Informator broj 20/06 od 24.10.2006.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Usklađivanje osnivačkih akata privrednih društava sa Zakonom o privrednim društvima – dokumentacija koja se dostavlja uz registracionu prijavu –
 • Organizovanje prve pomoći
 • Novo zapošljavanje na javnim radovima kao mera rešavanja viškova zaposlenih

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

Iznosi usklađenih zakonom propisanih osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje pri isplatama od 1. novembra 2006. godine

Usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada (za telesno oštećenje i po osnovu invalidnosti II i III kategorije i dr.) pod 1. oktobrom 2006. godine

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju

 • Obaveza poslodavca da zaposlenom obezbedi novo zapošljavanje
 • Novo zapošljavanje na javnim radovima kao mera rešavanja viškova zaposlenih
 • Obezbeđivanje sredstava iz budžeta za isplatu otpremnine za zaposlene koji su višak, a kojima nedostaju 2 godine za ostvarivanje prava na penziju
 • Prava zaposlenih koji su angažovani na javnim radovima

Rok za podnošenje godišnjeg programa poslovanja i dostavljanje osnivaču javnog preduzeća radi davanja saglasnosti je 1. decembar tekuće godine

Organizacija poslova bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca

 • Način organizacije poslova
 • Način određivanja lica za bezbednost i zdravlje na radu
 • Organizovanje prve pomoći
 • Prilog 1: Odluka o određivanju lica za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
 • Prilog 2: Aneks Ugovora o radu
 • Prilog 3: Obaveštenje zaposlenima o licima koja obavljaju poslove bezbednosti i zdravlja na radu
 • Prilog 4: Računi za uplatu troškova za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica

Izvoz robe i usluga (primena propisa o izvozu robe i usluga i računovodstveno obuhvatanje)

 • Šta se smatra izvozom robe i usluga
 • Ograničenje izvoza robe
 • Isprave koje prate robu pri izvozu
 • Naplata izvezene robe i izvršenih usluga
 • Stimulisanje izvoza robe
 • Obavezne evidencije, devizna kontrola i izveštavanje
 • Knjiženje izvoza robe

Usklađivanje osnivačkih akata privrednih društava sa Zakonom o privrednim društvima – dokumentacija koja se dostavlja uz registracionu prijavu –

 • Koje podatke sadrži Registar za koje se registruju promene
 • Dokumentacija koja se dostavlja uz registracionu prijavu za registraciju promena
 • Usklađivanje i registracija osnivačkog akta društva s ograničenom odgovornošću
 • Usklađivanje i registracija osnivačkog akta akcionarskog društva
 • Usklađivanje i registracija osnivačkog akta ortačkog društva
 • Usklađivanje i registracija osnivačkog akta komanditnog društva
 • Neke napomene u vezi sa popunjavanjem registracione prijave

Predložene izmene i dopune Zakona o porezu na dobit preduzeća i Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji