Informator broj 23/2013 od 11.10.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Kvalifikovani elektronski potpis kao preduslov elektronskog poslovanja
 • Poreski kredit po osnovu ulaganja u osnovna sredstva i ulaganja u razvoj
 • Prava zaposlenih i drugih lica u slučaju povrede na radu i profesionalne bolesti

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

USKLAĐIVANJE PENZIJA, VREDNOSTI OPŠTEG BODA I NOVČANIH NAKNADA POD 1. OKTOBROM 2013. GODINE

KRATAK OSVRT NA OBJAVLJENO KORISNIČKO UPUTSTVO ZA PRIMENU  PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU

KVALIFIKOVANI ELEKTRONSKI POTPIS KAO PREDUSLOV ELEKTRONSKOG POSLOVANJA

DONETA SU UPUTSTVA ZA PRIPREMU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I ODLUKA O BUDŽETU LOKALNE VLASTI ZA 2014. GODINU SA PROJEKCIJAMA ZA 2015. I 2016. GODINU

PORESKI KREDIT PO OSNOVU ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA I ULAGANJA U RAZVOJ

 • Poreski kredit iz člana 48. Zakona /kredit po osnovu ulaganja u osnovna sredstva i ulaganja u razvoj/
  • Visina poreskog kredita iz člana 48. Zakona
  • Prenos neiskorišćenog dela poreskog kredita iz člana 48. Zakona
  • Gubitak prava na poreski kredit iz člana 48. Zakona
  • Primer obračuna poreskog kredita iz člana 48. Zakona
 • Poreski kredit iz člana 48a Zakona /kredit po osnovu ulaganja u osnovna sredstva u određene delatnosti/
  • Gubitak prava na poreski kredit iz člana 48a Zakona
  • Primer obračuna poreskog kredita iz člana 48a Zakona

PRAVA ZAPOSLENIH I DRUGIH LICA U SLUČAJU POVREDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI

 • Prava i obaveze poslodavca i zaposlenog u slučaju povrede na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom, shodno Zakonu o bezbednosti i zdravlju na radu
 • Definicija pojma povrede na radu i profesionalne bolesti
 • Prava osiguranika i drugih lica po osnovu povreda na radu i profesionalnih oboljenja, shodno Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Prava osiguranika i drugih lica po osnovu povrede na radu i profesionalnog oboljenja, shodno Zakonu o zdravstvenom osiguranju
 • Naknada zarade zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti
 • Naknada plate zaposlenih u državnim organima i javnim službama
 • Naknada plate policijskim službenicima za vreme bolovanja zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti
 • Naknada plate profesionalnim vojnim licima za vreme bolovanja zbog povrede na radu ili profesionalne bolesti
 • Obrasci i uplatni računi

PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI POSLOVA – AKT O ORGANIZACIJI I USLOVIMA ZA RAD NA ODREĐENIM POSLOVIMA

 • Pojam i pitanja koja se uređuju Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova
 • Obaveza donošenja Pravilnika prema Zakonu o radu
 • Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u javnim službama
 • Pravilnik o sistematizaciji radnih mesta u državnim organima
 • Akt o sistematizaciji radnih mesta u organima autonomne pokrajine i lokalne samouprave

PITANJA I ODGOVORI

 • Isplata plata i naknada u državnim organima
 • Prinudna naplata
 • Dnevnice za službeno putovanje
 • Jubilarna nagrada
 • Otpremnina pri odlasku u penziju