Krivični zakonik 2016

0.00  RSD

Nema na zalihama

Krivični zakonik (prečišćen tekst, novembar 2016.)

NAPOMENA: U prečišćenom tekstu Krivičnog zakonika posebno su označene odredbe članova koje imaju odloženu primenu, tj. koje stupaju na snagu 1. juna 2017. i 1. marta 2018. godine.

SADRŽAJ:

KRIVIČNI ZAKONIK
(„Sl. glasnik RS“, br. 85/05, 88/05 – ispravka, 107/05 – ispravka, 72/09, 111/09, 121/12, 104/13, 108/14, 94/16)

 

OPŠTI DEO

 

Glava prva
OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 4.)

 • Nema krivičnog dela niti kazne bez zakona (član 1.)
 • Nema kazne bez krivice (član 2.)
 • Osnov i granice krivičnopravne prinude (član 3.)
 • Krivične sankcije i njihova opšta svrha (član 4.)

Glava druga

VAŽENJE KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE SRBIJE (čl. 5. do čl. 13.)

 • Vremensko važenje krivičnog zakonodavstva (član 5.)
 • Važenje krivičnog zakonodavstva na teritoriji Srbije (član 6.)
 • Važenje krivičnog zakonodavstva Srbije za učinioce određenih krivičnih dela izvršenih u inostranstvu (član 7.)
 • Važenje krivičnog zakonodavstva Srbije za državljanina Srbije koji učini krivično delo u inostranstvu (član 8.)
 • Važenje krivičnog zakonodavstva Srbije za stranca koji učini krivično delo u inostranstvu (član 9.)
 • Posebni uslovi za krivično gonjenje za krivično delo učinjeno u inostranstvu (član 10.)
 • Uračunavanje pritvora i kazne izdržane u inostranstvu (član 11.)
 • Odgovornost pravnih lica za krivična dela (član 12.)
 • Važenje opšteg dela ovog zakonika (član 13.)

Glava treća
KRIVIČNO DELO (čl. 14. do čl. 41.)

 

1. Opšte odredbe o krivičnom delu (čl. 14. do čl. 29.)

 • Krivično delo (član 14.)
 • Izvršenje krivičnog dela nečinjenjem (član 15.)
 • Vreme izvršenja krivičnog dela (član 16.)
 • Mesto izvršenja krivičnog dela (član 17.)
 • Delo malog značaja (član 18.)
 • Nužna odbrana (član 19.)
 • Krajnja nužda (član 20.)
 • Sila i pretnja (član 21.)
 • Krivica (član 22.)
 • Neuračunljivost (član 23.)
 • Skrivljena neuračunljivost (član 24.)
 • Umišljaj (član 25.)
 • Nehat (član 26.)
 • Odgovornost za težu posledicu (član 27.)
 • Stvarna zabluda (član 28.)
 • Pravna zabluda (član 29.)

2. Pokušaj krivičnog dela (čl. 30. do čl. 32.)

 • Pokušaj (član 30.)
 • Nepodoban pokušaj (član 31.)
 • Dobrovoljni odustanak (član 32.)

3. Saučesništvo u krivičnom delu (čl. 33. do čl. 36.)

 • Saizvršilaštvo (član 33.)
 • Podstrekavanje (član 34.)
 • Pomaganje (član 35.)
 • Granice odgovornosti i kažnjivosti saučesnika (član 36.)

4. Kažnjavanje podstrekača i pomagača za pokušaj (član 37.)

 • Pokušaj i lakše krivično delo (član 37.)

5. Posebne odredbe o krivičnim delima učinjenim putem štampe ili drugih sredstava javnog informisanja (čl. 38. do čl. 41.)

 • Odgovornost urednika (član 38.)
 • Odgovornost izdavača, štampara i proizvođača (član 39.)
 • Primenjivanje odredaba čl. 38. i 39. (član 40.)
 • Zaštita izvora informacija (član 41.)

