Informator broj 8/2018 od 24.02.2018. (porez na imovinu)

Broj 8/2018 stručnog časopisa “Informator”:

POREZ NA IMOVINU – kroz pitanja i odgovore

  Pretplata na časopis “Informator”

  Kupovina broja 8/2018 časopisa “Informator”

Ovaj broj časopisa “Informator” možete kupiti i zasebno (van pretplate)

SADRŽAJ:

POREZ NA IMOVINU
– KROZ PITANJA I ODGOVORE –

Uvod

1. PREDMET OPOREZIVANJA (član 2. Zakona)

 1. Da li su predmet oporezivanja porezom na imovinu nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije za koje je obveznik strana privatna firma ili fizičko lice?
 2. Površina građevinskog zemljišta je 6127m2. Na njemu su izgrađeni objekti, tako da zbog zauzetosti zemljišta objektima na njemu nije dozvoljena dalja gradnja. Da li je to zemljište predmet oporezivanja porezom na imovinu?
 3. Imajući u vidu da je predmet oporezivanja porezom na imovinu pravo na zemljištu površine preko 10 ari, da li se zemljištem smatra zemljište istog obveznika koje je fizička celina ili svaka katastarska parcela zasebno?
 4. Da li su predmet oporezivanja porezom na imovinu objekti za čiju izgradnju nije izdata građevinska dozvola?
 5. Da li su predmet oporezivanja porezom na imovinu objekti koji nemaju upotrebnu dozvolu i dugi niz godina stoje “nedovršeni” tj. bez struje, vode, neomalterisani, bez prozora i vrata?
 6. Da li je šumsko zemljište predmet oporezivanja porezom na imovinu?
 7. Da li se smatraju nepokretnošću i oporezuju porezom na imovinu nadstrešnica i rezervoar za gorivo u sastavu stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom (tzv. benzinske pumpe) koja je inkorporisana u zemljištu?
 8. Da li je predmet oporezivanja porezom na imovinu pravo zakupa građevinskog zemljišta na period od 99 godina?
 9. Da li je od uticaja na oporezivanje porezom na imovinu vrsta tvrdog materijala od koga je stambeni objekat-kuća izgrađen?
 10. Kad je na stanu na teritoriji Republike Srbije konstituisano pravo zakupa u korist fizičkog lica u skladu sa zakonom kojim je uređeno socijalno stanovanje, za period od tri godine, na koje pravo se porez na imovinu za taj stan plaća (na pravo svojine ili na pravo zakupa)?
 11. Da li je na postojanje predmeta oporezivanja porezom na imovinu od uticaja da li je konkretni objekat upisan u katastru nepokretnosti i ako jeste – da li je upisan kao pomoćni objekat?
 12. Da li se kod oporezivanja zemljišta porezom na imovinu šumskim zemljištem smatraju goleti, vegetacija vlažnih livada i močvara, kao i šumsko zemljište na kome se ne nalazi šuma? Da li je šumsko zemljište na kome se nalazi šuma predmet oporezivanja?
 13. Da li je pravo svojine na vetrogeneratoru predmet oporezivanja porezom na imovinu?
 14. Da li dolazi do dvostrukog oporezivanja zemljišta kad se porez utvrđuje za zemljište i objekat koji se na njemu nalazi?
 15. Privredno društvo je imalac prava svojine na zemljištu površine manje od 10 ari, na kome su izgrađena dva skladišna objekta čiji je vlasnik to privredno društvo. Zemljište čine tri katastarske parcele koje se međusobno graniče, pri čemu su dve upisane u katastru kao građevinsko, a jedna kao poljoprivredno zemljište. Da li je zemljište predmet oporezivanja (s obzirom na to da ga čine tri katastarske parcele, različite vrste zemljišta, kao i da su na njemu izgrađeni skladišni objekti koji su predmet oporezivanja)?
 16. Poreski obveznik je vlasnik zemljišta koje čine dve katastarske parcele, od kojih je jedna površine 15 ari, a druga površine 8 ari, pri čemu se te katastarske parcele međusobno graniče. Da li se porez na imovinu plaća na površinu od 15 ari ili od 23 ara? Na koju površinu se plaća porez ako se te parcele ne graniče? Da li se kod oporezivanja zemljišta površine preko 10 ari od oporezivanja izuzima 10 ari?
 17. Da li se površinom zemljišta preko 10 ari smatra:- ukupno zemljište preko 10 ari, nezavisno od njegove vrste (npr. tri ara građevinskog, šest ari poljoprivrednog i tri ara šumskog zemljišta), ili- ukupno zemljište pri čemu površina svake vrste mora biti preko 10 ari (npr. pet ari građevinskog zemljišta – neoporezivo, dvanaest ari poljoprivrednog zemljišta – oporezivo), ili- zemljište po jednoj katastarskoj parceli, nezavisno od vrste zemljišta (npr. pet ari dvorišta – građevinsko i sedam ari njive – poljoprivredno zemljište), ili- zemljište po jednoj katastarskoj parceli, samo ako je preko 10 ari ista vrsta zemljišta, ili- zemljište po jednoj celini (povezano više katastarskih parcela), bez obzira na vrstu zemljišta (ima i građevinskog, i poljoprivrednog i šumskog zemljišta), ili- zemljište po jednoj celini (povezano više katastarskih parcela), samo ako je preko 10 ari ista vrsta zemljišta, ili- ako je površina zemljišta 12 ari pri čemu pravo svojine ima osam lica, da li je površina u svojini svakog lica (1,5 ari) oporeziva ili nije?
 18. Da li je oslobođeno plaćanja poreza na imovinu zemljište koje je u svojini privrednog društva, površine 887m2, na kome se ne nalazi nijedan objekat (zemljište je kupljeno 2016. godine a objekti koji su na zemljištu postojali i upisani u katastru srušeni su 2014. godine, o čemu obveznik raspolaže dokazima)?
 19. Kad je predmet oporezivanja porezom na imovinu pravo svojine na zemljištu čiji su imaoci više lica kao suvlasnici, da li postojanje predmeta oporezivanja opredeljuje površina zemljišta – preko 10 ari, ili po 10 ari po poreskom obvezniku?
 20. Ako je na stanu, u korist fizičkog lica konstituisano pravo zakupa na neodređeno vreme, u skladu sa zakonom kojim je uređeno stanovanje, da li se porez na imovinu plaća na pravo svojine na stanu ili na pravo zakupa stana?
 21. Da li su predmet oporezivanja porezom na imovinu bazeni, bazeni sa toboganima, tereni, svlačionice i popločani prostor sa ležaljkama i suncobranima koji se koristi za sunčanje?
 22. Da li je predmet oporezivanja pravo svojine na zemljištu površine do 10 ari, odnosno pravo korišćenja konstituisano na građevinskom zemljištu površine do 10 ari?
 23. Na zemljištu površine 11 ari nalazi se objekat površine 125 m2, pri čemu su i zemljište i objekat u svojini istog lica. Ako je razlika između ukupne površine zemljišta i površine zemljišta pod objektom manja od 10 ari, da li je to zemljište predmet oporezivanja porezom na imovinu?
 24. Šta se smatra zemljištem površine preko 10 ari, koje je predmet oporezivanja porezom na imovinu?
 25. Da li se kod oporezivanja prava korišćenja građevinskog zemljišta iz predmeta oporezivanja izuzima površina zemljišta od 10 ari?
 26. Koji deo vetroturbine je predmet oporezivanja porezom na imovinu? Da li je na postojanje predmeta oporezivanja od uticaja vrsta materijala od koga je taj energetski objekat izgrađen, kao i činjenica da se temelj i stubovi grade isključivo u cilju montaže gondole?
 27. Da li su predmet oporezivanja porezom na imovinu nadzemni i podzemni rezervoar za smeštaj zapaljivih tečnosti (uključujući i rezervoare za gorivo u sastavu stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom)?
 28. Kad je predmet oporezivanja pravo svojine na zemljištu, da li se porez utvrđuje na razliku ukupne površine zemljišta i površine od 10 ari?
 29. Fizičko lice je vlasnik zemljišta i kuće za stanovanje koja je na njemu izgrađena. Da li porez plaća i na kuću i na zemljište?
 30. Imalac prava svojine na stanu je Srpska pravoslavna crkva a koristi ga fizičko lice – sveštenik, na osnovu akta nadležnog organa te crkve. Korišćenje je bez naknade, vremenski ograničeno na period dok je to lice na službi u određenoj crkvenoj opštini (do prestanka svešteničke službe, odnosno do premeštaja, penzionisanja, samovoljnog napuštanja svešteničke službe ili lišenja čina ili parohije). Da li je taj stan predmet oporezivanja? Ako jeste predmet oporezivanja – ko je obveznik poreza: crkva ili svešteno lice koje predmetni stan privremeno koristi za stanovanje?
 31. Fizičko lice je vlasnik poslovnog objekta za proizvodnju brašna. Taj objekat se ne koristi za obavljanje samostalne delatnosti, jer je radnja vlasnika objekta brisana iz registra privrednih subjekata. Ne koristi se ni za drugu namenu, jer su u njemu smeštene mašine i oprema koje je to fizičko lice koristilo za obavljanje samostalne delatnosti. Da li je taj objekat predmet oporezivanja?
 32. Da li oporezivanju podleže gasovodna distributivna mreža (mreža namenjena protoku gasa) koja nije smeštena u kablovsku kanalizaciju ili drugi podzemni građevinski objekat, već je položena direktno u zemlju?

