Informator broj 5/2014 od 25.01.2014.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Objedinjena naplata poreza po odbitku (u skladu sa izmenjenim pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku)
 • Izmenjen je i dopunjen Pravilnik o obrascima poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu
 • Neka sporna pitanja u vezi sa primenom Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru

SADRŽAJ:

OBJEDINJENA NAPLATA POREZA PO ODBITKU
(u skladu sa izmenjenim Pravilnikom o poreskoj prijavi za porez po odbitku)

 • Način podnošenja poreskih prijava u periodu od 1. januara do 28. februara 2014.
 • Objašnjenje u vezi sa popunjavanjem pojedinih polja u pojedinačnoj poreskoj prijavi (Obrazac PPP-PD) u skladu sa Pravilnikom i Korisničkim uputstvom
 • Izmenjen je Obrazac PPP-PO
 • Izmene Kataloga vrste prihoda, koji je sastavni deo Pravilnika
 • Obrasci koji prestaju da se podnose za isplate prihoda na koje se plaćaju porezi po odbitku od 1. marta 2014. godine
 • Obrazac PPP-PD u skladu sa Pravilnikom o načinu utvrđivanja, plaćanja i podnošenja  poreske prijave za porez po odbitku na druge prihode fizičkih lica po osnovu prodaje  dobara kada se isplata prihoda vrši u gotovom novcu u momentu predaje dobara
  • Primer obračuna i popunjavanja Obrasca PPP-PD
 • Od 1.01.2014. godine u primeni su nove šifre plaćanje

IZMENJEN JE I DOPUNJEN PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU

 • Izmene u Obrascu PPI-1
 • Izmene i dopune u Obrascu Podprilog (uz Prilog-1)
 • Izmene i dopune u Obrascu Prilog-1
  • Podaci koji se unose u Prilog-1 kod prvog podnošenja PPI-1 u poreskoj godini
  • Podaci koji se unose u Prilog-1 kada dođe do promene koja dovodi do uvećanja poreza za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige u toku poreske godine
  • Podaci koji se unose u Prilog-1 kada dođe do promene koja dovodi do umanjenja poreza za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige u toku poreske godine

SADRŽAJ I OBIM PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG  ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2014. GODINU

DONETA SU PODZAKONSKA AKTA NEOPHODNA ZA SPROVOĐENJE NOVOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVU

 • Novi Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 • Novi Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem
 • Novi Pravilnik o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike
 • Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica
 • Pravilnik o sadržini pozicija u obrascu Statistički izveštaj za privredna društva, zadruge i preduzetnike

NEKA SPORNA PITANJA U VEZI SA PRIMENOM ZAKONA O UMANJENJU NETO PRIHODA LICA U JAVNOM SEKTORU

 • Da li se umanjuje neto prihod ostvaren “u” mesecu ili “za” mesec?
 • Šta obuhvata zarada zaposlenog u javnom sektoru?
 • Da li se vrši umanjenje neto zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege i posebne nege deteta?
 • Problem umanjenja neto zarade, odnosno drugog primanja i obaveze zaposlenog po osnovu drugih potraživanja

NAČIN SPROVOĐENJA POSTUPKA JAVNE NABAVKE U SITUACIJI KADA  JE DONETA ODLUKA O PRIVREMENOM FINANSIRANJU NA NIVOU  LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PERIOD 1. JANUAR – 31. MART 2014. GODINE

LIBERALIZACIJA TRŽIŠTA ENERGENATA (ELEKTRIČNE ENERGIJE I GASA)  U SKLADU SA ZAKONOM O ENERGETICI I OBAVEZA IZBORA STALNOG SNABDEVAČA ZA OVE ENERGENTE DO KRAJA FEBRUARA 2014. GODINE ZA NARUČIOCE U SKLADU SA ODREDBAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

 • Pravna regulativa obuhvaćena Zakonom o energetici a odnosi se na subjekte – ponuđače električne energije i prirodnog gasa na tržištu
 • Primena odredaba Zakona o javnim nabavkama
 • Prekršajna odgovornost i novčane kazne u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama

ČLANARINE KOMORAMA OD 1. JANUARA 2014. GODINE