Glava četvrta

KAZNE (čl. 42. do čl. 63.)

1. Svrha kažnjavanja, vrste kazni i uslovi za njihovo izricanje (čl. 42. do čl. 53.)

 • Svrha kažnjavanja (član 42.)
 • Vrste kazni (član 43.)
 • Glavne i sporedne kazne (član 44.)
 • Kazna zatvora (član 45.)
 • Uslovni otpust (član 46.)
 • Opozivanje uslovnog otpusta (član 47.)
 • Opšte odredbe o novčanoj kazni (član 48.)
 • Novčana kazna u dnevnim iznosima (član 49.)
 • Novčana kazna u određenom iznosu (član 50.)
 • Izvršenje novčane kazne (član 51.)
 • Rad u javnom interesu (član 52.)
 • Oduzimanje vozačke dozvole (član 53.)

2. Odmeravanje kazne (čl. 54. do čl. 54a)

 • Opšta pravila o odmeravanju kazne (član 54.)
 • Posebna okolnost za odmeravanje kazne za krivično delo učinjeno iz mržnje (član 54a)
 • Povrat (član 55.)
 • Ublažavanje kazne (član 56.)
 • Granice ublažavanja kazne (član 57.)
 • Oslobođenje od kazne (član 58.)
 • Poravnanje učinioca i oštećenog (član 59.)
 • Sticaj krivičnih dela (član 60.)
 • Produženo krivično delo (član 61.)
 • Odmeravanje kazne osuđenom licu (član 62.)
 • Uračunavanje pritvora i ranije kazne (član 63.)

Glava peta
MERE UPOZORENJA (čl. 64. do čl. 77.)

1. Uslovna osuda i sudska opomena (čl. 64. do čl. 77.)

 • Svrha uslovne osude i sudske opomene (član 64.)
 • Uslovna osuda (član 65.)
 • Uslovi za izricanje uslovne osude (član 66.)
 • Opozivanje uslovne osude zbog novog krivičnog dela (član 67.)
 • Opozivanje uslovne osude zbog ranije učinjenog krivičnog dela (član 68.)
 • Opozivanje uslovne osude zbog neispunjenja određenih obaveza (član 69.)
 • Rokovi za opozivanje uslovne osude (član 70.)
 • Uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom (član 71.)
 • Uslovi za određivanje zaštitnog nadzora (član 72.)
 • Sadržina zaštitnog nadzora (član 73.)
 • Izbor mera zaštitnog nadzora (član 74.)
 • Trajanje zaštitnog nadzora (član 75.)
 • Posledice neispunjavanja obaveze zaštitnog nadzora (član 76.)
 • Sudska opomena (član 77.)

Glava šesta

MERE BEZBEDNOSTI (čl. 78. do čl. 90.)

 • Svrha mera bezbednosti (član 78.)
 • Vrste mera bezbednosti (član 79.)
 • Izricanje mera bezbednosti (član 80.)
 • Obavezno psihijatrijsko lečenje i čuvanje u zdravstvenoj ustanovi (član 81.)
 • Obavezno psihijatrijsko lečenje na slobodi (član 82.)
 • Obavezno lečenje narkomana (član 83.)
 • Obavezno lečenje alkoholičara (član 84.)
 • Zabrana vršenja poziva, delatnosti i dužnosti (član 85.)
 • Zabrana upravljanja motornim vozilom (član 86.)
 • Oduzimanje predmeta (član 87.)
 • Proterivanje stranca iz zemlje (član 88.)
 • Javno objavljivanje presude (član 89.)
 • Zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenim (član 89a)
 • Zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama (član 89b)
 • Prestanak mere bezbednosti na osnovu sudske odluke (član 90.)

Glava sedma
ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI (čl. 91. do čl. 93.)

 • Osnov oduzimanja imovinske koristi (član 91.)
 • Uslovi i način oduzimanja imovinske koristi (član 92.)
 • Zaštita oštećenog (član 93.)

