Informator broj 30/2017 od 25.12.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Doneta je Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne komore Srbije u 2018. godini
 • Pravo na praznovanje državnih i verskih praznika u januaru i februaru 2018. godine i obračun naknade zarade za dane praznovanja i uvećane zarade za rad u dane praznika
 • Oporezivanje kapitalnih dobitaka fizičkih lica i novine kod poreske prijave PPDG-3R /od 1.01.2018. godine/

Svim pretplatnicima na stručni časopis “Informator” dostavili smo najnovije prečišćene tekstove:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAVA I PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O UPLATNIM RAČUNIMA I PRAVILNIKA O STANDARDNOM KLASIFIKACIONOM OKVIRU I KONTNOM PLANU ZA BUDŽETSKI SISTEM

DONETA JE ODLUKA O VISINI, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA JEDINSTVENE ČLANARINE I FINANSIRANJU PRIVREDNE KOMORE SRBIJE U 2018. GODINI

PRAVO NA PRAZNOVANJE DRŽAVNIH I VERSKIH PRAZNIKA U JANUARU I FEBRUARU 2018. GODINE I OBRAČUN NAKNADE ZARADE ZA DANE PRAZNOVANJA I UVEĆANE ZARADE ZA RAD U DANE PRAZNIKA

 • Pravo na naknadu zarade za dane praznika u kojima zaposleni ne radi
 • Obračun naknade zarade za dane praznika u januaru i fabruaru 2018. godine
 • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dane praznika i način obračuna
 • Naknada zarade za vreme odsustovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnom sektoru
 • Naknada plate za vreme odsustovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika za državne službenike i nameštenike
 • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave za vreme odsustovanja sa rada i za rad na dan praznika

IZVRŠENE SU IZMENE PRAVILNIKA O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU (u primeni od 1.01.2018. godine)

USKLAĐIVANJE PENZIJA, VREDNOSTI OPŠTEG BODA I NOVČANIH NAKNADA POD 1. DECEMBROM 2017. GODINE

POVEĆANJE UMANJENIH PENZIJA POČEV OD PENZIJE ZA DECEMBAR 2017. GODINE

 • Princip umanjenja penzija je izmenjen od penzija za decembar 2016. godine
 • Način umanjenja penzija počev od penzije za decembar 2017. godine

PROPISI ČIJA PRIMENA (U CELINI ILI POJEDINIH ODREDBI) POČINJE OD 1. JANUARA 2018. GODINE

 • Zakoni, čije pojedine odredbe počinju da se primenjuju 1. januara 2018. godine
 • Uredbe, čija primena u celini ili pojedinih odredbi počinje 1. januara 2018. godine
 • Pravilnici, čija primena u celini ili pojedinih odredbi počinje 1. januara 2018. godine
 • Odluke, čija primena u celini ili pojedinih odredbi počinje 1. januara 2018. godine

OPOREZIVANJE KAPITALNIH DOBITAKA FIZIČKIH LICA I NOVINE KOD PORESKE PRIJAVE PPDG-3R /od 1.01.2018. godine/

 • Pojam kapitalnog dobitka
 • Kada se kapitalni dobitak ne utvrđuje i ne oporezuje, odnosno kada se na ostvareni kapitalni dobitak ne plaća porez?
 • Određivanje kapitalnog dobitka
 • Prebijanje kapitalnog dobitka i kapitalnog gubitka
 • Poresko oslobođenje
 • Utvrđivanje i dospelost poreza na kapitalne dobitke
 • Način podnošenja i sadržina poreske prijave za utvrđivanje kapitalnog dobitka – poreska prijava PPDG-3R –
  • Popunjavanje poreske prijave PPDG-3R