Informator broj 4/2020 od 23.01.2020.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Zakonska i profesionalna regulativa koja se primenjuje kod sastavljanja finansijskih izveštaja za 2019. godinu
 • Sadržina i procena pozicija Bilansa uspeha i Bilansa stanja za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 • Sastavljanje obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 • Dostavljanje, prijem i obrada finansijskih izveštaja za 2019. godinu

SADRŽAJ:

I. ZAKONSKA I PROFESIONALNA REGULATIVA KOJA SE PRIMENJUJE KOD SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU

 • Pravna lica koja primenjuju MSFI
 • Pravna lica koja primenjuju MSFI za MSP
 • Pravna lica koja primenjuju podzakonski akt koji donosi ministar nadležan za poslove finansija
 • Tabelarni pregled profesionalne i zakonske regulative i pravnih lica koja istu primenjuju
 • Pregled propisa koji se primenjuju prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2019. godinu
 • Obveznici sastavljanja finansijskih izveštaja

II. SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA USPEHA I BILANSA STANJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE

A. SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA USPEHA

I. Prihodi

 • Poslovni prihodi (AOP 1001)
 • Finansijski prihodi (AOP 1032)
 • Prihodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha (AOP 1050)
 • Ostali prihodi (AOP 1052)

II. RASHODI

 • Poslovni rashodi (AOP 1018)
 • Finansijski rashodi (AOP 1040)
 • Rashodi od usklađivanja vrednosti ostale imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz bilans uspeha (AOP 1051)
 • Ostali rashodi (AOP 1053)
 • Priznavanje i procenjivanje rashoda kod mikro pravnih lica i preduzetnika

B. SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA STANJA

I. AKTIVA

 • Upisani, a neuplaćeni kapital (AOP 0001)
 • Stalna imovina (AOP 0002)
 • Odložena poreska sredstva (AOP 0042)
 • Obrtna imovina (AOP 0043)
 • Vanbilansna aktiva (AOP 0072)

II. PASIVA

 • Osnovni kapital (AOP 0402)
 • Upisani a neuplaćeni kapital (AOP 0411)
 • Otkupljene sopstvene akcije (AOP 0412)
 • Rezerve (AOP 0413)
 • Revalorizacione rezerve po osnovu revalorizacije nematerijalne imovine, nekretnina, postrojenja i opreme (AOP 0414)
 • Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata (AOP 0415)
 • Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata (AOP 0416)
 • Neraspoređeni dobitak (AOP 0417)
 • Gubitak (AOP 0421)
 • Dugoročna rezervisanja (AOP 0425)
 • Dugoročne obaveze (AOP 0432)
 • Odložene poreske obaveze (AOP 0441)
 • Kratkoročne obaveze (AOP 0442)
 • Gubitak iznad visine kapitala (AOP 0463)
 • Vanbilansna pasiva (AOP 0465)

III. SASTAVLJANJE OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE

 • Obrasci i opšta pravila sastavljanja
 • Sastavljanje obrasca Bilans stanja
 • Sastavljanje obrasca Bilans uspeha
 • Sastavljanje obrasca Izveštaj o ostalom rezultatu
 • Sastavljanje obrasca Izveštaj o tokovima gotovine
 • Sastavljanje obrasca Izveštaj o promenama na kapitalu
 • Sastavljanje obrasca Statistički izveštaj

IV. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE KAO SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

V. SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUGIH PRAVNIH LICA
/pravnih lica koja se ne osnivaju radi sticanja dobiti/

A. SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA USPEHA

B. SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA STANJA

C. SASTAVLJANJE OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DRUGA PRAVNA LICA

VI. DOSTAVLJANJE, PRIJEM I OBRADA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU

VII. RAZVRSTAVANJE PRAVNIH LICA NA OSNOVU PODATAKA IZ FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2019. GODINU

VIII. SPECIFIČNOSTI SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA BANAKA

IX. SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

X. ZAVRŠNI RAČUNI BUDŽETSKIH KORISNIKA, KORISNIKA SREDSTAVA ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I BUDŽETSKIH FONDOVA ZA 2019. GODINU