Informator dvobroj 1-2/2013 od 03.01.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2012. GODINU

SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA USPEHA I BILANSA STANJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

A. SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA USPEHA

I. PRIHODI

II. RASHODI

B. SADRŽINA I PROCENA POZICIJA BILANSA STANJA

I. AKTIVA

II. PASIVA

UTVRĐIVANJE REZULTATA POSLOVANJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

SASTAVLJANJE OBRAZACA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE, DRUGA PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE KAO SASTAVNI DEO FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA

DOSTAVLJANJE REDOVNIH GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA AGENCIJI ZA PRIVREDNE REGISTRE

SPECIFIČNOSTI SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA BANAKA

SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE

ZAVRŠNI RAČUNI BUDŽETSKIH KORISNIKA I KORISNIKA SREDSTAVA  ORGANIZACIJA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA ZA 2012. GODINU

SASTAVLJANJE GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

OBJAVLJENA SU PODZAKONSKA AKTA KOJA TREBA DA OMOGUĆE  NESMETANU PRIMENU ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

  • Pravilnik o listi jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom
  • Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja vrednosti likvidacionog ostatka za potrebe određivanja iznosa dividende koju ostvaruju članovi privrednog društva u likvidaciji
  • Pravilnik o obrascu zbirne poreske prijave o obračunatom i plaćenom porezu na dobit po odbitku na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka ostvaruju nerezidentni obveznici – pravna lica

IZMENE I DOPUNE UREDBE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA