Informator broj 23/10 od 15.11.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 •  Pokloni deci zaposlenih za Novu godinu i Božić iz sredstava poslodavca u novcu i/ili robi
 • Izveštaj o izvršenom popisu i postupak po izveštaju
 • Utvrđivanje i knjiženje manjkova, rashoda i viškova sa praktičnim primerima

SADRŽAJ: 

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

KORIŠĆENJE PRVOG DELA GODIŠNJEG ODMORA ZA 2010. GODINU DO KRAJA 2010. GODINE KAO USLOV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA KORIŠĆENJE OSTATKA GODIŠNJEG ODMORA U PERIODU OD 1.01. DO 30.06.2011. GODINE

NAKNADE ZA KORIŠĆENJE ŠUMA I ŠUMSKOG ZEMLJIŠTA KOJE SE OBRAČUNAVAJU I PLAĆAJU U SKLADU SA NOVIM ZAKONOM O ŠUMAMA

POKLONI POVODOM NOVE GODINE I BOŽIĆA

 •  Pokloni deci zaposlenih za Novu godinu i Božić iz sredstava poslodavca u novcu i/ili robi
  • Osnov za davanje poklona deci zaposlenih
  • Poreski tretman poklona koje poslodavac daje deci zaposlenih
  • Slučajevi kada pokloni deci zaposlenih poprimaju karakter zarade uz obavezu plaćanja poreza i doprinosa i primeri
   • Primer načina obračuna poreza i doprinosa u slučaju isplate poklona preko neoporezivog iznosa
 • Pokloni zaposlenima iz sredstava poslodavca
 • Pokloni licima koja nisu u radnom odnosu kod darodavca iz sredstava darodavca
 • Davanje poklona u robi i/ili novcu iz sredstava formiranih od sindikalne članarine je u potpunosti oslobođeno poreza na dohodak građana
 • Isplate iz sredstava humanitarnih, socijalnih i drugih organizacija pravnih i fizičkih lica deci bez roditelja, deci ratnih vojnih invalida i sl.
 • Poreski aspekt plaćanja propratnih događaja povodom Nove godine i Božića

ŠTA OBUHVATAJU TROŠKOVI PRINUDNE NAPLATE I TROŠKOVI PREKRŠAJNOG POSTUPKA KOJI SE NE PRIZNAJU KAO RASHOD U PORESKOM BILANSU?

 • Troškovi postupka prinudne naplate poreza i drugih dugovanja
 • Troškovi poreskoprekršajnog postupka i drugih postupaka koji se vode pred nadležnim organom

POPIS IMOVINE I OBAVEZA NA KRAJU GODINE

 • Propisi, rokovi, predmet, organizacija i priprema popisa
 • Način popisa pojedinih vrsta imovine i obaveza
 • Izveštaj o izvršenom popisu i postupak po izveštaju
 • Obaveza obračuna i uplate akcize i poreza na dodatu vrednost na manjkove i rashode
 • Utvrđivanje i knjiženje manjkova, rashoda i viškova sa praktičnim primerima
  • Nekretnine, postrojenja i oprema
  • Materijal i rezervni delovi
  • Gotovi proizvodi u skladištu
  • Gotovi proizvodi u prodavnici proizvođača (prodaja preko sopstvene prodavnice samo svojih proizvoda)
  • Trgovinska roba u skladištu
  • Roba u prodavnici
  • Gotovi proizvodi i roba u prodavnici proizvođača
 • Specifičnosti popisa kod preduzetnika
 • Popis kod korisnika budžetskih sredstava i organizacija obaveznog socijalnog osiguranja
  • Obaveza popisa
  • Predmet popisa
  • Primeri knjiženja razlika po popisu budžetskih korisnika

OBRAČUN AMORTIZACIJE ZA 2010. GODINU

 • Uvodne napomene
 • Sredstva koja podležu obračunu amortizacije
 • Osnovica za obračun amortizacije
 • Procenjivanje korisnog veka upotrebe i utvrđivanje stopa amortizacije
 • Metode obračuna amortizacije
 • Primer obračuna amortizacije i knjiženje amortizacije
 • Obračun amortizacije za poreske svrhe