Glava osma
PRAVNE POSLEDICE OSUDE (čl. 94. do čl. 96.)

 • Nastupanje pravnih posledica osude (član 94.)
 • Vrste pravnih posledica osude (član 95.)
 • Početak i trajanje pravnih posledica osude (član 96.)

Glava deveta
REHABILITACIJA, PRESTANAK PRAVNIH POSLEDICA OSUDE I DAVANJE PODATAKA IZ KAZNENE EVIDENCIJE (čl. 97. do čl. 102.)

 • Opšti pojam rehabilitacije (član 97.)
 • Zakonska rehabilitacija (član 98.)
 • Sudska rehabilitacija (član 99.)
 • Sudska rehabilitacija lica koje je više puta osuđivano (član 100.)
 • Prestanak pravnih posledica osude (član 101.)
 • Sadržaj i davanje podataka iz kaznene evidencije (član 102.)

Glava deseta
ZASTARELOST (čl. 103. do čl. 108.)

 • Zastarelost krivičnog gonjenja (član 103.).
 • Tok i prekid zastarelosti krivičnog gonjenja (član 104.)
 • Zastarelost izvršenja kazne (član 105.)
 • Zastarelost izvršenja sporedne kazne i mere bezbednosti (član 106.)
 • Tok i prekid zastarelosti izvršenja kazne i mera bezbednosti (član 107.)
 • Nezastarelost krivičnog gonjenja i izvršenja kazne (član 108.)

 

Glava jedanaesta
AMNESTIJA I POMILOVANJE (čl. 109. do čl. 111.)

 • Amnestija (član 109.)
 • Pomilovanje (član 110.)
 • Dejstvo amnestije i pomilovanja na prava trećih lica (član 111.)

Glava dvanaesta

ZNAČENJE IZRAZA (član 112.)

 • Značenje izraza u ovom zakoniku (član 112.)

POSEBNI DEO

Glava trinaesta
KRIVIČNA DELA PROTIV ŽIVOTA I TELA (čl. 113. do čl. 127.)

 • Ubistvo (član 113.)
 • Teško ubistvo (član 114.)
 • Ubistvo na mah (član 115.)
 • Ubistvo deteta pri porođaju (član 116.)
 • Lišenje života iz samilosti (član 117.)
 • Nehatno lišenje života (član 118.)
 • Navođenje na samoubistvo i pomaganje u samoubistvu (član 119.)
 • Nedozvoljen prekid trudnoće (član 120.)
 • Teška telesna povreda (član 121.)
 • Sakaćenje ženskog polnog organa (član 121a)
 • Laka telesna povreda (član 122.)
 • Učestvovanje u tuči (član 123.)
 • Ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči i svađi (član 124.)
 • Izlaganje opasnosti (član 125.)
 • Napuštanje nemoćnog lica (član 126.)
 • Nepružanje pomoći (član 127.)

Glava četrnaesta
KRIVIČNA DELA PROTIV SLOBODA I PRAVA ČOVEKA I GRAĐANINA (čl. 128. do čl. 153.)