2. PORESKI OBVEZNIK (član 4. Zakona)

 1. Kad na stanu postoji pravo zakupa konstituisano u korist fizičkog lica u skladu sa zakonom o socijalnom stanovanju, za period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme, da li je obveznik poreza vlasnik stana ili zakupac?
 2. Kad je privredno društvo obveznik poreza na imovinu u Republici Srbiji?
 3. Nakon zaključenja ugovora o kupoprodaji nepokretnosti pokrenut je postupak za njegovo poništenje, pa je doneta sudska odluka (koja nije postala pravosnažna) kojom je predmetni ugovor poništen? Ko je obveznik poreza na imovinu u tom slučaju?
 4. Da li je javno preduzeće “Nacionalni park ….” obveznik poreza na imovinu za šumsko zemljište kojim upravlja?
 5. Kada je javno preduzeće obveznik poreza na imovinu na poslovnom prostoru u javnoj svojini?
 6. Vlasnik stana – fizičko lice je sa drugim fizičkim licem zaključilo ugovor o zakupu na period do jedne godine. Da li je zakupac stana poreski obveznik?
 7. Na zemljištu u javnoj svojini imalac prava korišćenja izgradio je objekat (na kome je po tom osnovu stekao pravo svojine). Da li je u slučaju zakupa te nepokretnosti obveznik poreza na imovinu zakupac ili imalac prava svojine?
 8. Privredno društvo je rezident Republike Kipar, odnosno nerezident Republike Srbije, koji vodi poslovne knjige ali ne u skladu sa propisima Republike Srbije. U Republici Srbiji je držalac, korisnik ili imalac prava na nepokretnosti koja su predmet oporezivanja porezom na imovinu. Da li je to lice obveznik koji vodi poslovne knjige (pa porez na imovinu utvrđuje samooporezivanjem) ili obveznik koji ne vodi poslovne knjige?
 9. Javnom preduzeću je u 2015. godini prestalo pravo korišćenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini, ali nije izvršilo primopredaju te nepokretnosti, jer je sa imaocem prava javne svojine postignut usmeni dogovor da ostane u državini do dodele nepokretnosti drugom licu. Ko je obveznik poreza na imovinu za predmetno zemljište za 2015. godinu za period počev od prestanka prava korišćenja?
 10. Ko je obveznik poreza na imovinu za stan u javnoj svojini koji je Upravi carina dodeljen zaključkom Komisije za stambena pitanja i raspodelu službenih zgrada i poslovnih prostorija, a koji je Uprava carina dala u zakup fizičkom licu, u skladu sa zakonom kojim je uređeno stanovanje, na period duži od jedne godine?
 11. Ko je obveznik poreza na imovinu za stan u javnoj svojini čiji je korisnik Uprava carina, koji je kao službeni stan dodeljen na privremeno korišćenje fizičkom licu zaposlenom u toj upravi?
 12. Vlasnik objekta je fizičko lice. Protiv tog lica pokrenut je parnični postupak pred sudom (u kome nije doneta presuda) po tužbi tužioca – jednočlanog privrednog društva čiji (jedini) udeo je u svojini bivšeg supružnika fizičkog lica – vlasnika objekta. Postupak je pokrenut radi utvrđivanja prava svojine na tom objektu po osnovu izgradnje na tuđem zemljištu, pri čemu u tom postupku nije doneta sudska odluka. Da li pokretanje parničnog postupka pred sudom (u kome nije doneta presuda) dovodi do izmene obveznika poreza na imovinu za nepokretnost na kojoj pravo svojine ima fizičko lice?
 13. Da li je pravno lice obveznik poreza na imovinu za zgradu za koju poreska obaveza nije nastala (kupilo ju je kao objekat u izgradnji i nastavilo sa njegovom izgradnjom, a još uvek nema struju, vodu, prozore i vrata, pri čemu investiciju – troškove njegove nabavke i dalje izgradnje evidentira u svojim poslovnim knjigama)?
 14. Stan u svojini crkve koristi fizičko lice – sveštenik, na osnovu akta te crkve, besplatno, za vreme dok je na službi u konkretnoj crkvenoj opštini. Ko je poreski obveznik za taj stan (crkva ili sveštenik)?
 15. Da li je javno preduzeće obveznik poreza na imovinu za poslovne zgrade i poslovni prostor u javnoj svojini?
 16. Pravo svojine na stanu je fizičko lice steklo poklonom, pri čemu je u korist poklonodavca stana konstituisano pravo plodouživanja. Ko je obveznik poreza na imovinu (poklonoprimac kao vlasnik ili poklonodavac kao imalac prava plodouživanja)?
 17. Ko je obveznik poreza na imovinu za stanove i poslovni prostor u javnoj svojini, na kojima zadužbina Rade i Milana Vukićevića ima pravo korišćenja (pri čemu pojedine stanove i poslovni prostor koriste zakupci po osnovu ugovora o zakupu kao obligacionog odnosa koji su ugovorom o zakupu preuzeli izmirenje poreske obaveze, pojedine stanove koriste fizička lica koja na osnovu zaključenog ugovora imaju pravo zakupa na period duži od godinu dana – kao “zaštićeni stanari” a pojedini stanovi su prazni)?
 18. Da li je fizičko lice – strani državljanin, odnosno rezident strane države, koje je vlasnik stana u Republici Srbiji, obveznik poreza na imovinu za taj stan?
 19. Da li je Apoteka Beograd obveznik poreza na imovinu za nepokretnosti u javnoj svojini koje koristi za obavljanje delatnosti?
 20. Kad se porez na imovinu plaća na pravo svojine na nepokretnosti na kojoj su više lica suvlasnici, za koliki deo nepokretnosti se porez utvrđuje svakom od suvlasnika: u jednakoj visini svim suvlasnicima tako da zbir tih iznosa odgovara porezu za nepokretnost kao celinu ili srazmerno idealnom delu svakog suvlasnika?
 21. Ko je obveznik poreza na imovinu za stan u državnoj svojini na kome je fizičko lice zakupac u skladu sa zakonom o izbeglicama, na period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme?
 22. Ko je obveznik poreza na imovinu za nepokretnost na kojoj, pored prava svojine jednog lica, postoji i pravo, korišćenje ili državina iz člana 2. stav 1. tač. 2) do 8) Zakona u korist drugog lica?
 23. Ako fizičko lice nije vlasnik stana koji koristi, da li je obveznik poreza na imovinu za taj stan?
 24. Da li je ustanova obveznik poreza na imovinu na nepokretnosti u javnoj svojini koje koristi?
 25. Fizičko lice koje ostvaruje prihode od samostalne delatnosti vlasnik je nepokretnosti u kojoj obavlja tu delatnost. Ko je obveznik poreza na imovinu za nepokretnost u kojoj obavlja delatnost: radnja ili preduzetnik?
 26. Ko je obveznik poreza na imovinu za nepokretnost u svojini Zadužbine koju je Zadužbina bez naknade ustupila drugom licu na neodređeno vreme, radi ostvarivanja ciljeva zbog kojih je zadužbina osnovana?
 27. Da li je javno preduzeće koje obavlja delatnost od opšteg interesa obveznik poreza na imovinu na distributivne mreže za snabdevanje električnom energijom?
 28. Kad je privredno društvo obveznik poreza na imovinu na nepokretnosti u javnoj svojini?

3. ​PORESKA OSNOVICA (čl. 5, 6, 6a, 7. i 7a Zakona)

3.1. Korisna površina nepokretnosti (član 6. stav 2. Zakona)

 1. Šta se smatra prostorom u zajedničkoj nedeljivoj svojini, čija površina se ne uračunava u korisnu površinu stana (kao posebnog dela objekta)?
 2. Kada je vlasnik kuće jedno lice, da li se u korisnu površinu te kuće uključuje površina prostorija koje su delom ispod nivoa zemlje kao i površina stepenišnog prostora koji je unutar spoljnih zidova objekta?
 3. Dogradnjom objekta povećana je površina objekta. Da li se u korisnu površinu uračunava i dograđena površina?
 4. Da li se podrumski prostor zgrade, u okviru koje postoji više posebnih celina (veći broj stanova), uključuje u korisnu površinu posebnog dela objekta?
 5. Da li se u korisnu površinu, kao element za utvrđivanje osnovice poreza na imovinu, uračunavaju površina terase i površina tavanskog prostora?
 6. Da li se korisna površina podzemnog objekta može utvrđivati prema dokumentaciji za njegovu izgradnju, odnosno prema površini upisanoj u katastru?
 7. U sastavu objekta su i prostorije koje su investiciono-tehničkom dokumentacijom i aktom kojim se vrši ozakonjenje objekta opredeljene kao zajedničke, jer su namenjene da služe svim ekonomski deljivim celinama u okviru objekta. Vlasnik objekta je jedno lice. Da li se navedene površine uračunavaju u korisnu površinu objekta?
 8. Da li se u korisnu površinu objekta uračunava i površina koja je ispod površine zemlje (koja nije prostor u zajedničkoj nedeljivoj svojini)?
 9. Da li, usled izmene definisanja pojma korisne površine u Zakonu o porezima na imovinu, sa primenom od 1.01.2014. godine, organ jedinice lokalne samouprave u postupku utvrđivanja poreza na imovinu fizičkom licu (kao obvezniku koji ne vodi poslovne knjige) po službenoj dužnosti utvrđuje “promenjenu” korisnu površinu objekta za koji je pre 1.01.2014. godine podneta poreska prijava, ili je obaveza poreskog obveznika da zbog izmene zakonskog propisa za taj objekat podnese “novu” poresku prijavu sa podatkom o “promenjenoj” korisnoj površini? Da li poreski obveznik koji ne vodi poslovne knjige – fizičko lice, kome je rešenjem utvrđena veća korisna površina objekta od površine koju je trebalo utvrditi, zbog čega je i porez na imovinu utvrđen u većem iznosu od iznosa koji je trebalo utvrditi, koji nije podneo “novu” poresku prijavu sa podatkom o “izmenjenoj” korisnoj površini do koje je došlo zbog izmene zakonskog propisa, ima pravo na povraćaj više plaćenog poreza po tom osnovu sa kamatom? Da li je poreski obveznik koji ne vodi poslovne knjige – fizičko lice, kome je rešenjem utvrđena manja korisna površina objekta od površine koju je trebalo utvrditi, zbog čega je i porez na imovinu utvrđen u manjem iznosu od iznosa koji je trebalo utvrditi, koji nije podneo “novu” poresku prijavu sa podatkom o “izmenjenoj” korisnoj površini do koje je došlo zbog izmene zakonskog propisa, dužan da plati razliku između poreza koji je trebalo utvrditi i poreza koji je utvrđen i plaćen?

3.2. Zone (član 6. stav 3. Zakona)

 1. Koliko najviše zona može jedinica lokalne samouprave da odredi na svojoj teritoriji?
 2. Da bi se odluka o zonama smatrala donetom u skladu sa Zakonom, da li je neophodno da je doneta i objavljena do 30. novembra tekuće godine, ili je dovoljno da je doneta na osnovu Zakonom propisanih kriterijuma uz sagledavanje svih specifičnosti i opremljenosti pojedinih delova teritorije jedinice lokalne samouprave?
 3. Mogu li se zone za poljoprivredno zemljište odrediti prema katastarskoj klasi tog zemljišta?
 4. Koji organ je nadležan za davanje mišljenja o primeni odluke kojom su određene zone (ako obveznik ima nejasnoće u pogledu zone u koju je svrstana nepokretnost za koju plaća porez), odnosno ko je nadležan za razmatranje eventualnih primedaba na određivanje zona?

3.3. Prosečna cena odgovarajućih nepokretnosti u zonama

 1. Da li kod utvrđivanja prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti u zonama, cenu ostvarenu u prometu zemljišta koje se koristi za poljoprivrednu proizvodnju a nalazi se u građevinskom području, treba uvrstiti u cene ostvarene u prometu građevinskog ili poljoprivrednog zemljišta?
 2. Kako se utvrđuju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti u zonama u slučaju kad se u toku godine poveća ili smanji broj zona?
 3. Ugovorom o prometu nepokretnosti uz naknadu ugovorena je jedinstvena cena za prenos prava svojine na kući za stanovanje sa pripadajućim građevinskim zemljištem. Kako se utvrđuje prosečna cena m2 kuća za stanovanje u toj zoni?
 4. Da li se prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti u zonama smatraju objavljenim u propisanom roku ako su do 30. novembra tekuće godine objavljene na način na koji se objavljuju opšti akti te jedinice lokalne samouprave, ali su po proteku tog roka objavljene na njenoj internet strani?
 5. Od koga jedinica lokalne samouprave pribavlja podatke o cenama ostvarenim u prometu nepokretnosti, za potrebe utvrđivanja prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti u zonama?
 6. Kad ni u zoni ni u graničnim zonama nije bilo prometa odgovarajućih nepokretnosti u periodu od 1. januara do 30. septembra tekuće godine, da li je jedinica lokalne samouprave dužna da donese i objavi akt kojim utvrđuje “prosečnu vrednost odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za tekuću godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu”?
 7. Kako se utvrđuju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti u zonama?
 8. Da li podatke o cenama ostvarenim u prometu nepokretnosti jedinica lokalne samouprave može pribavljati od Poreske uprave? Da li se kao podatak o cenama ostvarenim u prometu nepokretnosti može koristiti podatak o osnovici poreza na prenos apsolutnih prava? Po kojoj metodi obračuna jedinica lokalne samouprave utvrđuje prosečne cene odgovarajućih nepokretnosti po zonama?
 9. Da li se prosečna cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti po zonama može utvrđivati na osnovu podataka Poreske uprave o tržišnoj vrednosti nepokretnosti koja čini osnovicu poreza na prenos apsolutnih prava?

3.4. Razvrstavanje nepokretnosti u grupe odgovarajućih nepokretnosti, za svrhu utvrđivanja poreske osnovice (član 6a Zakona)

 1. U koju grupu se razvrstava objekat u kome se vrši pružanje ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti, za potrebe utvrđivanja osnovice poreza na imovinu?
 2. U koju grupu odgovarajućih nepokretnosti se, za svrhu oporezivanja porezom na imovinu, svrstavaju balon sale poreskog obveznika koje su evidentirane u poslovnim knjigama tog obveznika i služe za rentiranje – izdavanje termina trećim licima?
 3. Da li se kod oporezivanja porezom na imovinu građevinsko zemljište, koje se do privođenja planiranoj nameni koristi za poljoprivrednu proizvodnju, razvrstava u građevinsko ili poljoprivredno zemljište?
 4. U koju grupu odgovarajućih nepokretnosti se, za svrhu oporezivanja porezom na imovinu, razvrstavaju sušare za sušenje šljiva?
 5. Da li se vrši razvrstavanje nepokretnosti koje nisu upisane u katastru?
 6. Da li se u građevinsko zemljište razvrstava zemljište koje je u katastru upisano kao njiva ako se koristi za poljoprivrednu proizvodnju, a zakonom i planskim dokumentom je određeno za izgradnju i korišćenje objekata?
 7. Objekat čini više posebnih celina: 12 stanova, 12 garažnih mesta i četiri lokala. Kako se vrši razvrstavanje za potrebe utvrđivanja osnovice poreza na imovinu?
 8. Kako se vrši razvrstavanje objekta koji je jedinstvena celina mešovitog karaktera (kuća za stanovanje sa garažom) za potrebe utvrđivanja osnovice poreza na imovinu?
 9. Kako se razvrstava podrumski prostor koji je sastavni deo stambene zgrade za kolektivno stanovanje i kupljen je kao samostalni predmet prometa?
 10. Kako se, za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu, razvrstavaju investicione nekretnine – objekti u svojini privrednog društva koje to privredno društvo izdaje u zakup?
 11. Kako se razvrstavaju za svrhu utvrđivanja poreza na imovinu:- kuće za stanovanje u okviru koje jedna od prostorija služi za obavljanje poslovne delatnosti;- posebne celine u okviru objekta (stanovi, garaže…),- perionica i sušionica za rublje koje su u funkciji obavljanja poslovne delatnosti,- letnja kuhinja,- portirnica u dvorištu privatnog poseda, zidani letnjikovac – nadstrešnica,- staje za gajenje stoke,- objekti za smeštaj mehanizacije i repromaterijala i objekti za smeštaj i čuvanje gotovih poljoprivrednih proizvoda i drugo?
 12. Na osnovu kojeg dokumenta se opredeljuje vrsta neizgrađenog zemljišta i razvrstava u odgovarajuću grupu, za potrebe utvrđivanja osnovice poreza na imovinu (npr. plana generalne regulacije, plana detaljne regulacije, načina korišćenja upisanog u katastru, faktičkog korišćenja kao oranica…)?
 13. Kako se, za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu, razvrstavaju apartmani – kao smeštajne jedinice u sastavu poslovnog objekta, namenjene za obavljanje poslovne delatnosti, ako je vlasnik apartmana fizičko lice (koje nije preduzetnik) koje ga je kupilo da bi u njemu povremeno boravilo?
 14. Kako se razvrstava poljoprivredno zemljište kojem je planskim dokumentom promenjena namena u građevinsko?
 15. Kako se razvrstava poslovni objekat – podzemno-nadzemna garaža, koja faktički služi za obavljanje registrovane delatnosti – Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju – Parkirališta za motorna vozila?
 16. Kako se razvrstava objekat – vikendica koju poreski obveznik ne koristi?
 17. Kako se razvrstava objekat, odnosno posebna celina u okviru objekta, koji ima samostalnu funkciju – služi za obavljanje poslovne delatnosti, ako je u katastru nepokretnosti upisan kao pomoćni objekat?
 18. Kako se razvrstava dvoetažni objekat u čijem sastavu je šest posebnih fizičkih celina: tri poslovna prostora (lokala) u prizemlju, stan u prizemlju površine 60m2 i dva stana na prvom spratu površine po 100m2, koje mogu biti samostalni predmet prometa? Da li je na razvrstavanje od uticaja broj obveznika na posebnim delovima objekta?
 19. Kako se razvrstava kuća za stanovanje kao jedinstvena funkcionalna građevinska celina, u okviru koje jedna prostorija služi za obavljanje poslovne delatnosti a druga kao ostava?
 20. U koju grupu se razvrstava zemljište koje se, prema podacima iz katastra nepokretnosti, nalazi u građevinskom području a kao njegova vrsta upisana je njiva određene klase, voćnjak ili šumsko zemljište, pri čemu je to zemljište zakonom i planskim dokumentom određeno kao građevinsko i predviđeno za izgradnju i redovno korišćenje objekata, ili su na tom zemljištu izgrađeni objekti, ili to zemljište služi za redovnu upotrebu izgrađenih objekata? Koje zemljište se razvrstava u šumsko zemljište?
 21. Kako se vrši razvrstavanje objekata za potrebe utvrđivanja osnovice poreza na imovinu?
 22. Kad je na osnovu rešenja nadležnog organa za izgradnju poslovnog objekta izgrađen garažni objekat sa više garažnih mesta, koji služi za obavljanje registrovane delatnosti – Uslužne delatnosti u kopnenom saobraćaju – Parkirališta za motorna vozila, koji je prema Pravilniku o klasifikaciji objekata razvrstan u garaže, kako se razvrstava taj objekat za svrhu utvrđivanja osnovice poreza na imovinu?
 23. Privredno društvo je obveznik poreza na imovinu za zemljište i objekte koji se nalaze na tom zemljištu a u funkciji su obavljanja pretežne delatnosti tog privrednog društva: proizvodni pogoni; kancelarije; magacini za smeštaj sirovina i gotovih proizvoda; portirnica za kontrolu ulaska/izlaska u/iz fabrike i radnički restoran sa kuhinjom za pripremu obroka. U koju grupu se razvrstavaju navedeni objekti?

3.5. Poreska osnovica za nepokretnosti obveznika koji ne vodi poslovne knjige

 1. Šta čini poresku osnovicu za objekat fizičkog lica – poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige, za koji je poreska obaveza nastala pre početka poreske godine?
 2. Od kada se umanjuje vrednost objekta po osnovu amortizacije u slučaju kad je skupština jedinice lokalne samouprave objavila odluku o visini stope amortizacije, a nakon izgradnje objekta vršena je njegova rekonstrukcija? Ako je vršena dogradnja ili nadziđivanje objekta, čime je izgrađen novi prostor van postojećeg gabarita objekta koji, u odnosu na postojeći objekat sa kojim čini građevinsku celinu, predstavlja posebnu ekonomsku celinu koja može biti samostalni predmet pravnog prometa, od kada se za taj posebni deo objekta vrednost nepokretnosti koja čini poresku osnovicu umanjuje za amortizaciju? Ako je nakon izgradnje ili poslednje rekonstrukcije objekta vršena njegova dogradnja ili nadziđivanje, čime je izmenjen njegov spoljni izgled i izgrađen novi prostor van postojećeg gabarita objekta koji sa postojećim objektom čini jedinstvenu građevinsku, funkcionalnu ili tehničku celinu, koja samo kao jedinstvena može biti predmet pravnog prometa i koja se kao jedinstvena oporezuje porezom na imovinu, kako se vrši obračun amortizacije za koju se umanjuje vrednost tog objekta – ako je skupština jedinice lokalne samouprave objavila visinu stope amortizacije?
 3. Šta čini osnovicu poreza na imovinu za stan za koji je poreski obveznik fizičko lice, odnosno da li se poreska osnovica umanjuje za 50% za stan za koji je poreski obveznik imalac prava plodouživanja ili zakupac stana na neodređeno vreme?
 4. Da li se kod utvrđivanja osnovice poreza na imovinu za 2014. godinu, vrednost nepokretnosti (osim zemljišta) obveznika koji ne vodi poslovne knjige umanjuje za amortizaciju, primenom odluke skupštine jedinice lokalne samouprave o visini stope amortizacije koja je doneta u 2012. godini, odnosno koja je objavljena krajem decembra 2013. godine?
 5. Šta čini osnovicu poreza na imovinu za nepokretnost obveznika koji ne vodi poslovne knjige za koju obveznik prvi put podnosi prijavu u 2014. godini, a koja se nalazi u jedinici lokalne samouprave koja nije utvrdila prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti u zoni u periodu 1. januar – 30. septembar tekuće (2013.) godine – iz razloga što prometa te vrste nepokretnosti nije bilo ni u zoni ni u graničnim zonama?
 6. Ako u periodu od 1. januara do 30. septembra tekuće godine nije bilo prometa garaža i garažnih mesta ni u zoni ni u graničnim zonama, šta čini osnovicu poreza na imovinu za poresku godinu za garažu u toj zoni obveznika koji ne vodi poslovne knjige?
 7. Ako ni u zoni ni u graničnim zonama nije bilo najmanje tri prometa odgovarajućih nepokretnosti, da li se osnovica poreza na imovinu i za nepokretnosti obveznika koji ne vode poslovne knjige utvrđuje primenom prosečnih cena odgovarajućih nepokretnosti na osnovu kojih je za tekuću godinu utvrđena osnovica poreza na imovinu u najopremljenijoj zoni i koeficijenta za nepokretnosti u zonama?
 8. Šta čini osnovicu poreza na imovinu za stan fizičkog lica u jedinici lokalne samouprave koja je u skladu sa zakonom objavila akt o zonama i prosečnim cenama kvadratnog metra stanova u zonama?
 9. Kada je jedno fizičko lice obveznik poreza na imovinu za više fizičkih celina građevinskog zemljišta, da li se poreska osnovica za to zemljište utvrđuje sabiranjem njihovih površina ili za svako zemljište zasebno?
 10. Šta čini poresku osnovicu za građevinsko zemljište i kuću za stanovanje izgrađenu na tom zemljištu, za koje je obveznik fizičko lice koje nije preduzetnik, ako jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji se te nepokretnosti nalaze nije donela odluku o visini stope amortizacije?
 11. Da li se osnovica poreza na imovinu za kuću za stanovanje koja se nalazi u prvoj zoni može utvrditi primenom prosečne cene kvadratnog metra kuća za stanovanje u zoni koja nije prva?
 12. Da li se poreska osnovica može umanjiti zbog položaja stana u objektu, prisutnosti i stepena vlage u zidovima, visine prostorija u stanu, rasporeda prostora unutar stana, prisutnosti buke, instalacija vidljivo postavljenih i slično?
 13. Da li se može umanjiti vrednost zemljišta koja čini poresku osnovicu zato što se na njemu nalazi objekat koji je proglašen spomenikom kulture, zbog čega na tom zemljištu nije moguća izgradnja novog objekta? Da li se može umanjiti vrednost objekta koji se koristi za stanovanje, koja čini poresku osnovicu zato što je taj objekat proglašen spomenikom kulture, iz razloga što je zabranjena njegova dogradnja i nadgradnja?

