Informator broj 24/07 od 21.12.2007.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Zdravstvene knjižice i njihova overa od 1. januara 2008. godine
 • Nove odluke i uputstvo NBS u vezi sa sprovođenjem Zakona o deviznom poslovanju
 • Plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava kod zakupa građevinskog zemljišta

SADRŽAJ:

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

 • Podaci o prosečnim bruto zaradama (platama) za novembar 2007. godine
 • Bruto zarade (ukupno) po opštinama u RS za novembar 2007. godine
 • Podaci o prosečnim mesečnim zaradama po zaposlenom bez poreza i doprinosa (neto) u RS za novembar 2007. godine
 • Prosečne zarade po zaposlenom po delatnostima za novembar 2007. godine
 • Najniža i najviša osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje u 2007. godini
 • Granične neto vrednosti koje opredeljuju obrasce za preračun „neto na bruto“ zarade
 • Podaci za obračun otkupne cene stana po Zakonu o stanovanju
 • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za novembar 2007. godine
 • Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak
 • Praznici u decembru 2007. godine i januaru 2008. godine
 • Zaključeni su protokoli o osnovicama za obračun i isplatu plata zaposlenih u osnovnom, srednjem obrazovanju i učeničkom standardu i visokom i višem obrazovanju za 2008. godinu
 • Zaključen je Protokol o osnovicama za obračun i isplatu plata zaposlenih u zdravstvenoj delatnosti za 2008. godinu

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja

Zdravstvene knjižice i njihova overa od 1. januara 2008. godine

Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara od 1. januara 2008. godine

Nove odluke i uputstvo NBS u vezi sa sprovođenjem Zakona o deviznom poslovanju

 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu
 • Odluka o dopuni Odluke o plaćanju, naplaćivanju, uplati i isplati koji se mogu vršiti u efektivnom stranom novcu

Uzimanje iz imovine i korišćenje usluga privrednog društva od strane vlasnika privrednog društva za njihove privatne potrebe

Plaćanje poreza na prenos apsolutnih prava kod zakupa građevinskog zemljišta

Izbegavanje dvostrukog oporezivanja dividendi, kamata i autorskih naknada

 • Republika Srbija i ugovori o izbegavanju dvostrukog oporezivanja
 • Države sa kojima je Republika Srbija (SFRJ, SRJ, SCG) zaključila ugovor
 • Države sa kojima je ugovor potpisan i u toku je postupak ratifikacije
 • Države sa kojima je ugovor parafiran
 • Države sa kojima su u toku pregovori radi zaključenja ugovora
 • Razmena nacrta Ugovora i pripreme za buduće pregovore
 • Oporezivanje dividendi, kamata i autorskih naknada
 • Poreske stope koje se primenjuju kod isplate dividende
 • Poreske stope koje se primenjuju kod isplate kamate
 • Poreske stope koje se primenjuju kod isplate autorskih naknada
 • Uslovi za primenu beneficiranih stopa poreza po odbitku na dividende, kamate ili autorske naknade
 • Izbegavanje međunarodnog dvostrukog oporezivanja dividendi, kamata ili autorskih naknada