 • Povreda ravnopravnosti (član 128.)
 • Povreda prava upotrebe jezika i pisma (član 129.)
 • Povreda slobode izražavanja nacionalne ili etničke pripadnosti (član 130.)
 • Povreda slobode ispovedanja vere i vršenja verskih obreda (član 131.)
 • Protivpravno lišenje slobode (član 132.)
 • Povreda slobode kretanja i nastanjivanja (član 133.)
 • Otmica (član 134.)
 • Prinuda (član 135.)
 • Iznuđivanje iskaza (član 136.)
 • Zlostavljanje i mučenje (član 137.)
 • Ugrožavanje sigurnosti (član 138.)
 • Proganjanje (član 138a)
 • Narušavanje nepovredivosti stana (član 139.)
 • Protivzakonito pretresanje (član 140.)
 • Neovlašćeno otkrivanje tajne (član 141.)
 • Povreda tajnosti pisma i drugih pošiljki (član 142.)
 • Neovlašćeno prisluškivanje i snimanje (član 143.)
 • Neovlašćeno fotografisanje (član 144.)
 • Neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka (član 145.)
 • Neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka (član 146.)
 • Povreda prava na podnošenje pravnog sredstva (član 147.)
 • Povreda slobode govora i javnog istupanja (član 148.)
 • Sprečavanje štampanja i rasturanja štampanih stvari i emitovanje programa (član 149.)
 • Sprečavanje objavljivanja odgovora i ispravke (član 150.)
 • Sprečavanje javnog skupa (član 151.)
 • Sprečavanje političkog, sindikalnog i drugog udruživanja i delovanja (član 152.)
 • Gonjenje za krivična dela protiv sloboda i prava čoveka i građanina (član 153.)

Glava petnaesta
KRIVIČNA DELA PROTIV IZBORNIH PRAVA (čl. 154. do čl. 162.)

 • Povreda prava kandidovanja (član 154.)
 • Povreda prava glasanja (član 155.)
 • Davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem (član 156.)
 • Zloupotreba prava glasanja (član 157.)
 • Sastavljanje netačnih biračkih spiskova (član 158.)
 • Sprečavanje održavanja glasanja (član 159.)
 • Povreda tajnosti glasanja (član 160.)
 • Falsifikovanje rezultata glasanja (član 161.)
 • Uništavanje dokumenata o glasanju (član 162.)

Glava šesnaesta
KRIVIČNA DELA PROTIV PRAVA PO OSNOVU RADA (čl. 163. do čl. 169.)

 • Povreda prava po osnovu rada i prava iz socijalnog osiguranja (član 163.)
 • Povreda prava pri zapošljavanju i za vreme nezaposlenosti (član 164.)
 • Povreda prava na upravljanje (član 165.)
 • Povreda prava na štrajk (član 166.)
 • Zloupotreba prava na štrajk (član 167.)
 • Zloupotreba prava iz socijalnog osiguranja (član 168.)
 • Nepreduzimanje mera zaštite na radu (član 169.)

Glava sedamnaesta
KRIVIČNA DELA PROTIV ČASTI I UGLEDA (čl. 170. do čl. 177.)

 • Uvreda (član 170.)
 • Kleveta (član 171.)
 • Iznošenje ličnih i porodičnih prilika (član 172.)
 • Povreda ugleda Srbije (član 173.)
 • Povreda ugleda zbog rasne, verske, nacionalne ili druge pripadnosti (član 174.)
 • Povreda ugleda strane države ili međunarodne organizacije (član 175.)
 • Nekažnjavanje za krivična dela iz čl. 173. do 175. (član 176.)
 • Gonjenje za krivična dela protiv časti i ugleda (član 177.)

Glava osamnaesta
KRIVIČNA DELA PROTIV POLNE SLOBODE (čl. 178. do čl. 185b)

 • Silovanje (član 178.)
 • Obljuba nad nemoćnim licem (član 179.)
 • Obljuba sa detetom (član 180.)
 • Obljuba zloupotrebom položaja (član 181.)
 • Nedozvoljene polne radnje (član 182.)
 • Polno uznemiravanje (član 182a)
 • Podvođenje i omogućavanje vršenja polnog odnosa (član 183.)
 • Posredovanje u vršenju prostitucije (član 184.)
 • Prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju (član 185.)
 • Navođenje deteta na prisustvovanje polnim radnjama (član 185a)
 • Iskorišćavanje računarske mreže ili komunikacije drugim tehničkim sredstvima za izvršenje krivičnih dela protiv polne slobode prema maloletnom licu (član 185b)
 • Gonjenje za krivična dela protiv polne slobode

Glava devetnaesta
KRIVIČNA DELA PROTIV BRAKA I PORODICE (čl. 187. do čl. 197.)

 • Dvobračnost (član 187.)
 • Prinudno zaključenje braka (čl. 187a do čl. 189.)
 • Vanbračna zajednica sa maloletnikom (član 190.)
 • Oduzimanje maloletnog lica (član 191.)
 • Promena porodičnog stanja (član 192.)
 • Zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica (član 193.)
 • Nasilje u porodici (član 194.)
 • Nedavanje izdržavanja (član 195.)
 • Kršenje porodičnih obaveza (član 196.)
 • Rodoskvrnuće (član 197.)

Glava dvadeseta
KRIVIČNA DELA PROTIV INTELEKTUALNE SVOJINE (čl. 198. do čl. 202.)

 • Povreda moralnih prava autora i interpretatora (član 198.)
 • Neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava (član 199.)
 • Neovlašćeno uklanjanje ili menjanje elektronske informacije o autorskom i srodnim pravima (član 200.)
 • Povreda pronalazačkog prava (član 201.)
 • Neovlašćeno korišćenje tuđeg dizajna (član 202.)

Glava dvadeset prva
KRIVIČNA DELA PROTIV IMOVINE (čl. 203. do čl. 222.)

 • Krađa (član 203.)
 • Teška krađa (član 204.)
 • Razbojnička krađa (član 205.)
 • Razbojništvo (član 206.)
 • Utaja (član 207.)
 • Prevara (član 208.)
 • Prevara u osiguranju
 • Dogovaranje ishoda takmičenja (član 208b)
 • Neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i druge pogodnosti (član 209.)
 • Sitna krađa, utaja i prevara (član 210.)
 • Oduzimanje tuđe stvari (član 211.)
 • Uništenje i oštećenje tuđe stvari (član 212.)
 • Neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila (član 213.)
 • Iznuda (član 214.)
 • Ucena (član 215.)
 • Zloupotreba poverenja (član 216.)
 • Zelenaštvo (član 217.)
 • Protivpravno zauzimanje zemljišta (član 218.)
 • Protivpravno useljenje (član 219.)
 • Građenje bez građevinske dozvole (član 219a)
 • Priključenje objekta koji je izgrađen bez građevinske dozvole (član 219b)
 • Oštećenje tuđih prava (član 220.)
 • Prikrivanje (član 221.)
 • Neovlašćeno iznošenje i unošenje kulturnog dobra (član 221a)
 • Gonjenje u slučaju kada je učinilac u bliskom odnosu sa oštećenim (član 222.)

Glava dvadeset druga
KRIVIČNA DELA PROTIV PRIVREDE (čl. 223. do čl. 245.)

 • Prevara u obavljanju privredne delatnosti (član 223.)
 • Prevara u osiguranju (član 223a)
 • Pronevera u obavljanju privredne delatnosti (član 224.)
 • Zloupotreba poverenja u obavljanju privredne delatnosti (član 224a)
 • Poreska utaja (član 225.)
 • Neuplaćivanje poreza po odbitku (član 226.)
 • Zloupotreba položaja odgovornog lica (član 227.)
 • Zloupotreba u vezi sa javnom nabavkom (član 228.)
 • Zloupotreba u postupku privatizacije (član 228a)
 • Zaključenje restriktivnog sporazuma (član 229.)
 • Primanje mita u obavljanju privredne delatnosti (član 230.)
 • Davanje mita u obavljanju privredne delatnosti (član 231.)
 • Prouzrokovanje stečaja (član 232.)
 • Prouzrokovanje lažnog stečaja (član 232a)
 • Oštećenje poverilaca (član 233.)
 • Nedozvoljena proizvodnja (član 234.)
 • Nedozvoljena trgovina (član 235.)
 • Krijumčarenje (član 236.)
 • Onemogućavanje vršenja kontrole (član 237.)
 • Neovlašćena upotreba tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga (član 238.)
 • Narušavanje poslovnog ugleda i kreditne sposobnosti (član 239.)
 • Odavanje poslovne tajne (član 240.)
 • Falsifikovanje novca (član 241.)
 • Falsifikovanje hartija od vrednosti (član 242.)
 • Falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica (član 243.)
 • Falsifikovanje znakova za vrednost (član 244.)
 • Falsifikovanje znakova, odnosno državnih žigova za obeležavanje robe, merila i predmeta od dragocenih metala (član 244a)
 • Pravljenje, nabavljanje i davanje drugom sredstava za falsifikovanje (član 244b)
 • Pranje novca (član 245.)

