Informator broj 20/2019 od 05.09.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Tabelarni pregled visine prava, perioda isplate, osnovica za obračun naknade za vreme bolovanja i dokumentacije potrebne za ostvarivanje prava na naknadu za vreme bolovanja na teret RFZO
 • Plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva
 • Obustava novčanog potraživanja od zarade zaposlenog, sa i bez njegove saglasnosti, shodno članu 123. Zakona o radu
 • Obaveza uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u slučaju neisplaćivanja zarade

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. TABELARNI PREGLED VISINE PRAVA, PERIODA ISPLATE, OSNOVICA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA VREME BOLOVANJA I DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZA VREME BOLOVANJA NA TERET RFZO

 • Bolovanja započeta od 11.04.2019. godine i kasnije
 • Bolovanja započeta pre 11.04.2019. godine

III. PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE ZA OSNIVAČE, ODNOSNO ČLANOVE PRIVREDNOG DRUŠTVA

IV. PREMEŠTAJ ZAPOSLENOG NA DRUGI POSAO KOD ISTOG POSLODAVCA, SHODNO ZAKONU O RADU

 • Premeštaj zaposlenog na drugi odgovarajući posao zbog potreba procesa i organizacije rada
 • Privremeni premeštaj zaposlenog zbog potrebe izvršavanja određenih poslova bez odlaganja
 • Premeštaj u drugo mesto rada gde poslodavac ima svoj organizacioni deo
 • Premeštaj na drugi posao zbog zdravstvenih smetnji
 • Premeštaj zaposlenog na druge poslove kao mera rešavanja viška zaposlenih

V. OBUSTAVA NOVČANOG POTRAŽIVANJA OD ZARADE ZAPOSLENOG, SA I BEZ NJEGOVE SAGLASNOSTI, SHODNO ČLANU 123. ZAKONA O RADU

 • Obustava od zarade zaposlenog uz saglasnost zaposlenog
 • Obustave od zarade zaposlenog bez njegove saglasnosti
 • Primanja koja mogu biti predmet obustave
 • Obaveze obračunske službe kod poslodavca u vezi sa obustavom od zarade zaposlenog
 • Ograničenje obustava novčanog potraživanja od zarade zaposlenog

VI. NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE O ZARADAMA ZAPOSLENIH I OBAVEZA NJENOG TRAJNOG ČUVANJA

VII. OBAVEZA POSLODAVCA DA ZAPOSLENOM DOSTAVI OBRAČUN ZARADE, ODNOSNO NAKNADE ZARADE, KAO I DA VODI MESEČNU EVIDENCIJU ZARADA I NAKNADA ZARADA

 • Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade, odnosno naknade zarade
 • Obaveza vođenja mesečne evidencije zarade i naknade zarade

VIII. OBAVEZA UPLATE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE U SLUČAJU NEISPLAĆIVANJA ZARADE

 • Obaveza uplate doprinosa na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, kada poslodavac nije isplatio zaradu do kraja meseca za prethodni mesec
 • Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun i za mesec za koji nije izvršio isplatu zarade, odnosno naknade zarade
 • Podnošenje pojedinačne poreske prijave (Obrasca PPP-PD) po službenoj dužnosti od strane Poreske uprave
 • Kaznene odredbe

IX. NOVOM UREDBOM PRECIZIRAN JE NAČIN OSTVARIVANJA PRAVA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA NA NAKNADU TROŠKOVA ZA DOLAZAK NA RAD I ODLAZAK SA RADA

X. NAPLATA POREZA I SPOREDNIH PORESKIH DAVANJA

 • Opšte o naplati poreza
 • Redovna naplata poreza
 • Kamata
 • Prinudna naplata poreza
 • Naplata poreza po osnovu sekundarne poreske obaveze

XI. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA