Informator broj 4/2023 od 02.02.2023.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • SASTAVLJANJE, DOSTAVLJANJE I JAVNO OBJAVLJIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2022. GODINU

SADRŽAJ:

SASTAVLJANJE, DOSTAVLJANJE I JAVNO OBJAVLJIVANJE
FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2022. GODINU

 • Obveznici primene Zakona
 • Novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje
 • Završni račun budžetskih korisnika

I. ZAKONSKA, PROFESIONALNA I INTERNA REGULATIVA KOJA SE PRIMENJUJE KOD SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2022. GODINU

II. PODELA PRAVNIH LICA U ZAVISNOSTI OD TOGA KOJU PROFESIONALNU,  ODNOSNO ZAKONSKU REGULATIVU PRIMENJUJU PRILIKOM SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2022. GODINU

 • Pravna lica koja primenjuju MSFI
 • Pravna lica koja primenjuju MSFI za MSP
 • Pravna lica koja primenjuju podzakonski akt koji donosi ministar nadležan za poslove finansija
 • Tabelarni pregled profesionalne i zakonske regulative koju primenjuju pravna lica i preduzetnici
 • Tabelarni pregled obima finansijskih izveštaja, prema veličini obveznika
  • Redovan godišnji finansijski izveštaj
  • Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj
  • Vanredni finansijski izveštaj

III. DOSTAVLJANJE, ROKOVI I NAKNADA ZA OBRADU I JAVNO OBJAVLJIVANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2022. GODINU

 • Dostavljanje finansijskih izveštaja za 2022. godinu
  • Dostavljanje redovnih finansijskih izveštaja i Statističkog izveštaja, za statističke potrebe i radi javnog objavljivanja
  • Dostavljanje dokumentacije uz finansijske izveštaje
  • Rokovi za dostavljanje finansijskih izveštaja i dokumentacije za 2022. godinu
 • Prijem i obrada finansijskih izveštaja za 2022. godinu
  • Dostavljanje finansijskih izveštaja i dokumentacije i postupanje ako su dostavljeni suprotno Zakonu ili ih je sastavilo lice koje nije upisano u Registar pružalaca računovodstvenih usluga
   • Dostavljanje Izjave o neaktivnosti
   • Dostavljanje dokumentacije obveznika revizije
  • Provera ispunjenosti uslova za javno objavljivanje, upis podataka u Registar i zbirna obrada
   • Otklanjanje nedostataka
   • Postupanje sa finansijskim izveštajima i dokumentacijom koja je dostavljena suprotno Zakonu
   • Postupanje sa finansijskim izveštajima sastavljenim od strane pravnog lica ili preduzetnika koji nije upisan u Registar pružalaca računovodstvenih usluga
   • Upis u Registar
   • Potvrda o izvršenom upisu u Registar
  • Javno objavljivanje finansijskih izveštaja i dokumentacije
  • Zamena javno objavljenih finansijskih izveštaja i dokumentacije
 • Plaćanje naknade za obradu i javno objavljivanje finansijskih izveštaja

IV. RAZVRSTAVANJE PRAVNIH LICA, PREDUZETNIKA I GRUPA PRAVNIH LICA NA OSNOVU PODATAKA IZ FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2022. GODINU

 • Kriterijumi za razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika
 • Razvrstavanje grupa pravnih lica koje se sastoje od matičnog pravnog lica i zavisnih pravnih lica koja podležu konsolidovanju finansijskih izveštaja

V. SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA USPEHA I BILANSA STANJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE

 A. Sadržina i procena pozicija Bilansa uspeha 

 • PRIHODI
  • Poslovni prihodi (AOP 1001)
   • Prihodi od prodaje robe (AOP 1002)
   • Prihodi od prodaje proizvoda i usluga (AOP 1005)
   • Prihodi od aktiviranja učinaka i robe (AOP 1008)
   • Povećanje ili smanjenje vrednosti zaliha nedovršenih i gotovih proizvoda (AOP 1009 ili AOP 1010)
   • Ostali poslovni prihodi (AOP 1011)
   • Prihodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) (AOP 1012)
  • Finansijski prihodi (AOP 1027)
  • Prihodi od usklađivanja vrednosti finansijske imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz Bilans uspeha (AOP 1039)
  • Ostali prihodi (AOP 1041)
 • RASHODI
  • Poslovni rashodi (AOP 1013)
   • Nabavna vrednost prodate robe (AOP 1014)
   • Troškovi materijala, goriva i energije (AOP 1015)
   • Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi (AOP 1016)
   • Troškovi amortizacije (AOP 1020)
   • Rashodi od usklađivanja vrednosti imovine (osim finansijske) (AOP 1021)
   • Troškovi proizvodnih usluga (AOP 1022)
   • Troškovi rezervisanja (AOP 1023)
   • Nematerijalni troškovi (AOP 1024)
  • Finansijski rashodi (AOP 1032)
  • Rashodi od usklađivanja vrednosti finansijske imovine koja se iskazuje po fer vrednosti kroz Bilans uspeha (AOP 1040)
  • Ostali rashodi (AOP 1042)

