Informator broj 4/09 od 14.01.2009.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave za obveznike pravna lica
 • Sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave za nedobitne organizacije
 • Poreski bilans i poreska prijava za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti

SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE PORESKOG BILANSA
I PORESKE PRIJAVE ZA 2008. GODINU


– PRVI DEO –
SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA OBVEZNIKE PRAVNA LICA

1. SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA (Obrazac PB 1)

A. POSLOVNA DOBIT I GUBICI
 • Finansijski rezultat u bilansu uspeha
  • Primer popunjenog Obrasca DK
 • Kapitalni dobici i gubici
 • Usklađivanje rashoda iskazanih u Bilansu uspeha koji se prema Zakonu o porezu na dobit ne priznaju u poreskom bilansu
 • Korekcija rashoda po osnovu transfernih cena
 • Korekcija rashoda po osnovu kamate “van dohvata ruke” i sprečavanja “utanjene kapitalizacije”
  • Primer popunjenog Obrasca OK
 • Usklađivanje prihoda
  • Primer popunjenog Obrasca IPD
  • Primer popunjenog Aneksa Obrasca PB 1
 • Korekcija prihoda po osnovu transfernih cena
 • Oporeziva dobit
B. KAPITALNI DOBICI I GUBICI

C. PORESKA OSNOVICA

  • Primer popunjenog Obrasca PB 1

2. PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT – OBRAZAC PDP

  • Primer popunjenog Obrasca PK
  • Primer popunjenog Obrasca PK 1
  • Primer popunjenog Obrasca SU
  • Primer popunjenog Obrasca SI
  • Primer popunjenog Obrasca KPB
  • Primer popunjenog Obrasca PDP

3. PORESKI BILANS STALNE POSLOVNE JEDINICE NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA ZA DOBIT OSTVARENU NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE (Obrazac PBPJ i Obrazac PBPJ 1)

  • Primer popunjenog Obrasca PBPJ
  • Primer popunjenog Obrasca PBPJ 1

– DRUGI DEO –
SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE

 • Propisi
 • Obrasci poreskog bilansa i poreske prijave
 • Rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave i obveznici podnošenja poreskog bilansa i poreske prijave
 • Oporezivanje nedobitnih organizacija i poreska oslobođenja
 • Sastavljanje poreskog bilansa
  • Primer popunjenog Obrasca PBN
  • Primer popunjenog Obrasca PBN 1
 • Sastavljanje poreske prijave koju podnose nedobitne organizacije (Obrazac PDN)
  • Primer popunjenog Obrasca PDN
 • Dokumentacija koja se podnosi uz poreski bilans i poresku prijavu
 • Obračunavanje godišnje poreske obaveze, uplata poreza i plaćanje akontacija

– TREĆI DEO –
PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA ZA OBVEZNIKE POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

 • Obveznici i rok za podnošenjeporeskog bilansa i poreske prijave
 • Utvrđivanje poreza i plaćanje akontacija
 • Sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave za 2008. godinu
  • Sastavljanje poreskog bilansa (PB 2)

– Primer popunjenog Obrasca PB 2

  • Sastavljanje poreske prijave
– Primer popunjenog Obrasca PPDG-1 140