3.6. Poreska osnovica za nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige

 1. Kako se utvrđuje fer vrednosti nepokretnosti koja čini poresku osnovicu? Nakon kojeg perioda je potrebno da se procena fer vrednosti iznova vrši da bi i dalje činila poresku osnovicu? Da li se vrši ispravka poslednje procenjene fer vrednosti po osnovu amortizacije ili ne? Koja lica vrednost nepokretnosti u poslovnim knjigama mogu iskazivati po fer vrednosti?
 2. Da li fer vrednost nepokretnosti u poslovnim knjigama obveznika čini osnovicu poreza na imovinu za objekat starosti 80 godina, za koji je obveznik “mikro” pravno lice, koje za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima primenjuje Pravilnik o načinu priznavanja, vrednovanja, prezentacije i obelodanjivanja pozicija u pojedinačnim finansijskim izveštajima mikro i drugih pravnih lica?
 3. Kad poresku osnovicu obveznika koji vodi poslovne knjige čini fer vrednost, da li obveznik uz poresku prijavu dostavlja dokaz o utvrđenoj fer vrednosti?
 4. Šta čini osnovicu poreza na imovinu za eksploataciono polje koje se više ne koristi za obavljanje delatnosti? Ako zemljište prestane da se smatra eksploatacionim poljem u toku godine za koju se utvrđuje porez, da li ta promena utiče na utvrđivanje poreske obaveze za tu godinu?
 5. Da li se skladišnim objektima za koje osnovicu poreza na imovinu čini knjigovodstvena vrednost (koja je u poslovnim knjigama iskazana odvojeno od vrednosti pripadajućeg zemljišta) smatraju magacini u kojima se skladišti – čuva repromaterijal privrednog društva čija je pretežna registrovana delatnost razvrstana u Sektor C – Prerađivačka industrija?
 6. Šta čini poresku osnovicu za poslovni objekat obveznika koji vodi poslovne knjige, koji je delom kancelarijski prostor a delom proizvodni pogon u kome se obavlja delatnost mašinske obrade metala – šifra 25.62, ako obveznik u poslovnim knjigama vrednost tog objekta ne iskazuje odvojeno od vrednosti pripadajućeg zemljišta?
 7. Šta čini osnovicu poreza na imovinu za vetroturbine obveznika koji vode poslovne knjige?
 8. Šta čini osnovicu poreza na imovinu za poresku godinu – za nepokretnost za koju je privrednom društvu nastala poreska obaveza u toku poreske godine?
 9. Da li je uslov da se objekat smatra skladišnim – da pretežnu registrovanu delatnost obveznika čini skladištenje i da taj objekat za skladištenje koristi obveznik (ali ne i drugo lice)?
 10. Da li se vrednost nepokretnosti koja čini poresku osnovicu obveznika koji vodi poslovne knjige umanjuje za amortizaciju prema odluci jedinice lokalne samouprave?
 11. Šta čini osnovicu poreza na imovinu obveznika koji vodi poslovne knjige koji vrednost nepokretnosti ne iskazuje po metodu fer vrednosti, u skladu sa MRS, MSFI i usvojenim računovodstvenim politikama?
 12. Kada osnovicu poreza na imovinu obveznika koji vodi poslovne knjige čini fer vrednost?
 13. Da li je od uticaja na određivanje da li se objekat smatra objektom u kojem su smešteni proizvodni pogoni prerađivačke industrije koji se koriste za obavljanje delatnosti, odnosno skladišnim objektom, ko za tu namenu koristi objekat (obveznik ili drugo lice)? Šta čini poresku osnovicu za te objekte?
 14. Da li se skladišnim objektom smatra deo objekta koji je saglasno odgovarajućoj dokumentaciji opredeljen za skladištenje, ako je faktički izvršena promena njegove namene u kancelarije za administrativne poslove, ulaz za osoblje, garderobu za osoblje, sanitarni prostor, prostor za pakovanje robe i za preuzimanje robe od strane kupca i slično? Da li se skladišnim objektom smatra objekat koji je saglasno odgovarajućoj dokumentaciji opredeljen za skladištenje, koji čini jedna etaža (podna površina) koja se koristi za obavljanje trgovinske delatnosti, pri čemu su na njoj (u funkciji obavljanja trgovinske delatnosti), postavljeni nosači sa policama na kojima se, pored robe koja je neposredno dostupna kupcima, nalazi i roba namenjena popuni polica robom koja je neposredno dostupna kupcima radi prodaje?
 15. Da li se objektima u kojima su smešteni proizvodni pogoni prerađivačke industrije koji se koriste za obavljanje delatnosti smatraju objekti obveznika kome prerađivačka delatnost nije pretežna registrovana delatnost? Šta čini poresku osnovicu za proizvodne pogone prerađivačke industrije koji se koriste za obavljanje prerađivačke delatnosti, za koje je poreska obaveza obvezniku nastala pre poreske godine za koju se porez utvrđuje?
 16. Šta čini osnovicu poreza na imovinu za nepokretnosti za koje je privrednom društvu u toku poreske godine nastala poreska obaveza sticanjem prava koje je predmet oporezivanja, po osnovu ugovora o statusnoj promeni pripajanja?
 17. Šta čini osnovicu poreza na imovinu za objekte u kojima su smešteni proizvodni pogoni prerađivačke industrije koji se koriste za obavljanje delatnosti, za skladišne i stovarišne objekte i za pripadajuće zemljište poreskog obveznika – privrednog društva, ako obveznik u poslovnim knjigama iskazuje posebno vrednost objekata a posebno vrednost pripadajućeg zemljišta? Ako je objekat koji je razvrstan u grupu poslovne zgrade samo delom objekat iz člana 7. stav 4. Zakona, kako se utvrđuje njegova vrednost?
 18. Šta čini poresku osnovicu ako akti koje treba da donese jedinica lokalne samouprave nisu objavljeni na način na koji se objavljuju njeni opšti akti ili do 30. novembra tekuće godine?
 19. Da li se razlikuje osnovica poreza na imovinu za proizvodne pogone prerađivačke industrije ako je njihova vrednost u poslovnim knjigama iskazana odvojeno od vrednosti pripadajućeg zemljišta, u odnosu na slučaj kad su vrednosti tog objekta i pripadajućeg zemljišta iskazane kao jedinstvene?
 20. Za koje nepokretnosti obveznika, koji vrednost nepokretnosti ne iskazuje po fer vrednosti u skladu sa MRS i MSFI, poresku osnovicu čini knjigovodstvena vrednost?
 21. Da li privredno društvo ima obavezu da izvrši izmenu utvrđenog poreza na imovinu za poresku godinu ako u toku te godine izmeni – poveća nabavnu vrednost nepokretnosti u poslovnim knjigama?
 22. Da li knjigovodstvena vrednost čini osnovicu poreza na imovinu za proizvodnu halu u svojini privrednog društva, koja je prema investiciono-tehničkoj dokumentaciji namenjena proizvodnoj delatnosti u kojoj se decenijama unazad obavljala proizvodnja, koja se ne koristi i prazna je, ako njenu vrednost u poslovnim knjigama poreski obveznik iskazuje posebno od vrednosti pripadajućeg zemljišta?
 23. Da li osnovicu poreza na imovinu za peronsku nadstrešnicu na autobuskoj stanici čini knjigovodstvena vrednost?
 24. Da li je predmet oporezivanja porezom na imovinu prostor predviđen za smeštaj jalovišta koji je obuhvaćen odobrenjem za eksploataciju? Ako jeste – šta čini poresku osnovicu? Ako je pravno lice registrovano za obavljanje delatnosti Istraživanje i razvoj u ostalim prirodnim i tehničko-tehnološkim naukama, obveznik poreza na imovinu za izgrađeno zemljište i objekte koji se nalaze na tom zemljištu: objekat upravne zgrade u kojoj su delom laboratorije i (poseban) objekat laboratorije, da li je za te objekte osnovica poreza na imovinu knjigovodstvena vrednost?
 25. Da li osnovicu poreza na imovinu za objekte autobuske stanice i druge objekte koji su u funkciji održavanja, tehničkog pregleda, remonta i servisiranja autobusa za javni prevoz putnika, čini knjigovodstvena vrednost, s obzirom na to da je reč o infrastrukturnim objektima?
 26. Da li osnovicu poreza na imovinu za transformatorsku stanicu i za silos za cement, sa pripadajućim zemljištem, za koje je obveznik pravno lice čija je pretežna registrovana delatnost u Sektoru F-41.20 Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada čini knjigovodstvena vrednost iskazana u skladu sa članom 4. Zakona o porezima na imovinu ili je zbog pretežne delatnosti poreska osnovica prosečna cena?
 27. Da li je knjigovodstvena vrednost poreska osnovica za podzemne rezervoare za gorivo, u sastavu stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom koji su namenjeni i neposredno služe obavljanju trgovine na malo gorivima, s obzirom na to da služe za skladištenje goriva?
 28. Da li je gasovodna mreža predmet oporezivanja porezom na imovinu? Ako jeste – šta je poreska osnovica? Šta je poreska osnovica za objekte koji su po nameni proizvodni pogoni prerađivačke industrije koji se faktički ne koriste za tu namenu? Ako je pretežna registrovana delatnost poreskog obveznika razvrstana u Sektor F-Građevinarstvo – Grupa 43.22 Postavljanje vodovodnih, kanalizacionih, grejnih i klimatizacionih sistema, da li je knjigovodstvena vrednost poreska osnovica za magacine u kojima se skladišti – čuva vodovodna i sanitarna oprema, cevi, peći i sl. (koje je obveznik pribavio i čuva da bi ih u okviru svoje delatnosti instalirao – ugradio u objekte)? Da li je knjigovodstvena vrednost poreska osnovica za objekat koji je propisanom dokumentacijom opredeljen za skladištenje, za koji je faktički izvršena promena namene tako da se koristi kao administrativni prostor, garderoba za osoblje, sanitarni prostor i slično?
 29. Da li osnovicu poreza na imovinu čini knjigovodstvena vrednost, za: pumpnu stanicu (u okviru koje se sakuplja tehnološka voda koja nastaje pri pranju podova, opreme i delova mašina), egalizacioni bazen (u kome se obavlja izjednačavanje kvaliteta fekalnih i tehnoloških otpadnih voda pre njihovog fizičko-hemijskog tretmana), postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda i kotlarnicu u kojoj se proizvodi para za grejanje i tehnološke – proizvodne procese, imajući u vidu da su ti objekti vezani za proizvodne procese u okviru prerađivačke industrije?
 30. Ako nepokretnosti koje su, kao nenovčani ulog, uložene u kapital novoosnovanog privrednog društva, kojima predstoji adaptacija i rekonstrukcija, podležu oporezivanju porezom na imovinu, šta čini poresku osnovicu za te objekte i zemljište za godinu u kojoj je poreska obaveza novoosnovanom privrednom društvu nastala “s obzirom da nema nabavne vrednosti nepokretnosti”, odnosno da li se kao poreska osnovica može koristiti fer vrednost nepokretnosti u skladu sa članom 7. stav 1. Zakona?
 31. U kojim slučajevima osnovicu poreza na imovinu za podzemni rezervoar za gorivo u sastavu stanice za snabdevanje motornih vozila gorivom, čini knjigovodstvena vrednost? Da li Ministarstvo finansija – Sektor za fiskalni sistem na zahtev obveznika, može izvršiti kontrolu ispravnosti obračuna osnovice poreza na imovinu i o tome obvezniku izdati potvrdu?
 32. Da li fer vrednost čini osnovicu poreza na imovinu za nepokretnosti za koje je obveznik malo pravno lice, koje primenjuje Pravilnik o načinu priznavanja i procenjivanja imovine, obaveza, prihoda i rashoda malih pravnih lica i preduzetnika?
 33. Šta čini poresku osnovicu za proizvodni pogon prerađivačke industrije koji se delom koristi za tu a delom za drugu namenu?
 34. U kojim slučajevima se vrednost zemljišta utvrđuje primenom koeficijenta zone?
 35. Koji koeficijent zone se primenjuje kod utvrđivanja poreske osnovice ako je odlukom jedinice lokalne samouprave za nepokretnosti u zoni seoskih naselja propisan koeficijent 0,8?

OVLAŠĆENJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA DONOŠENJE PODZAKONSKIH AKATA

 1. Koji organ jedinice lokalne samouprave je nadležan da propiše stope poreza na imovinu, stope amortizacije i prosečne cene odgovarajućih nepokretnosti po zonama?
 2. Imajući u vidu da jedinici lokalne samouprave pripadaju prihodi od poreza na imovinu ostvareni na njenoj teritoriji, da li je jedinica lokalne samouprave ovlašćena da svojim aktom propiše oslobođenje od poreza na imovinu za stambene objekte čiji su vlasnici ostvarili pravo na državnu pomoć zbog šteta pretrpljenih od poplava?
 3. Koje stope amortizacije skupština jedinice lokalne samouprave može utvrditi odlukom: godišnju ili maksimalnu? Koje su pravne posledice ako skupština jedinice lokalne samouprave u propisanom roku ne donese odluku o visini stope amortizacije?
 4. Imajući u vidu da prihod po osnovu poreza na imovinu pripada jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji je ostvaren, da li je jedinica lokalne samouprave ovlašćena da odlukom o odobravanju olakšica za poslovanje i razvoj preduzetništva, propiše umanjenje ili oslobođenje od poreza na imovinu licima koja investiraju u toj jedinici lokalne samouprave?
 5. Da li je u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu da se odlukom nadležnog organa jedinice lokalne samouprave propiše oslobođenje od poreza na imovinu za poljoprivredno i šumsko zemljište na područjima na kojima je došlo do ekološkog zagađenja zemljišta, vodenih tokova i vazduha, zbog čega je zagađivač tog zemljišta platio naknadu na osnovu štete koju je procenila opštinska komisija?
 6. Da li Zakon o porezima na imovinu sadrži osnov da jedinica lokalne samouprave svojom odlukom propiše poresko oslobođenje za poljoprivredno i šumsko zemljište?
 7. Ako 30. novembar “pada” u nedelju, da li se smatra da je jedinica lokalne samouprave donela odluke u propisanom roku ako ih je donela 1. decembra kao prvog radnog dana koji sledi nedelji?

5. OBAVEZA DOSTAVLJANJA PODATAKA (član 9. Zakona)

 1. Da li vlasnik stana za koji je obveznik poreza na imovinu fizičko lice – zakupac (jer je pravo zakupa stekao u skladu sa zakonom kojim je uređeno stanovanje, na period duži od jedne godine ili na neodređeno vreme), ima pravo da od nadležnog organa dobije podatke na osnovu kojih je utvrđena poreska osnovica za taj stan?
 2. Da li je Poreska uprava dužna da jedinici lokalne samouprave, po njenom zahtevu, dostavi podatke kojima raspolaže vršeći poslove iz svoje nadležnosti, što podrazumeva i podatke o prijavljenoj (ugovorenoj) ceni imovine koja je predmet oporezivanja?