Glava dvadeset treća
KRIVIČNA DELA PROTIV ZDRAVLjA LjUDI (čl. 246. do čl. 259.)

 • Neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga (član 246.)
 • Neovlašćeno držanje opojnih droga (član 246a)
 • Omogućavanje uživanja opojnih droga (član 247.)
 • Nepostupanje po zdravstvenim propisima za vreme epidemije (član 248.)
 • Prenošenje zarazne bolesti (član 249.)
 • Prenošenje infekcije HIV virusom (član 250.)
 • Nesavesno pružanje lekarske pomoći (član 251.)
 • Protivpravno vršenje medicinskih eksperimenata i ispitivanje leka (član 252.)
 • Neukazivanje lekarske pomoći (član 253.)
 • Nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo (član 254.)
 • Nesavesno postupanje pri spravljanju i izdavanju lekova (član 255.)
 • Proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda (član 256.).
 • Nesavesno vršenje pregleda životnih namirnica (član 257.)
 • Zagađivanje vode za piće i životnih namirnica (član 258.)
 • Teška dela protiv zdravlja ljudi (član 259.)

Glava dvadeset četvrta
KRIVIČNA DELA PROTIV ŽIVOTNE SREDINE (čl. 260. do čl. 277.)

 • Zagađenje životne sredine (član 260.)
 • Nepreduzimanje mera zaštite životne sredine (član 261.)
 • Protivpravna izgradnja i stavljanje u pogon objekata i postrojenja koja zagađuju životnu sredinu (član 262.)
 • Oštećenje objekata i uređaja za zaštitu životne sredine (član 263.)
 • Oštećenje životne sredine (član 264.)
 • Uništenje, oštećenje, iznošenje u inostranstvo i unošenje u Srbiju zaštićenog prirodnog dobra (član 265.)
 • Unošenje opasnih materija u Srbiju i nedozvoljeno prerađivanje, odlaganje i skladištenje opasnih materija (član 266.)
 • Nedozvoljena izgradnja nuklearnih postrojenja (član 267.)
 • Povreda prava na informisanje o stanju životne sredine (član 268.)
 • Ubijanje i zlostavljanje životinja (član 269.)
 • Prenošenje zaraznih bolesti kod životinja i biljaka (član 270.)
 • Nesavesno pružanje veterinarske pomoći (član 271.)
 • Proizvodnja štetnih sredstava za lečenje životinja (član 272.)
 • Zagađivanje hrane i vode za ishranu, odnosno napajanje životinja (član 273.)
 • Pustošenje šuma (član 274.)
 • Šumska krađa (član 275.)
 • Nezakonit lov (član 276.)
 • Nezakonit ribolov (član 277.)

Glava dvadeset peta
KRIVIČNA DELA PROTIV OPŠTE SIGURNOSTI LjUDI I IMOVINE (čl. 278. do čl. 288.)

