Informator broj 4/10 od 19.01.2010.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave za obveznike pravna lica
 • Sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave za nedobitne organizacije
 • Poreski bilans i poreska prijava za obveznike poreza na prihode od samostalne delatnosti

SADRŽAJ:

 SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA 2009. GODINU

– PRVI DEO –
SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA OBVEZNIKE PRAVNA LICA

 • SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA (Obrazac PB 1)
  • POSLOVNA DOBIT I GUBICI
   • Finansijski rezultat u bilansu uspeha
    • Primer popunjenog Obrasca DK
   • Kapitalni dobici i gubici
   • Usklađivanje rashoda iskazanih u Bilansu uspeha koji se prema Zakonu o porezu na dobit ne priznaju u poreskom bilansu
   • Korekcija rashoda po osnovu transfernih cena
   • Korekcija rashoda po osnovu kamate “van dohvata ruke” i sprečavanja “utanjene kapitalizacije”
    • Primer popunjenog Obrasca OK
   • Usklađivanje prihoda
    • Primer popunjenog Obrasca IPD
    • Primer popunjenog Aneksa Obrasca PB 1
   • Korekcija prihoda po osnovu transfernih cena
   • Oporeziva dobit
  • KAPITALNI DOBICI I GUBICI
  • PORESKA OSNOVICA
    • Primer popunjenog Obrasca PB 1
 • PORESKA PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT – OBRAZAC PDP
    • Primer popunjenog Obrasca PK
    • Primer popunjenog Obrasca PK 1
    • Primer popunjenog Obrasca SU
    • Primer popunjenog Obrasca SI
    • Primer popunjenog Obrasca KPB
    • Primer popunjenog Obrasca PDP
 • PORESKI BILANS STALNE POSLOVNE JEDINICE NEREZIDENTNOG OBVEZNIKA ZA DOBIT OSTVARENU NA TERITORIJI REPUBLIKE SRBIJE (Obrazac PBPJ i Obrazac PBPJ 1)
    • Primer popunjenog Obrasca PBPJ
    • Primer popunjenog Obrasca PBPJ 1

– DRUGI DEO –
SASTAVLJANJE PORESKOG BILANSA I PORESKE PRIJAVE ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE

 • Propisi
 • Obrasci poreskog bilansa i poreske prijave
 • Rok za podnošenje poreskog bilansa i poreske prijave i obveznici podnošenja poreskog bilansa i poreske prijave
 • Oporezivanje nedobitnih organizacija i poreska oslobođenja
 • Sastavljanje poreskog bilansa
    • Primer popunjenog Obrasca PBN
    • Primer popunjenog Obrasca PBN 1
 • Sastavljanje poreske prijave koju podnose nedobitne organizacije (Obrazac PDN)
    • Primer popunjenog Obrasca PDN
 • Dokumentacija koja se podnosi uz poreski bilans i poresku prijavu
 • Obračunavanje godišnje poreske obaveze, uplata poreza i plaćanje akontacija

– TREĆI DEO –
PORESKI BILANS I PORESKA PRIJAVA ZA OBVEZNIKE POREZA NA PRIHODE OD SAMOSTALNE DELATNOSTI

 • Obveznici i rok za podnošenjeporeskog bilansa i poreske prijave
 • Utvrđivanje poreza i plaćanje akontacija
 • Sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave za 2009. godinu
  • Sastavljanje poreskog bilansa (PB 2)
    • Primer popunjenog Obrasca PB 2
  • Sastavljanje poreske prijave
    • Primer popunjenog Obrasca PPDG-1