Informator broj 2-3/2015 od 08.01.2015.


SADRŽAJ:

SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU

 • Pravna lica koja primenjuju MSFI
 • Pravna lica koja primenjuju MSFI za MSP
 • Pravna lica koja primenjuju podzakonski akt koji donosi ministar nadležan za poslove finansija
 • Tabelarni pregled profesionalne i zakonske regulative i pravnih lica koja istu primenjuju
 • Pregled propisa koji se primenjuju prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2014. godinu
 • Obveznici sastavljanja finansijskih izveštaja

SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA USPEHA I BILANSA STANJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE

A. SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA USPEHA

B. SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA STANJA

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE KAO SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

SASTAVLJANJE OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE

 • Obrasci i opšta pravila sastavljanja
 • Sastavljanje obrasca Bilans stanja
 • Sastavljanje obrasca Bilans uspeha
 • Sastavljanje obrasca Izveštaj o ostalom rezultatu
 • Sastavljanje obrasca Izveštaj o tokovima gotovine
 • Sastavljanje obrasca Izveštaj o promenama na kapitalu
 • Sastavljanje obrasca Statistički izveštaj

SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUGIH PRAVNIH LICA
/pravnih lica koja se ne osnivaju radi sticanja dobiti/

A. SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA USPEHA

B. SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA STANJA

C. SASTAVLJANJE OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DRUGA PRAVNA LICA

DOSTAVLJANJE, PRIJEM I OBRADA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU

 • Dostavljanje finansijskih izveštaja
 • Prijem i obrada finansijskih izveštaja za 2014. godinu
 • Plaćanje naknade za obradu i javno objavljivanje finansijskih izveštaja

RAZVRSTAVANJE PRAVNIH LICA NA OSNOVU PODATAKA IZ FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2014. GODINU

SPECIFIČNOSTI SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA BANAKA

 • Procena bilansnih pozicija
 • Sastavljanje finansijskih izveštaja

SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

 • Način procene pozicija Bilansa stanja i Bilansa uspeha
 • Rashodi dugoročnih rezervisanja i utvrđivanje prenosne premije
 • Sastavljanje finansijskih izveštaja

ZAVRŠNI RAČUNI BUDŽETSKIH KORISNIKA I KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ZA 2014. GODINU

 • Propisi
 • Sadržina završnih računa, odnosno finansijskih izveštaja
 • Pripreme za sastavljanje završnog računa
 • Utvrđivanje rezultata
 • Sastavljanje obrazaca završnog računa
 • Dostavljanje završnih računa
 • Kalendar za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja (prema članu 78. Zakona o budžetskom sistemu)