6. NASTANAK PORESKE OBAVEZE (član 10. Zakona)

 1. Da li je nastala poreska obaveza za objekat koji je izgrađen bez dozvole i nije u potpunosti završen a podnet je zahtev za njegovo ozakonjenje?
 2. Kad nastaje poreska obaveza za objekat na kome je pravo svojine stečeno originarno – izgradnjom od strane investitora? Ako se objekat sastoji iz više posebnih celina (npr. stanovi, garaže i poslovni prostor – lokali) čije korišćenje nije otpočelo istovremeno, odnosno koji nisu istovremeno osposobljeni za korišćenje, kada nastaje poreska obaveza?
 3. Da li privredna društva koja su u stečajnom postupku ili likvidaciji imaju obavezu da plaćaju porez na imovinu obveznika koji vodi poslovne knjige na nepokretnosti na kojima imaju pravo svojine, ili im prestaje ta obaveza pokretanjem postupka stečaja ili likvidacije?
 4. Da li rušenjem objekta prestaje obaveza po osnovu poreza na imovinu za taj objekat? Ako poreski obveznik nije prijavio prestanak poreske obaveze na objektu zbog rušenja tog objekta, zbog čega mu je za taj objekat porez na imovinu utvrđivan rešenjem na koje obveznik nije ulagao pravni lek, da li je dužan da plati porez utvrđen pravosnažnim rešenjem? Ako poreski obveznik nije blagovremeno prijavio poresku obavezu za novoizgrađeni objekat za koji je obaveza nastala, zbog čega za taj objekat porez na imovinu nije utvrđivan, kada zastareva pravo na utvrđivanje poreza za godine koje su protekle?
 5. Da li je prestala poreska obaveza za magacinsku halu zbog nameravane rekonstrukcije, koja nije izvršena iz ekonomskih razloga, odnosno zato što su oštećene elektro i vodovodne instalacije, odnosno zato što predmetni objekat nikada nije korišćen od strane obveznika?
 6. Da li poreska obaveza prestaje za vreme njegove rekonstrukcije, imajući u vidu da je celishodno i potrebno da se poveća broj funkcionalnih jedinica u njemu i da se dodatno osposobi za korišćenje za određenu namenu?
 7. Da li poreska obaveza nastaje sticanjem prava svojine na objektima izgrađenim bez propisane dokumentacije ako zahtev za njihovo ozakonjenje – legalizaciju nije podnet?
 8. Da li je poreska obaveza nastala za objekat koji povremeno koriste članovi porodice poreskog obveznika?
 9. Pravno lice je kao investitor izgradilo objekat sa više posebnih delova – stanova. Da li je prodajom svih stanova u objektu prodavcu prestala obaveza po osnovu poreza na imovinu samo za objekat ili i za objekat i za zemljište na kojem se objekat nalazi i za zemljište za redovnu upotrebu objekta?
 10. Da li prestanak korišćenja nepokretnosti od strane obveznika dovodi do prestanka njegove obaveze po osnovu poreza na imovinu za tu nepokretnost?
 11. Da li prestanak obavljanja delatnosti u poslovnom objektu dovodi do prestanka poreske obaveze za taj objekat?
 12. Poreskom obvezniku je kupovinom objekta nastala poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu za taj objekat. Da li je poreska obaveza tom poreskom obvezniku za konkretni objekat prestala zbog nedostataka zbog kojih ne može služiti svojoj funkciji i svrsi?
 13. Da li poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu za nepokretnost koju je obveznik prodao, prestaje danom overe ugovora o kupoprodaji kod javnog beležnika ili danom primopredaje nepokretnosti, odnosno danom isplate kupoprodajne cene – ako se primopredaja i isplata cene vrše po proteku ugovorom određenog roka koji počinje da teče nakon overe ugovora, pri čemu je ugovorom uređeno da do primopredaje prodavac snosi troškove koji terete predmetnu nepokretnost (uključujući i trošak po osnovu poreza na imovinu)? Kada nastaje poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu za nepokretnost koja je stečena po osnovu ugovora o kupoprodaji?
 14. Da li je nastala poreska obaveza za kuću za stanovanje koja je osposobljena za uobičajeno korišćenje samo na jednom od dva građevinska nivoa, a koja se delom ili u celini ne koristi?
 15. Objekat je izgrađen na zemljištu površine preko 10 ari. Da li sticanjem prava svojine na objektu po osnovu ugovora o hipotekarnoj prodaji sticaocu nastaje poreska obaveza i za zemljište?
 16. U februaru 2016. godine zaključen je ugovor o kupovini garažnog mesta (na etaži u nivou podruma stambenog objekta), za koje je izdata upotrebna dozvola u decembru 2012. godine, a koje je vanknjižna svojina prodavca. Kupac je deo ugovorene cene platio prodavcu danom zaključenja ugovora a preostali iznos je dužan da plaća u obrocima (ratama) koji dospevaju u ugovorom opredeljenim rokovima, pri čemu je ugovoreno da se u slučaju neispunjenja te obaveze u ugovorenom roku ugovor smatra raskinutim uz obavezu kupca da garažno mesto vrati u posed prodavcu (a prodavac zadržava do tada uplaćena sredstva kupca na ime naknade štete), kao i da je za primopredaju garažnog mesta ugovoren rok od 15 dana od dana zaključenja ugovora, da kupac pravo svojine na garažnom mestu može uknjižiti na osnovu tog ugovora i potvrde prodavca da je kupoprodajnu cenu isplatio u celosti.Kad nastaje poreska obaveza kupcu, uzimajući u obzir da je ugovoreno da kupac pravo svojine stiče upisom u javnu knjigu a ne danom zaključenja i overe ugovora? Kako kupac treba da postupi ako dođe do raskida ugovora i vraćanja garažnog mesta prodavcu? Ako po raskidu ugovora i vraćanju garažnog mesta prodavcu kupac isplati preostali iznos kupoprodajne cene a prodavac vrati garažno mesto kupcu, koje su obaveze kupca u periodu dok je garažno mesto bilo u posedu prodavca?
 17. Da li pokretanjem stečajnog postupka nad privrednim društvom prestaje poreska obaveza tom društvu?
 18. Kad se porez na imovinu plaća na pravo svojine na nepokretnosti pa privrednom društvu to pravo prestane po osnovu rešenja o eksproprijaciji, kada tom društvu prestaje poreska obaveza?
 19. Privredno društvo je unelo pravo svojine na nepokretnosti kao nenovčani ulog u kapital privrednog društva (društvo sticalac). Da li po osnovu tog uloga dolazi do nastanka poreske obaveze društvu sticaocu, odnosno prestanka poreske obaveze društvu prenosiocu?
 20. Da li je otvaranje postupka stečaja nad obveznikom poreza na imovinu – privrednim društvom zakonski osnov za prestanak poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu?
 21. Ako je korišćenje objekta otpočelo – da li je poreska obaveza za taj objekat nastala?
 22. Da li je poreska obaveza nastala sticanjem prava svojine na zemljištu sa objektom koji je na njemu izgrađen, koji sadrži uobičajeno potrebne instalacije ali je potrebno da obveznik obezbedi odgovarajuću elektro-instalaciju određene snage za korišćenje za određenu namenu?
 23. Kad je predmet oporezivanja porezom na imovinu pravo svojine na nepokretnosti koje je stečeno po osnovu ugovora o kupoprodaji, koji dan se smatra danom sticanja prava na koji nastaje poreska obaveza? Da li je to dan zaključenja ugovora, dan predaje nepokretnosti ili dan upisa stečenih prava u katastru?
 24. Objekat je izgrađen na klizištu pa je dejstvom klizišta oštećen. Koristi se, jer obveznik nema drugi objekat za stanovanje sa svojom porodicom. Da li je prestala poreska obaveza zbog oštećenja objekta dejstvom klizišta?
 25. Objekat na koji se plaćao porez na imovinu je ruiniran. Da li je to osnov za prestanak poreske obaveze po osnovu poreza na imovinu?
 26. Privredno društvo je po osnovu ugovora o kupoprodaji steklo pravo svojine na neizgrađenom zemljištu. Kada je tom privrednom društvu nastala obaveza po osnovu poreza na imovinu, ako društvo nije upisalo pravo svojine u katastru već samo zabeležbu koju je potom opravdalo? Kad je privredno društvo po osnovu ugovora o kupoprodaji steklo pravo svojine na neizgrađenom zemljištu, nakon čega je prava i obaveze iz zaključenog ugovora ustupilo drugom privrednom društvu – svom zavisnom društvu, pri čemu to društvo nije upisalo tako stečena prava u katastru, da li je ugovor o ustupanju prava i obaveza pravni osnov da društvu prenosiocu prestane poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu?
 27. Ako je jedinica lokalne samouprave utvrđivala obvezniku porez na imovinu za nepokretnost za koju nije raspolagala poreskom prijavom, da li to dovodi do prestanka poreske obaveze za tu nepokretnost?

7. PORESKE STOPE (član 11. Zakona)

 1. Da li se odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave mogu utvrditi različite stope poreza na imovinu za različite vrste nepokretnosti?

8. P​ORESKA OSLOBOĐENJA (član 12. Zakona)

8.1. Poresko oslobođenje za nepokretnosti u javnoj svojini koje koriste direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, prema propisima kojima se uređuje budžetski sistem, osim javnih preduzeća

 1. Da li je Republički fond za zdravstveno osiguranje oslobođen poreza na imovinu za nepokretnosti koje nisu u javnoj svojini?
 2. Da li javna preduzeća imaju pravo na poresko oslobođenje primenom člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona, po osnovu korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini?
 3. Da li javna preduzeća imaju pravo na oslobođenje primenom odredbe člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona ako su korisnici javnih sredstava uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, tip 4-1?
 4. Institut, čiji je osnivač Republika Srbija, kao korisnik javnih sredstava nije uključen u sistem konsolidovanog računa trezora. Da li ima pravo na poresko oslobođenje za nepokretnosti u državnoj svojini za koje je obveznik poreza na imovinu kao korisnik?
 5. Da li sportski centar koji nije u spisku korisnika javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, ima pravo na poresko oslobođenje za nepokretnosti u javnoj svojini koje koristi?
 6. Da li sportski centri, koji su u spisku Korisnika javnih sredstava koji nisu uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora a koji pripadaju javnom sektoru (tip KJS 7), kao obveznici poreza na imovinu, imaju pravo na oslobođenje primenom člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona?
 7. Da li bolnica, koja je u spisku Korisnika sredstava za obavezno socijalno osiguranje koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, ima pravo na oslobođenje od poreza na imovinu kao obveznik poreza na imovinu za nepokretnosti u javnoj svojini koje koristi?
 8. Ako indirektni korisnik budžetskih sredstava nepokretnost u javnoj svojini za koju je obveznik poreza na imovinu, koristi za ostvarivanje prihoda, da li ostvaruje poresko oslobođenje po osnovu člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona?
 9. Da li Nacionalna služba za zapošljavanje ima pravo na oslobođenje od poreza na imovinu za nepokretnosti za koje je poreski obveznik?
 10. Da li privredno društvo za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, koje je indirektni korisnik budžetskih sredstava i u spisku je korisnika javnih sredstava koji nisu uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora – tip KJS 7, kao obveznik poreza na imovinu, primenom člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona ostvaruje poresko oslobođenje?
 11. Da li Institut za voćarstvo, koji je u Spisku korisnika javnih sredstava koji nisu uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora a koji pripadaju javnom sektoru (tip KJS 7), kao obveznik poreza na imovinu, ostvaruje poresko oslobođenje primenom člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona?
 12. Da li Crveni krst Srbije, primenom odredbe člana 12. stav 1. tačka 1) Zakona, ostvaruje poresko oslobođenje za nepokretnost koja je u svojini Crvenog krsta Srbije?

8.2. Poresko oslobođenje za nepokretnosti diplomatskih i konzularnih predstavništava stranih država, pod uslovom reciprociteta

 1. Da li je Ambasada, kao zakupac nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, oslobođena poreza na imovinu kao zakupac nepokretnosti?

8.3. Poresko oslobođenje za nepokretnosti u svojini tradicionalnih crkava i verskih zajednica i drugih crkava i verskih zajednica registrovanih u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj crkava i verskih zajednica, koje su namenjene i isključivo se koriste za obavljanje bogoslužbene delatnosti

 1. Da li je crkva oslobođena poreza na imovinu za nepokretnosti u njenoj svojini: za administrativno-upravnu zgradu, za zgradu škole, za zgradu fakulteta, za zgradu internata u kome stanuju studenti?
 2. Da li su oslobođene plaćanja poreza prostorije apartmanskog tipa, koje predstavljaju posebne celine u okviru objekta u kojima su smešteni (stanuju) članovi Međunarodnog reda specijalnih punovremenih slugu Jehovinih svedoka?
 3. Ima li zakonskog osnova da se tradicionalna crkva oslobodi poreza na imovinu za poljoprivredno zemljište i za stanove u kojima stanuju sveštenici, koje ne služe za obavljanje bogoslužbene delatnosti?
 4. Da li se za nepokretnosti u svojini Evanđeoske crkve u Srbiji može ostvariti poresko oslobođenje za poljoprivredno i šumsko zemljište u svojini crkve i za zgradu internata?
 5. Da li je crkva oslobođena poreza za objekte i pomoćne objekte koji se koriste za učenje veronauke, odnosno koji služe kao parohijski dom, odnosno za građevinsko zemljište na kome se obavljaju litije?

8.4. Poresko oslobođenje za nepokretnosti koje su od nadležnog organa proglašene kulturnim ili istorijskim spomenicima – na nepokretnosti u celini, odnosno na posebne delove, koji služe za ove namene

 1. Da li se primenom člana 12. stav 1. tačka 4) Zakona ostvaruje poresko oslobođenje za objekat koji je sastavni deo prostorno-istorijske celine?
 2. Da li privredno društvo za turizam i ugostiteljstvo ispunjava uslove za oslobođenje od poreza na imovinu za objekat koji je kupilo u postupku privatizacije ako namerava da, nakon realizacije investicije u navedeni objekat, u tom objektu delom obavlja i kulturnu delatnost? Koje su pravne posledice ako je obveznik pogrešno utvrdio pravo na poresko oslobođenje za predmetni objekat, a nadležni organ jedinice lokalne samouprave u postupku kontrole utvrdi da za to ne postoji zakonski osnov?
 3. Da li je Beogradska tvrđava oslobođena plaćanja poreza?
 4. Da li se poresko oslobođenje može ostvariti za nepokretnost koja je od nadležnog organa proglašena spomenikom kulture a koristi se za pružanje usluga smeštaja i ishrane?
 5. Da li je oslobođeno poreza na imovinu zemljište koje je Uredbom o zaštiti spomenika prirode “Lazarev kanjon” stavljeno pod zaštitu kao prirodno dobro od izuzetnog značaja – spomenik prirode I kategorije?
 6. Da li je oslobođen poreza na imovinu objekat koji je od nadležnog organa proglašen kulturnim ili istorijskim spomenikom koji se delom koristi za rad sindikata kao organizacije zaposlenih a delom je ustupljen drugom licu uz naknadu?
 7. Da li je oslobođena poreza zgrada – kulturno dobro koje je sastavni deo prostorno-istorijske celine, koja se koristi kao poslovna zgrada specijalizovanog preduzeća za fizičko i tehničko obezbeđenje i protivpožarnu zaštitu imovine i lica?
 8. Da li je objekat oslobođen poreza iz razloga što je proglašen dobrom koje uživa prethodnu zaštitu?
 9. Da li je oslobođen plaćanja poreza objekat Doma sindikata u Beogradu, koji je proglašen spomenikom kulture, u delu u kojem se koristi za rad sindikata kao organizacije zaposlenih?
 10. Da li se porez na imovinu plaća na posebne delove objekta Stare mehane Tasića, koji je proglašen spomenikom kulture, koji se koriste za prodaju štampe, obavljanje menjačkih poslova, prodaju brze hrane, usluge pripreme i posluživanja pića…?
 11. Da li se za nepokretnosti koje služe za obavljanje delatnosti zooloških vrtova može ostvariti poresko oslobođenje propisano za kulturne spomenike?
 12. Da li je oslobođena poreza na imovinu porodična stambena zgrada za koju je u katastru nepokretnosti upisana zabeležba da ima svojstvo kulturnog dobra, za koju je obveznik poreza organizacija osoba sa invaliditetom?
 13. Da li se na osnovu člana 12. stav 1. tačka 4) Zakona može ostvariti poresko oslobođenje za objekat koji je sastavni deo prostorne kulturno-istorijske celine starog jezgra Novog Sada, u kome radi specijalizovana biblioteka za slepe i slabovide sa kompletnom izdavačkom delatnošću za ovu populaciju?
 14. Da li privredno društvo za turizam i ugostiteljstvo “Staro zdanje” doo Aranđelovac, ima pravo na oslobođenje od poreza na imovinu za nepokretnost koja se koristi za pružanje usluga smeštaja i ishrane?

8.5. Poresko oslobođenje na puteve, pruge i druga dobra u opštoj upotrebi u javnoj svojini, prema propisima kojima se uređuje javna svojina, kao i na izgrađene obale za pristajanje plovila (kejske zidove i slično), brodske prevodnice, manevarsku površinu i poletno sletne staze na aerodromima

 1. Da li se poresko oslobođenje ostvaruje za pruge, železničke stanične zgrade, objekte železnice za smeštaj postrojenja, uređaja i opreme i ostale zgrade namenjene službama za održavanje železničke infrastrukture?
 2. Da li je železnička infrastruktura kao dobro u opštoj upotrebi definisana Zakonom o železnicama i Pravilnikom o elementima železničke infrastrukture, u celosti oslobođena poreza na imovinu?

8.6. Poresko oslobođenje na vodno zemljište i vodne objekte koji su upisani u registar katastra vodnog dobra, odnosno katastra vodnih objekata, osim na objekte za uzgoj riba (ribnjake)

 1. Da li se za vodne objekte – cevovode za navodnjavanje i bunar, ostvaruje poresko oslobođenje ako je za njih izdata pravosnažna vodna saglasnost ili ako se za te objekte ne izdaje vodna dozvola?
 2. Da li je oslobođenje od poreza na imovinu za 2014. i 2015. godinu, za vodno zemljište i vodne objekte, uslovljeno njihovim upisom u registar katastra vodnog dobra, odnosno katastar vodnih objekata?
 3. Da li se porez na imovinu za 2014. i 2015. godinu plaćao na vodne objekte- hidroelektranu uključujući i brane sa akumulacijom i mašinska postrojenja u funkciji proizvodnje električne energije, za koje je izdata pravosnažna vodna saglasnost, odnosno za koje se vodna dozvola ne izdaje u skladu sa zakonom kojim se uređuju vode?

8.7. Poresko oslobođenje na zemljište – za površinu pod objektom na koji se porez plaća, osim na zemljište pod skladišnim ili stovarišnim objektom i u slučaju iz člana 7. stav 7. Zakona

 1. Da li obveznik poreza na imovinu – pravno lice koje vodi poslovne knjige i koje vrednost nepokretnosti u tim knjigama iskazuje po fer vrednosti u skladu sa MRS, odnosno MSFI i usvojenim računovodstvenim politikama ima pravo na oslobođenje za zemljište pod objektom?
 2. Na osnovu kojih dokumenata se određuje površina zemljišta pod objektom, u svrhu ostvarivanja poreskog oslobođenja?
 3. Da li se poresko oslobođenje može ostvariti za zemljište iznad podzemnih objekata?
 4. Kad obveznik u poslovnim knjigama ne iskazuje odvojeno vrednost zemljišta i vrednost objekta u kome su smešteni proizvodni pogoni prerađivačke industrije koji se nalazi na tom zemljištu, da li ima pravo na poresko oslobođenje za zemljište pod tim objektom?

8.8. Poresko oslobođenje na skloništa ljudi i dobara od ratnih dejstava

 1. Da li se za objekat farme može ostvariti poresko oslobođenje propisano za skloništa ljudi i dobara od ratnih dejstava?

8.9. Poresko oslobođenje na objekte obveznika poreza na dohodak građana na prihode od poljoprivrede i šumarstva, odnosno obveznika kome je poljoprivreda pretežna registrovana delatnost, koji su namenjeni i koriste se isključivo za primarnu poljoprivrednu proizvodnju, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivredno zemljište

 1. Da li privredno društvo čija je pretežna delatnost Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica, može ostvariti poresko oslobođenje propisano za objekte za primarnu poljoprivrednu proizvodnju – za vagarsku kućicu, perionicu, vulkanizernicu, mašinsku radionicu i mašinsku halu u rasadniku?
 2. Privredno društvo čija je pretežna registrovana delatnost 4690 Nespecijalizovana trgovina na veliko, obveznik je poreza na imovinu za objekte koji su namenjeni i koriste se za primarnu poljoprivrednu proizvodnju. U mestu gde se nalaze predmetni objekti registrovalo je ogranak čija je pretežna delatnost 0111 Gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica. Da li za te objekte ima pravo na poresko oslobođenje?
 3. Da li su fizička lica – nosioci ili članovi poljoprivrednih gazdinstava, kao obveznici poreza na imovinu dužni da podnesu poreske prijave za utvrđivanje poreza na imovinu za sušare za sušenje šljive i za hladnjače u kojima se vrši pothlada i rashlada šljive, odnosno da li se ti objekti smatraju objektima za primarnu poljoprivrednu proizvodnju za koje se može ostvariti pravo na poresko oslobođenje primenom člana 12. stav 1. tačka 10) Zakona?
 4. Da li fizičko lice, koje ne vodi poslovne knjige, ima pravo na poresko oslobođenje za sušaru za sušenje voća čiji je vlasnik?
 5. Da li fizičko lice koje je obveznik poreza na dohodak građana na prihode od poljoprivrede i šumarstva a koje nije izvršilo registraciju poljoprivrednog gazdinstva, ima pravo na poresko oslobođenje za objekte za primarnu poljoprivrednu proizvodnju?
 6. Da li obveznik poreza na imovinu čija je pretežna registrovana delatnost 46.39 Nespecijalizovana trgovina na veliko i malo hranom, pićima i duvanom, a koji obavlja i delatnost šifra 01.13 Gajenje povrća, bostana, korenastih i krtolastih biljaka i 01.47 Uzgoj živine (jer proizvedene biljke i živinu prodaje u svojim maloprodajnim objektima), ima pravo na oslobođenje od poreza na imovinu za objekte koji se isključivo koriste za primarnu poljoprivrednu proizvodnju?
 7. Da li su oslobođeni plaćanja poreza objekti hladnjače, u svojini privrednog društva čija je pretežna registrovana delatnost gajenje žitarica, koji se isključivo koriste kao magacin za smeštaj i čuvanje jagoda, ribizli, kupina, malina…?
 8. Da li su oslobođeni plaćanja poreza metalni silosi za smeštaj i čuvanje žitarica kao gotovog poljoprivrednog proizvoda?
 9. Da li privredno društvo kome je pretežna delatnost 1011 – Prerada i konzervisanje mesa, ostvaruje poresko oslobođenje za objekte namenjene za uzgoj stoke – junadi, koji se faktički ne koriste?

8.10. Porez na imovinu ne plaća se na objekte, odnosno delove objekata koji u skladu sa propisima neposredno služe za obavljanje komunalnih delatnosti

 1. Da li se na objekte na pijacama ostvaruje poresko oslobođenje?
 2. Preduzeće se bavi održavanjem ulica i puteva. Imajući u vidu da je reč o komunalnoj delatnosti, da li se ostvaruje oslobođenje od poreza na imovinu za zemljište koje obvezniku služi za odlaganje građevinskog materijala od koga se spravlja asfalt?

8.11. Porez na imovinu ne plaća se na nepokretnosti za koje je međunarodnim ugovorom koji je zaključila Republika Srbija uređeno da se neće plaćati porez na imovinu

 1. Da li se u Republici Srbiji porez na imovinu plaća na pravo svojine na nepokretnosti diplomatskih i konzularnih predstavništava koje za te namene koriste strane države?

8.12. Porez na imovinu na nepokretnosti obveznika koji vodi poslovne knjige, koje od nastanka poreske obaveze iskazuje u svojim poslovnim knjigama kao dobro isključivo namenjeno daljoj prodaji, ne plaća se za godinu u kojoj je poreska obaveza nastala, kao ni za godinu koja sledi toj godini

 1. Privredno društvo je uložilo pravo svojine na nepokretnosti kao nenovčani ulog u kapital privrednog društva (društva sticaoca). Društvo sticalac te nepokretnosti od nastanka poreske obaveze iskazuje u poslovnim knjigama kao dobro isključivo namenjeno daljoj prodaji. Da li za te nepokretnosti ostvaruje poresko oslobođenje za godinu u kojoj je poreska obaveza nastala i za narednu godinu?
 2. Privredno društvo je objekat i zemljište steklo u 2016. godini sa ciljem dalje prodaje nakon što izvrši adaptaciju objekta koju je započelo i za koju početkom 2018. godine očekuje izdavanje upotrebne dozvole. Navodi se da je “propustom prethodne knjigovodstvene agencije pomenuta investicija u finansijskim izveštajima za 2016. godinu prikazana na kontu Investicione nekretnine – 024 iako je objekat namenjen isključivo prodaji, a ovaj propust će biti korigovan u finansijskim izveštajima za 2017. godinu, pri čemu će privredno društvo takođe izmeniti i finansijske izveštaje za 2016. godinu kako bi se pomenuti propust korigovao”.Da li nakon dobijanja upotrebne dozvole, pored prava na poresko oslobođenje za objekat za 2018. i 2019. godinu, primenom člana 12. stav 6. Zakona, ima pravo na poresko oslobođenje za zemljište na kome je objekat izgrađen?
 3. Da li obveznik koji vodi poslovne knjige može ostvariti poresko oslobođenje za nepokretnost koju od nastanka poreske obaveze u poslovnim knjigama iskazuje kao dobro isključivo namenjeno daljoj prodaji, ako je stečena pre dve ili više godina?
 4. Ima li osnova za oslobođenje za nepokretnosti kupljene 2008. i 2009. godine, sa namerom da se renoviraju i prodaju, ako su u poslovnim knjigama obveznika evidentirane kao stalna sredstva namenjena prodaji?
 5. Da li obveznik poreza na imovinu – pravno lice koje se nalazi u postupku sprovođenja stečaja bankrotstvom, pri čemu je taj postupak zastao (nije obustavljen) usvajanjem plana reogranizacije, kojim je predviđena prodaja i unovčavanje imovine tog stečajnog dužnika (osim objekta autobuske stanice), ima pravo na poresko oslobođenje za imovinu koja je predviđena za prodaju?
 6. Da li Banka, kao obveznik poreza na imovinu za nepokretnosti koje je stekla u postupku izvršenja (od pravnog prethodnika koji je kao investitor konkretne nepokretnosti ostvarivao poresko oslobođenje primenom člana 12. stav 6. Zakona), a koje su u njenim poslovnim knjigama iskazane kao dobro namenjeno daljoj prodaji, ima pravo na poresko oslobođenje za te nepokretnosti?

8.13. Ostalo

 1. Da li se može ostvariti poresko oslobođenje za poplavljene nepokretnosti?
 2. Da li se može ostvariti poresko oslobođenje za nepokretnosti privrednog društva iz razloga što je nad njim otvoren stečajni postupak, odnosno za objekte koji su “ruinirani” ili izgrađeni kao privremeni?
 3. Fizičko lice je zakupac stana na neodređeno vreme, u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalno stanovanje i po tom osnovu obveznik poreza na imovinu za predmetni stan. Da li ima pravo na poresko oslobođenje iz razloga što je korisnik dodatka za tuđu negu i pomoć?
 4. Da li se može ostvariti poresko oslobođenje ili umanjenje utvrđenog poreza, za objekte fizičkog lica za koje je nastala poreska obaveza danom početka njihovog korišćenja a koji nemaju vodovodnu mrežu unutar objekta, odnosno za objekte koji su u ulici u kojoj postoji potreba za saniranjem pristupnog puta?
 5. Da li su oslobođeni plaćanja poreza namenski građevinski objekti za privremeno ili trajno čuvanje radioaktivnog otpada?
 6. Da li je oslobođen plaćanja poreza objekat koji faktički postoji iz razloga što je oštećen dejstvom zemljotresa?
 7. Da li se poreska obaveza umanjuje za zemljište na kome je konstituisano pravo službenosti drugog lica tj. preko koga su izgrađeni vodovi visokonaponskog dalekovoda?
 8. Da li je oslobođeno plaćanja poreza zemljište na kome je izgrađen objekat – hala koju obveznik nikada nije koristio?
 9. Da li je propisano poresko oslobođenje ili umanjenje poreske osnovice za ostavu koja je pripadak stanu koji je predmet oporezivanja?
 10. Da li vlasnici objekata izgrađenih bez građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju, koji za te objekte prvi put u 2016. godini ili kasnije podnesu poresku prijavu za utvrđivanje poreza na imovinu, mogu biti oslobođeni poreske obaveze za te objekte za period od nastanka poreske obaveze zaključno sa godinom koja prethodi godini u kojoj su podneli poresku prijavu?
 11. Da li Crveni krst iz razloga što je humanitarna organizacija, kao poreski obveznik ima pravo na poresko oslobođenje?
 12. Da li je oslobođen od poreza na imovinu objekat koji se nalazi na klizištu, a koji je zbog pokretanja klizišta oštećen, ali se i dalje koristi za stanovanje?
 13. Da li privredno društvo kome je poljoprivreda pretežna registrovana delatnost, ostvaruje poresko oslobođenje za poljoprivredno zemljište iz razloga što je:- to privredno društvo u restrukturiranju, ili što je- većinski vlasnik kapitala u tom društvu jedinica lokalne samouprave kojoj pripada prihod po osnovu poreza na imovinu, ili što- to zemljište obveznik koristi za primarnu poljoprivrednu proizvodnju?
 14. Da li je sukob sa suvlasnicima parcele na kojoj se nalazi kuća, zbog čega vlasnik nije u mogućnosti da kuću koristi bez uznemiravanja, osnov za oslobođenje od poreza na imovinu za kuću i deo katastarske parcele na kojoj se ta kuća nalazi?
 15. Da li se poresko oslobođenje može ostvariti za kuću za stanovanje iz razloga što se nalazi u užoj gradskoj zoni, u ulici sa uzdužnim nagibom preko 15%, sa jednosmernim režimom saobraćaja, bez izgrađenog trotoara, sa kolovozom koji je u lošem stanju, što je u ulici zabranjen saobraćaj za teretna vozila, što se smeće retko iznosi?
 16. Da li su nepokretnosti oslobođene plaćanja poreza iz razloga što je obveznik za te nepokretnosti nedobitna organizacija?
 17. Da li je starost objekta (preko 100 godina) osnov za poresko oslobođenje?
 18. Da li je potrebno donošenje upravnog akta kojim se odlučuje o oslobođenju od poreza na imovinu?
 19. Kad su nepokretnosti kao nenovčani ulog uložene u kapital novoosnovanog privrednog društva, koje namerava da ih adaptira i rekonstruiše, da li se mogu smatrati investicijom u toku i po tom osnovu osloboditi od poreza na imovinu do završetka radova i “stavljanja objekta u upotrebu”?

9. PORESKI KREDITI (član 13. Zakona)

 1. Na istoj adresi nalazi se više stambenih objekata za koje je obveznik poreza na imovinu isto fizičko lice. Da li obveznik ima pravo na poreski kredit za sve te objekte ili samo za jedan – i koji?
 2. Da li se utvrđeni porez na imovinu za stan u kojem obveznik nema prijavljeno prebivalište umanjuje za poreski kredit?
 3. Fizičko lice je obveznik poreza po osnovu prava svojine na dve garsonjere. U jednoj stanuje to lice a u drugoj sin tog lica. Za koju od garsonjera to lice ima pravo na poreski kredit?
 4. Da li izbeglo lice – obveznik poreza na imovinu koje nema prijavljeno prebivalište u zgradi, odnosno stanu u kome stanuje, ima pravo na poreski kredit?
 5. Ako je jedno fizičko lice obveznik poreza na imovinu na pravo svojine na dva ili više stanova koji se nalaze u okviru istog objekta, pri čemu za stanovanje koristi npr. dva stana, za koji stan ostvaruje pravo na poreski kredit?
 6. Ako je obveznik poreza na imovinu poklonom od svojih roditelja stekao stan, pri čemu u tom stanu ne stanuje obveznik već obveznikovi roditelji, da li ima pravo na poreski kredit za taj stan?
 7. Da li fizičko lice koje ne stanuje u stanu za koji je obveznik ima pravo na poreski kredit ako u tom stanu stanuju njegovi potomci?

10. UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA NA IMOVINU (čl. 32, 33, 34, 38b, 39. i 39v Zakona)

10.1. Podnošenje poreske prijave

 1. Da li Srpski pravoslavni manastir Tronoša, koji ima svojstvo pravnog lica koje je po obliku organizovanja ustanova, za nepokretnosti za koje je obveznik poreza na imovinu podnosi poresku prijavu na obrascu PPI-2 ili na obrascu PPI-1?
 2. Kome se podnosi poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu?
 3. Da li postoji obaveza zakupaca državnog poljoprivrednog zemljišta da podnose poreske prijave za utvrđivanje, odnosno o utvrđenom porezu na imovinu, po osnovu korišćenja tog zemljišta?
 4. Da li ustanove, koje posluju u okviru direkcije za usluge standarda, a koje su prema propisima kojima se uređuje budžetski sistem svrstane u druge korisnike javnih sredstava koji su uključeni u sistem konsolidovanog računa trezora, podnose poreske prijave za nepokretnosti u javnoj svojini koje koriste?
 5. Na kojem obrascu podnosi poresku prijavu strano pravno lice sa sedištem u inostranstvu, koje je obveznik poreza na imovinu u Republici Srbiji na pravo svojine na nepokretnosti, a koje u Republici Srbiji ne obavlja privrednu delatnost i nema ogranak ili drugi organizacioni deo, pa poslovne knjige ne vodi u skladu sa propisima Republike Srbije?
 6. Da li se poreska prijava podnosi za nepokretnosti za koje obveznik ima pravo na poresko oslobođenje?
 7. Da li je obveznik poreza na imovinu koji vodi poslovne knjige dužan da jedinici lokalne samouprave podnese poresku prijavu o utvrđenom porezu na imovinu za deo mreže telekomunikacija koja se nalazi na teritoriji te jedinice lokalne samouprave?
 8. Kojoj jedinici lokalne samouprave obveznik poreza na imovinu podnosi poresku prijavu o utvrđenom porezu na imovinu za mrežu fiksne telefonije koja se nalazi na teritoriji više jedinica lokalne samouprave?
 9. Ko podnosi poresku prijavu u slučaju kad je obveznik poreza na imovinu privredno društvo u postupku likvidacije? Ko ispunjava poresku obavezu?
 10. Kad je isto fizičko lice obveznik poreza na imovinu za zemljište i objekat koji se na njemu nalazi, da li se za te nepokretnosti (kao jedinstvenu celinu) podnosi jedna poreska prijava?

10.2. Utvrđivanje poreza

 1. Ko utvrđuje porez na imovinu za nepokretnosti za koje je poreski obveznik Narodna banka Srbije?
 2. Vlasnik nepokretnosti i obveznik poreza na imovinu je maloletno fizičko lice kome je određen staralac. Da li se porez na imovinu za tu nepokretnost utvrđuje maloletnom fizičkom licu, ili njegovom staraocu? Ko ispunjava neizmirenu obavezu preminulog lica po osnovu poreza na imovinu i u kolikom udelu?
 3. Ako poreska obaveza nije blagovremeno prijavljena, da li se porez za godine koje prethode poreskoj godini utvrđuje primenom propisa koji važe na dan kad se poreska obaveza utvrđuje? Da li se porez na imovinu za poresku godinu može utvrđivati primenom odluke stopama poreza na imovinu koju jedinica lokalne samouprave donese i objavi u poreskoj godini, a kojom se menja odluka o stopama poreza na imovinu objavljena do 30. novembra tekuće godine?
 4. Ako se poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu sada utvrđuje za period do 31. decembra 2013. godine, pri čemu su u periodu od kada se porez utvrđuje do dana utvrđivanja poreza više puta menjane odredbe Zakona o poreskom postupku… koje uređuju redosled naplate, kamatu i slično, da li se na obračun kamate i redosled naplate primenjuje postupak koji je bio na snazi u godini za koju se porez utvrđuje ili postupak koji je na snazi u momentu utvrđivanja poreza?
 5. Zašto se rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu ne donose u januaru poreske godine, što bi omogućilo obveznicima saznanje o iznosu poreza za poresku godinu i plaćanje tromesečne obaveze u prvom tromesečju (umesto plaćanja akontacije)?
 6. Kad je jedno fizičko lice obveznik poreza na imovinu za više nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji iste jedinice lokalne samouprave, da li se porez na imovinu utvrđuje za svaku nepokretnost zasebno? Da li se za sve nepokretnosti na teritoriji iste jedinice lokalne samouprave obvezniku koji ne vodi poslovne knjige porez može utvrditi jednim rešenjem ili se donosi zasebno rešenje za svaku nepokretnost?
 7. Ako je pre nekoliko godina fizičkom licu nasleđem nastala poreska obaveza po osnovu poreza na imovinu, pri čemu nije podnelo poresku prijavu niti mu je porez utvrđivan, da li je nadležni organ jedinice lokalne samouprave ovlašćen da tom licu za tu imovinu sada utvrdi i poresku obavezu za period od nastanka poreske obaveze? Da li se protiv fizičkog lica koje nije podnelo poresku prijavu pokreće prekršajni postupak?
 8. Da li se porez na imovinu na “sticanje prihoda iz struke” utvrđuje samooporezivanjem ili rešenjem? Kome fizičko lice može da se obrati radi razjašnjenja nejasnoća u rešenju o utvrđenom porezu na imovinu?
 9. Ko je dužan da plati porez utvrđen fizičkom licu koje je pre plaćanja poreza preminulo? Da li naslednik koji se odrekao nasleđa u korist nekog od sanaslednika odgovara za dug ostavioca po osnovu poreza na imovinu? Ako je naslednicima fizičkog lica koje je imalo neizmiren dug po osnovu poreza na imovinu više lica oglašeno njegovim naslednicima, kako se utvrđuje obim odgovornosti svakog pojedinog naslednika za neizmirene obaveze po osnovu poreza na imovinu? Da li se dug umrlog fizičkog lica po osnovu poreza na imovinu otpisuje? Da li se porez na imovinu može utvrditi i naplatiti u slučaju zastarelosti?
 10. Preduzetnik je kupio poslovni prostor – lokal za obavljanje registrovane delatnosti, i to 3/4 idealnih delova predmetnog lokala po osnovu ugovora o kupoprodaji koji je kao fizičko lice (kupac) zaključio sa prodavcem i kupoprodajnu cenu platio od svojih ličnih novčanih sredstava, dok je preostali deo od 1/4 idealnih delova lokala kupljen po osnovu ugovora o kupoprodaji koji je kao preduzetnik (kupac) zaključio sa prodavcem i kupoprodajnu cenu platio sa računa preduzetničke radnje. U lokalu su izvršena investiciona ulaganja koja su plaćena sa računa preduzetničke radnje. Lokal se isključivo koristi za obavljanje registrovane delatnosti i evidentira se kao osnovno sredstvo u poslovnim knjigama tog preduzetnika. Da li se porez na imovinu na 1/4 idealnih delova lokala utvrđuje samooporezivanjem a na 3/4 idealnih delova lokala rešenjem?
 11. Ko je nadležan da utvrđuje porez na imovinu fizičkim licima (koja ne vode poslovne knjige)?
 12. Ako je obveznik koji vodi poslovne knjige netačno utvrdio poresku obavezu a nije podneo izmenjenu poresku prijavu, na koji način treba da postupi nadležni organ jedinice lokalne samouprave? Da li je taj obveznik dužan da plaća kamatu i od kada?
 13. Da li i kako nadležni poreski organ utvrđuje poresku obavezu fizičkom licu na pravo svojine na zemljištu i objektu koji povremeno koristi “kao vikendicu – za odmor i rekreaciju” ako je to lice poresku prijavu podnelo nepotpisanu?
 14. Da li se porez na imovinu za poresku godinu može utvrđivati primenom podzakonskih akata (kojima su uređene stope poreza na imovinu, zone i najopremljenija zona, kao i prosečne cene odgovarajućih nepokretnosti po zonama) koje nadležni organ jedinice lokalne samouprave donese i objavi u toj poreskoj godini, kojima se menjaju podzakonski akti koji su objavljeni do 30. novembra godine koja prethodi poreskoj godini?
 15. Ima li osnova da se fizičkom licu – poreskom obvezniku kome nijednom od nastanka poreske obaveze za konkretnu nepokretnost porez na imovinu nije utvrđen rešenjem, obračunava kamata zbog docnje u plaćanju tog poreza? Ima li osnova da se od tog poreskog obveznika potražuje poreski dug kojim je za konkretnu nepokretnost greškom nadležnog organa zaduženo lice koje nije poreski obveznik, koji sadrži i obračunatu kamatu zbog docnje u plaćanju poreza?

10.3. Plaćanje poreza

 1. Ako je obveznik koji vodi poslovne knjige porez na imovinu za poresku godinu utvrdio i poresku prijavu podneo pre 17. februara poreske godine, da li do tog roka plaća akontaciju poreza za prvo tromesečje ili utvrđeni porez za prvo tromesečje? Od kada je obveznik dužan da plati kamatu ako je do 31. marta poreske godine utvrdio porez za poresku godinu ali nije platio pozitivnu razliku između utvrđenog i akontaciono plaćenog poreza za prvo tromesečje? Od kada je obveznik dužan da plati kamatu ako je propustio da utvrdi porez za poresku godinu (i o tome podnese poresku prijavu) do 31. marta te godine, kao i da akontaciono plati porez za prvo tromesečje poreske godine?
 2. Od kada počinje da teče rok od 45 dana za plaćanje tromesečnih iznosa poreza?
 3. Da li jedinice lokalne samouprave propisuju predmet oporezivanja porezom na imovinu, što znači i da li će se plaćati porez na poljoprivredno zemljište?
 4. Da li organ jedinice lokalne samouprave nadležan za utvrđivanje, kontrolu i naplatu poreza na imovinu, može obvezniku čija je nepokretnost oštećena u poplavama rešenjem utvrditi prestanak obaveze plaćanja dospelog neplaćenog poreza na imovinu i poreza na imovinu koji će biti utvrđen za naredne godine – u iznosu procenjene štete od poplave za tu nepokretnost?
 5. Ako je obvezniku koji vodi poslovne knjige rešenjem utvrđen porez za godinu koja prethodi poreskoj godini nakon čega je rešenjem poreska obaveza utvrđena i za imovinu koja nije bila prijavljena, kako se utvrđuje iznos akontacije koju taj obveznik treba da plati za poresku godinu (do utvrđivanja poreza za tu godinu samooporezivanjem)?
 6. Ako je poreski obveznik platio porez na imovinu na pogrešan račun javnih prihoda koji pripada jedinici lokalne samouprave, nakon čega podnese zahtev za plaćanje poreza na imovinu putem preknjižavanja sa računa na koji je taj porez pogrešno plaćen, koji dan se smatra danom plaćanja poreza na imovinu? Da li se za period od dana dospelosti poreza na imovinu do dana preknjižavanja obračunava i plaća kamata? Da li obveznik može platiti porez na imovinu putem preknjižavanja sa računa na koji se plaća porez na prenos apsolutnih prava (imajući u vidu da prihod po osnovu tog poreza pripada istoj jedinici lokalne samouprave kao porez na imovinu)?
 7. Da li se za potraživanja po osnovu poreza na imovinu koja su dospela za naplatu posle otvaranja stečajnog postupka može sprovesti prinudna naplata?
 8. Ako je fizičko lice koje je imalo neizmirene obaveze po osnovu poreza na imovinu preminulo, a iza sebe je ostavilo zaostavštinu (koju čini nepokretnost) čijeg nasleđa su se prihvatili njegovi naslednici, da li je prestala odgovornost naslednika za dug ostavioca tj. da li se dug ostavioca otpisuje ako su naslednici nasleđenu nepokretnost prodali? Da li naslednik koji se odrekao nasleđa u korist nekog od sanaslednika odgovara za dug ostavioca po osnovu poreza na imovinu? Da li lice koje je pozvano na nasleđe ali se nasleđa nije prihvatilo odgovara za ostaviočev dug po osnovu poreza na imovinu?
 9. Da li se primenom Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji mogu otpisati dugovi po osnovu poreza na imovinu?
 10. Da li se prinudna naplata neplaćenog poreza na imovinu utvrđenog fizičkom licu koje je preduzetnik, za nepokretnosti koje ne evidentira u svojim poslovnim knjigama i ne služe mu za obavljanje delatnosti, može sprovesti na zaradi preduzetnika?
 11. Da li se prinudna naplata poreza na imovinu utvrđenog fizičkom licu koje je preduzetnik, za nepokretnost koju to lice ne vodi u svojim poslovnim knjigama i ne služi mu za obavljanje delatnosti, kao i sporednih poreskih davanja po osnovu poreza na imovinu, može sprovesti na novčanim sredstvima tog fizičkog lica, odnosno na novčanim sredstvima na računu preduzetničke radnje konkretnog fizičkog lica?

10.4. Podnošenje žalbe

 1. Da li obveznik koji vrši samooporezivanje ima pravo da uloži žalbu protiv obračunatog poreza?
 2. Da li je dozvoljena žalba protiv opomena o iznosu poreza na imovinu dospelog za naplatu?
 3. Da li nadležni organ jedinice lokalne samouprave može ukinuti, izmeniti ili poništiti pravosnažno rešenje o utvrđenom porezu na imovinu koji je u utvrđenom iznosu i u propisanom roku plaćen, po žalbi u kojoj poreski obveznik navodi da je za poslednjih pet godina porez po tom osnovu utvrđen za pogrešnu površinu nepokretnosti?

10.5. Izmenjena poreska prijava

 1. Ako je greška ili propust u jednoj poreskoj prijavi dovela do greške ili propusta i u narednoj poreskoj prijavi koju je obveznik podneo, da li je obveznik dužan da podnese izmenjene poreske prijave kojima otklanja greške ili propuste u svim podnetim prijavama u kojima je do greške ili propusta došlo?
 2. Da li se poreska prijava kojom obveznik koji vodi poslovne knjige prijavljuje izmenu utvrđenog poreza za poresku godinu zbog nastanka poreske obaveze na nepokretnosti u toku te godine, smatra izmenjenom poreskom prijavom tj. da li se može podneti i ako je za poresku godinu izmenjena prijava već podneta dva puta?
 3. Da li privredno društvo u 2016-oj godini može podneti izmenjenu poresku prijavu o utvrđenom porezu na imovinu za 2014. i 2015. godinu zbog pogrešno utvrđene poreske osnovice i, s tim u vezi, pogrešno utvrđenih iznosa poreza?
 4. Da li je moguća izmena poreske prijave za prethodnu godinu zbog greške u načinu utvrđivanja poreske osnovice, ako je za određene proizvodne objekte kao osnovica poreza na imovinu, umesto knjigovodstvene vrednosti, greškom utvrđena vrednost prema korisnoj površini i prosečnoj ceni kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti?

10.6. Ostalo

 1. Da li su mišljenja koje daje ministar nadležan za poslove finansija odnosno lice koje on ovlasti, o primeni propisa kojima je uređen porez na imovinu, obavezujuća za postupanje nadležnih poreskih organa jedinica lokalne samouprave?
 2. Da li je Ministarstvo finansija ovlašćeno da izda uputstvo kojim se ograničava iznos poreza za poresku godinu u odnosu na porez za godinu koja joj prethodi, za vreme trajanja mera finansijske konsolidacije, odnosno dok je na snazi zakon o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava? Da li se je Ministarstvo finansija ovlašćeno da izda uputstvo na osnovu koga će se poništiti doneta rešenja o utvrđivanju poreza na imovinu ako je utvrđeni porez veći od poreza za prethodnu godinu?
 3. Da li se u postupku popisa imovine grada, isključivo za svrhu upisa knjigovodstvene vrednosti popisane imovine, tržišna vrednost nepokretnosti može utvrđivati na osnovu prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu u tekućoj godini donetih od strane nadležnog organa?