Informator broj 29/2018 od 25.12.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:

Uz ovaj broj časopisa “Informator”, svim pretplatnicima šaljemo “Registar objavljenih napisa u 2018. godini”.

SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. PRAVO NA PRAZNOVANJE DRŽAVNIH I VERSKIH PRAZNIKA U JANUARU  I FEBRUARU 2019. GODINE I OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA DANE  PRAZNOVANJA I UVEĆANE ZARADE ZA RAD U DANE PRAZNIKA

 • Pravo na naknadu zarade za dane praznika u kojima zaposleni ne radi
 • Obračun naknade zarade za dane praznika u januaru i februaru 2019. godine
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika i način obračuna
 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnim preduzećima i javnim službama
 • Naknada plate za vreme odustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika za državne službenike i nameštenike
 • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima autonomne pokrajine i lokalne samouprave za vreme odsustvovanja sa rada i za rad na dan praznika
 • Prilog: Posebni kolektivni ugovori, sa iznosima uvećanja zarade za rad na dan praznika u višem iznosu nego što je propisano u Zakonu o radu

IV. PORESKI TRETMAN ISPLATA ZAPOSLENIMA I ČLANOVIMA UPRAVE PO OSNOVU BONUSA I UČEŠĆA U DOBITI

 • Poreski tretman isplate bonusa i učešća u ostvarenoj dobiti zaposlenima
 • Poreski tretman isplate bonusa i učešća u ostvarenoj dobiti članovima uprave
 • Nemogućnost isplate bonusa za direktne i indirektne korisnike budžeta

V. PO KOM SISTEMU PREDUZETNICI VODE POSLOVNE KNJIGE U 2019. GODINI?

VI. DONETA JE ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA JEDINSTVENE ČLANARINE I FINANSIRANJU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2019. GODINI

VII. USVOJENA JE NOVA UREDBA KOJOM SE DEFINIŠE ISPLATA NOVČANOG  IZNOSA UZ PENZIJE OD DECEMBRA 2018. DO NOVEMBRA 2019. GODINE

VIII. USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA STAROSNU PENZIJU I PREVREMENU STAROSNU PENZIJU ZA LICA KOJA SU, PORED SRBIJE, RADILA U NEKOJ OD DRŽAVA KOJE SU BILE U SASTAVU JUGOSLAVIJE (BIVŠA SFRJ) I USLOVI ZA STICANJE PRAVA U 2018. I 2019. GODINI

 • Bitne karakteristike sporazuma o socijalnom osiguranju sa stanovišta ostvarivanja prava na starosnu penziju
 • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju i prevremenu starosnu penziju u Srbiji i zemljama bivše SFRJ
 • Primeri za ostvarivanje prava na starosnu penziju na osnovu sporazuma o socijalnom osiguranju sa državama na teritoriji bivše SFRJ
 • Prilog: Uslovi za starosnu penziju po državama u 2018. i 2019. godini

IX. ZAKON O FINANSIJSKOM OBEZBEĐENJU (u primeni od 1.01.2019. godine)

X. PROPISI ČIJA PRIMENA (U CELINI ILI POJEDINIH ODREDBI) POČINJE OD JANUARA 2019. GODINE I PROPISI KOJI PRESTAJU DA VAŽE 31.12.2018. GODINE

XI. MINIMALNI TEHNIČKI USLOVI ZA OBAVLJANJE TRGOVINE

 • Minimalni tehnički uslovi za obavljanje trgovine
 • Minimalni tehnički uslovi za obavljanje trgovine na otkupnim mestima
 • Minimalni tehnički uslovi za obavljanje derivatima nafte i biogorivom

XII. SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA