Informator broj 7/2016 od 19.02.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Prava invalida rada II i III kategorije za vreme radnog odnosa, po prestanku radnog odnosa i u slučaju novog zasnivanja radnog odnosa
 • Objavljene su kamate za koje se smatra da su u skladu sa principom “van dohvata ruke” za 2015. i 2016. godinu
 • Utvrđivanje poreza na imovinu za 2016. samooporezivanjem obveznici koji vode poslovne knjige vrše do 31.03.2016. godine
 

SADRŽAJ:

OBJAVLJENE SU KAMATE ZA KOJE SE SMATRA DA SU U SKLADU SA PRINCIPOM “VAN DOHVATA RUKE” ZA 2015. i 2016. GODINU

IZMENE I DOPUNE JAVNOBELEŽNIČKE TARIFE I UVOĐENJE JAVNOBELEŽNIČKE TARIFE ZA JAVNOG BELEŽNIKA KAO POVERENIKA SUDA U POSTUPKU ZA RASPRAVLJANJE ZAOSTAVŠTINE

SADRŽAJ I OBIM PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I O PARTICIPACIJI ZA 2016. GODINU

PRAVA INVALIDA RADA II i III KATEGORIJE ZA VREME RADNOG ODNOSA, PO PRESTANKU RADNOG ODNOSA I U SLUČAJU NOVOG ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

 • Pravo zaposlenih invalida rada II i III kategorije invalidnosti na zaradu i naknadu zarade na teret poslodavca i na teret RFZO, kao i na naknadu na teret Fonda PIO
 • Pravo na otpremninu prilikom prestanka radnog odnosa invalidima rada II i III kategorije po osnovu “tehnološkog viška”
 • Pravo na novčanu naknadu invalida rada II i III kategorije invalidnosti kod Nacionalne službe za zapošljavanje i način njenog obračuna i isplate
 • Prava invalida rada II i III kategorije – korisnika posebnog vida invalidske penzije kao prevedenog prava

UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2016. SAMOOPOREZIVANJEM OBVEZNICI KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE VRŠE DO 31.03.2016.

UTVRĐIVANJE POREZA NA IMOVINU ZA 2016. GODINU OBVEZNICIMA KOJI NE VODE POSLOVNE KNJIGE

SAČINJAVANJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI I BITNE IZMENE ODREDABA KOJE SE ODNOSE NA POSTUPANJE NARUČIOCA

PITANJA I ODGOVORI

PREGLED STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2015. GODINU

 • Zarade
  • Bruto zarade u Republici Srbiji u 2015. godini
  • Prosečne mesečne bruto zarade po zaposlenom u RS po delatnostima za 2015. godinu i rang delatnosti prema prosečnoj bruto zaradi za I-XII/2015
  • Podaci o prosečnim mesečnim zaradama po zaposlenom bez poreza i doprinosa (neto) u Republici Srbiji u 2015. godini
  • Pregled najnižih osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje od 1.09.2004. do 30.04.2016. godine (po periodima)
  • Pregled najviših osnovica za obračun i plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2015. godini
  • Osnovice osiguranja na koje se obračunava i plaća doprinos za PIO za lica uključena u obavezno osiguranje (tzv. dobrovoljno osiguranje) u 2015. godini
  • Osnovice doprinosa na koje se obračunava i plaća doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje za lica uključena u obavezno zdravstveno osiguranje u 2015. godini
  • Kretanje minimalne neto zarade po radnom času (2002 – 2016.)
 • Pregled maksimalnih zarada u javnom sektoru, od početka primene Zakona o utvrđivanju maksimalne zarade u javnom sektoru (oktobar 2012. godine)
 • Indeksi potrošačkih cena i stope inflacije u 2015. godini
 • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u 2015. godini
 • Indeksi industrijske proizvodnje po nameni, sektorima i oblastima u Republici Srbiji u 2015. godini
 • Podaci za obračun otkupne cene stana u 2015. godini po Zakonu o stanovanju
 • Koeficijenti za preračunavanje zakupnine za stanove po periodima (I-VI i VII-XII) 2015. godine
 • Pregled neoporezivih iznosa (u periodu od 2001. do 2015. godine) koji se koriste prilikom utvrđivanja godišnjeg poreza, shodno čl. 87-89. Zakona o porezu na dohodak građana
 • Pregled iznosa najviših godišnjih osnovica i procenjenih iznosa najviših osnovica za plaćanje doprinosa (u periodu 2003. do 2015. godine) na osnovu kojih se utvrđuje pravo na povraćaj doprinosa
 • Referentna kamatna stopa, eskontna stopa i kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode u 2015. godini
 • Referentna kamatna stopa Evropske centralne banke (od 1.01.2002. do 10.09.2014.)
 • Zatezna kamata u 2015. godini
 • Kretanje Evra i USD u odnosu na dinar (za 2002 – januar 2016.) i srednji kurs Evra za 2015. godinu
 • Srednji kurs dinara prema stranim valutama na kraju svakog meseca u 2015. godini
 • Srednji kurs Evra po danima u 2015. godini prema kursnoj listi Narodne banke Srbije
 • Prilog 1: Prosečne bruto zarade (ukupno) po regionima, oblastima i opštinama u 2015. (po mesecima) u RS (bez podataka za Kosovo)
 • Prilog 2: Prosečne neto zarade (ukupno) po regionima, oblastima i opštinama u 2015. (po mesecima) u RS (bez podataka za Kosovo)