 B. Sadržina i procena pozicija Bilans stanja

 •  AKTIVA
  • Upisani, a neuplaćeni kapital (AOP 0001)
  • Stalna imovina (AOP 0002)
   • Nematerijalna imovina (AOP 0003)
   • Nekretnine, postrojenja i oprema (AOP 0009)
   • Biološka sredstva (AOP 0017)
   • Dugoročni finansijski plasmani i dugoročna potraživanja (AOP 0018)
   • Dugoročna aktivna vremenska razgraničenja (AOP 0028)
  • Odložena poreska sredstva (AOP 0029)
  • Obrtna imovina (AOP 0030)
   • Zalihe (AOP 0031)
   • Stalna imovina koja se drži za prodaju i prestanak poslovanja (AOP 0037)
   • Potraživanja po osnovu prodaje (AOP 0038)
   • Ostala kratkoročna potraživanja (AOP 0044)
   • Kratkoročni finansijski plasmani (AOP 0048)
   • Gotovina i gotovinski ekvivalenti (AOP 0057)
   • Kratkoročna aktivna vremenska razgraničenja (AOP 0058)
  • Vanbilansna aktiva (AOP 0060)
 • PASIVA
  •  Kapital (AOP 0401)
   • Osnovni kapital (AOP 0402)
   • Upisani a neuplaćeni kapital (AOP 0403)
   • Emisiona premija (AOP 0404)
   • Rezerve (AOP 0405)
   • Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata (AOP 0406)
   • Nerealizovani gubici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata – odbitna stavka (AOP 0407)
   • Neraspoređeni dobitak (AOP 0408)
   • Učešće bez prava kontrole (AOP 0411)
   • Gubitak (AOP 0412)
   • Priznavanje i vrednovanje kapitala za mikro i druga pravna lica
  • Dugoročna rezervisanja i dugoročne obaveze (AOP 0415)
   • Dugoročna rezervisanja (AOP 0416)
   • Dugoročne obaveze (AOP 0420)
   • Dugoročna pasivna vremenska razgraničenje (AOP 0428)
   • Dugoročna rezervisanja i dugoročne obaveze za mikro i druga pravna lica
  • Odložene poreske obaveze (AOP 0429)
  • Dugoročni odloženi prihodi i primljene donacije (AOP 430)
  • Kratkoročna rezervisanja i kratkoročne obaveze (AOP 0431)
   • Kratkoročna rezervisanja (AOP 0432)
   • Kratkoročne finansijske obaveze (AOP 0433)
   • Primljeni avansi, depoziti i kaucije (AOP 0441)
   • Obaveze iz poslovanja (AOP 0442)
   • Ostale kratkoročne obaveze (AOP 0449)
   • Obaveze po osnovu sredstava namenjenih prodaji i sredstava poslovanja koje je obustavljeno (AOP 0453)
   • Kratkoročna pasivna vremenska razgraničenja (AOP 0454)
   • Kratkoročna rezervisanja i kratkoročne obaveze za mikro i druga pravna lica
  • Gubitak iznad visine kapitala (AOP 0455)
  • Vanbilansna pasiva (AOP 0457)

VI. SASTAVLJANJE OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE

 • Sastavljanje obrasca Bilans stanja
 • Sastavljanje obrasca Bilans uspeha
 • Sastavljanje obrasca Izveštaj o ostalom rezultatu
 • Sastavljanje obrasca Izveštaj o tokovima gotovine
 • Sastavljanje obrasca Izveštaj o promenama na kapitalu
 • Sastavljanje Napomena uz finansijske izveštaje
  • Opšte informacije
  • Dodatna obelodanjivanja za srednja pravna lica i društva od javnog interesa
  • Dodatna obelodanjivanja za društva od javnog interesa
  • Dodatna obelodanjivanja u konsolidovanim napomenama uz finansijske izveštaje
 • Sastavljanje obrasca Statistički izveštaj

VII. SASTAVLJANJE OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA DRUGA PRAVNA LICA /pravna lica koja se ne osnivaju radi sticanja dobiti/

 • Sadržina i forma obrazaca finansijskih izveštaja i Statističkog izveštaja za druga pravna lica
 • Sastavljanje obrasca Bilans stanja
 • Sastavljanje obrasca Bilans uspeha
 • Sastavljanje Napomena uz finansijske izveštaje
 • Sastavljanje Statističkog izveštaja

VIII. OBAVEZA SASTAVLJANJA I DOSTAVLJANJA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA 2022. GODINU

 • Izveštaj o korporativnom upravljanju

IX. SPECIFIČNOSTI SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA BANAKA

X. SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

XI. ZAVRŠNI RAČUN BUDŽETSKIH KORISNIKA, KORISNIKA SREDSTAVA  ORGANIZACIJA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE I BUDŽETSKIH FONDOVA ZA 2022. GODINU

 • Sadržina završnih računa, odnosno finansijskih izveštaja
 • Priprema i sastavljanje finansijskih izveštaja
 • Iskazivanje prihoda i rashoda
 • Povraćaj neutrošenih sredstava
 • Utvrđivanje rezultata
 • Sastavljanje obrazaca finansijskih izveštaja
 • Podnošenje finansijskih izveštaja
 • Eksterna revizija
 • Kalendar za podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja za 2022. godinu
  • Kalendar za nivo Republike Srbije
  • Kalendar završnih računa budžeta lokalne vlasti