 • Izazivanje opšte opasnosti (član 278.)
 • Uništenje i oštećenje javnih uređaja (član 279.)
 • Izazivanje opasnosti neobezbeđenjem mera zaštite na radu (član 280.)
 • Nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova (član 281.)
 • Oštećenje brana, nasipa i vodoprivrednih objekata (član 282.)
 • Uništenje, oštećenje i uklanjanje znakova kojima se upozorava na opasnost (član 283.)
 • Zloupotreba telekomunikacionih znakova (član 284.)
 • Neotklanjanje opasnosti (član 285.)
 • Nedozvoljeno postupanje sa eksplozivnim i zapaljivim materijalom (član 286.)
 • Neovlašćeno pribavljanje i ugrožavanje bezbednosti nuklearnim materijama (član 287.)
 • Teška dela protiv opšte sigurnosti (član 288.)

Glava dvadeset šesta
KRIVIČNA DELA PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA (čl. 289. do čl. 297.)

 • Ugrožavanje javnog saobraćaja (član 289.)
 • Ugrožavanje saobraćaja opasnom radnjom i opasnim sredstvom (član 290.)
 • Ugrožavanje bezbednosti vazdušnog saobraćaja (član 291.)
 • Ugrožavanje bezbednosti vazdušnog saobraćaja nasiljem (član 292.)
 • Otmica vazduhoplova, broda i drugog prevoznog sredstva (član 293.)
 • Piratstvo (član 294.)
 • Nesavesno vršenje nadzora nad javnim saobraćajem (član 295.)
 • Nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi (član 296.)
 • Teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja (član 297.)

Glava dvadeset sedma
KRIVIČNA DELA PROTIV BEZBEDNOSTI RAČUNARSKIH PODATAKA (čl. 298. do čl. 304a)

 • Oštećenje računarskih podataka i programa (član 298.)
 • Računarska sabotaža (član 299.)
 • Pravljenje i unošenje računarskih virusa (član 300.)
 • Računarska prevara (član 301.)
 • Neovlašćeni pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka (član 302.)
 • Sprečavanje i ograničavanje pristupa javnoj računarskoj mreži (član 303.)
 • Neovlašćeno korišćenje računara ili računarske mreže (član 304.)
 • Pravljenje, nabavljanje i davanje drugom sredstava za izvršenje krivičnih dela protiv bezbednosti računarskih podataka (član 304a)

Glava dvadeset osma
KRIVIČNA DELA PROTIV USTAVNOG UREĐENJA I BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE (čl. 305. do čl. 321.)

 • Ugrožavanje nezavisnosti (član 305.)
 • Priznavanje kapitulacije ili okupacije (član 306.)
 • Ugrožavanje teritorijalne celine (član 307.)
 • Napad na ustavno uređenje (član 308.)
 • Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja (član 309.)
 • Ubistvo predstavnika najviših državnih organa (član 310.)
 • Oružana pobuna (član 311.)
 • Terorizam (član 312.)
 • Diverzija (član 313.)
 • Sabotaža (član 314.)
 • Špijunaža (član 315.)
 • Odavanje državne tajne (član 316.)
 • Izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti (član 317.)
 • Povreda teritorijalnog suvereniteta (član 318.)
 • Udruživanje radi protivustavne delatnosti (član 319.)
 • Pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije (član 320.)
 • Teška dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije (član 321.)

Glava dvadeset deveta
KRIVIČNA DELA PROTIV DRŽAVNIH ORGANA (čl. 322. do čl. 330.)

 • Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje (član 322.)
 • Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti (član 323.)
 • Učestvovanje u grupi koja spreči službeno lice u vršenju službene radnje (član 324.)
 • Pozivanje na otpor (član 325.)
 • Neučestvovanje u otklanjanju opšte opasnosti (član 326.)
 • Skidanje i povreda službenog pečata i znaka (član 327.)
 • Oduzimanje i uništenje službenog pečata i službenog spisa (član 328.)
 • Lažno predstavljanje (član 329.)
 • Samovlašće (član 330.)

Glava trideseta
KRIVIČNA DELA PROTIV PRAVOSUĐA (čl. 331. do čl. 342.)

