Informator broj 20/2017 od 25.08.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Naknada troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • Postupak prinudnog izvršenja koji pokreće zaposleni radi naplate neisplaćene zarade, odnosno naknade zarade, a na osnovu obračuna kao izvršne isprave
 • Pravo na porodičnu penziju sa osvrtom na ostvarivanje istog u drugim državama

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAVA I PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER  ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Prava i poreski tretman za isplate naknada troškova i drugih primanja zaposlenima
 • Visina naknada zarada i utvrđivanje osnova za njihov obračun
 • Solidarne pomoći, novčane pomoći i naknade troškova

POSTUPAK PRINUDNOG IZVRŠENJA KOJI POKREĆE ZAPOSLENI RADI NAPLATE NEISPLAĆENE ZARADE, ODNOSNO NAKNADE ZARADE, A NA OSNOVU OBRAČUNA KAO IZVRŠNE ISPRAVE

 • Odredbe Zakona o radu
 • Odredbe Zakona o izvršenju i obezbeđenju

ODOBRAVANJEM ZAJMA POSLODAVAC DAJE MOGUĆNOST  ZAPOSLENIMA DA NABAVE OGREV, ZIMNICU, UDŽBENIKE I DR.

 • Uslovi za odobravanje zajma
 • Uređivanje zajma opštim aktom, ugovorom o radu ili odlukom
 • Primer uređivanja zajma opštim aktom poslodavca, odnosno ugovorom o radu
 • Odluka o odobravanju zajma
 • Odobravanje zajma
 • Ugovor o zajmu
 • Otplata zajma obustavljanjem od zarade
 • Poreski tretman isplate i obustave rate zajma
 • Otpis zajma, odnosno oproštaj duga

NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA ZA DOLAZAK NA RAD I ODLAZAK SA RADA

 • Pravo na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • Poreski tretman isplata po osnovu naknade troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • Korišćenje poreske olakšice kod naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • Normativno regulisanje prava na naknadu troškova prevoza za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • Pravo državnih službenika i nameštenika na naknadu troškova za dolazak na rad i odlazak sa rada
 • Pravo na naknadu troškova zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja
 • Pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak s rada zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova

GOTOVINSKE PLATNE TRANSAKCIJE IZMEĐU PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA – blagajna i blagajničko poslovanje

 • Gotovinske platne transakcije
  • Gotovinske platne transakcije u dinarima
  • Gotovinske platne transakcije u efektivnom stranom novcu
 • Blagajna
 • Blagajničko poslovanje
 • Blagajnički maksimum

KAKO PROKNJIŽITI OBRAČUN I ISPLATU MEĐUDIVIDENDE A NE UGROZITI REALNO ISKAZIVANJE OSTVARENOG NETO REZULTATA U BILANSU USPEHA ZA TEKUĆI IZVEŠTAJNI PERIOD?

PRAVO NA PORODIČNU PENZIJU SA OSVRTOM NA OSTVARIVANJE ISTOG U DRUGIM DRŽAVAMA

 • Uslovi za sticanje prava na porodičnu penziju
  • Opšti uslovi za sticanje prava na porodičnu penziju
  • Krug lica koja mogu ostvariti pravo na porodičnu penziju i posebni uslovi za sticanje prava na porodičnu penziju
  • Kada se smatra da je umrli osiguranik izdržavao člana porodice?
  • Ko se smatra članovima uže i šire porodice?
  • Ko je isključen iz prava na porodičnu penziju?
 • Visina porodične penzije
 • Ostvarivanje i korišćenje prava na porodičnu penziju
  • Ostvarivanje prava na porodičnu penziju
  • Korišćenje prava na porodičnu penziju
 • Ostvarivanje prava na porodičnu penziju po međunarodnim sporazumima o socijalnom osiguranju
  • Pregled osnovnih elemenata uslova za pravo na porodičnu penziju u državama bivše SFRJ i nekim evropskim državama

ŠKOLSKI KALENDARI ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U SRBIJI I AP VOJVODINI ZA ŠKOLSKU 2017/2018. GODINU
(Kalendar)

SLUŽBENA MIŠLJENJA