 • Neprijavljivanje pripremanja krivičnog dela (član 331.)
 • Neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca (član 332.)
 • Pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela (član 333.)
 • Lažno prijavljivanje (član 334.)
 • Davanje lažnog iskaza (član 335.)
 • Sprečavanje i ometanje dokazivanja (član 336.)
 • Nedozvoljeno javno komentarisanje sudskih postupaka (član 336a)
 • Ometanje pravde (član 336b)
 • Povreda tajnosti postupka (član 337.)
 • Pobuna lica lišenih slobode (član 338.)
 • Bekstvo i omogućavanje bekstva lica lišenog slobode (član 339.)
 • Neizvršenje sudske odluke (član 340.)
 • Kršenje zabrane utvrđene merom bezbednosti (član 340a)
 • Protivzakonito omogućavanje vršenja određenih poziva, funkcija, dužnosti, poslova i delatnosti (član 341.)
 • Nadripisarstvo (član 342.)

Glava trideset prva
KRIVIČNA DELA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA (čl. 343. do čl. 354.)

 • Izazivanje panike i nereda (član 343.)
 • Nasilničko ponašanje (član 344.)
 • Nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu (član 344a)
 • Dogovor za izvršenje krivičnog dela (član 345.)
 • Udruživanje radi vršenja krivičnih dela (član 346.)
 • Izrađivanje i nabavljanje oružja i sredstava namenjenih za izvršenje krivičnog dela (član 347.)
 • Nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija (član 348.)
 • Učestvovanje u grupi koja izvrši krivično delo (član 349.)
 • Nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi (član 350.)
 • Omogućavanje zloupotrebe ostvarivanja prava azila u stranoj državi (član 350a)
 • Zloupotreba znaka za pomoć i znaka za opasnost (član 351.)
 • Neovlašćeno organizovanje igara na sreću (član 352.)
 • Neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću (član 353.)
 • Neovlašćeno izvođenje arheoloških radova (član 353a)
 • Povreda groba (član 354.)
 • Glava trideset druga KRIVIČNA DELA PROTIV PRAVNOG SAOBRAĆAJA (čl. 355. do čl. 358.)
 • Falsifikovanje isprave (član 355.)
 • Posebni slučajevi falsifikovanja isprave (član 356.)
 • Falsifikovanje službene isprave (član 357.)
 • Navođenje na overavanje neistinitog sadržaja (član 358.)

Glava trideset treća
KRIVIČNA DELA PROTIV SLUŽBENE DUŽNOSTI (čl. 359. do čl. 369.)

 • Zloupotreba službenog položaja (član 359.)
 • Kršenje zakona od strane sudije, javnog tužioca i njegovog zamenika (član 360.)
 • Nesavestan rad u službi (član 361.)
 • Protivzakonita naplata i isplata (član 362.)
 • Nenamensko korišćenje buyetskih sredstava (član 362a)
 • Prevara u službi (član 363.)
 • Pronevera (član 364.)
 • Posluga (član 365.)
 • Trgovina uticajem (član 366.)
 • Primanje mita (član 367.)
 • Davanje mita (član 368.)
 • Odavanje službene tajne (član 369.)

Glava trideset četvrta
KRIVIČNA DELA PROTIV ČOVEČNOSTI I DRUGIH DOBARA ZAŠTIĆENIH MEĐUNARODNIM PRAVOM (čl. 370. do čl. 393a)

 • Genocid (član 370.)
 • Zločin protiv čovečnosti (član 371.)
 • Ratni zločin protiv civilnog stanovništva (član 372.)
 • Ratni zločin protiv ranjenika i bolesnika (član 373.)
 • Ratni zločin protiv ratnih zarobljenika (član 374.)
 • Organizovanje i podsticanje na izvršenje genocida i ratnih zločina (član 375.)
 • Upotreba nedozvoljenih sredstava borbe (član 376.)
 • Nedozvoljena proizvodnja, promet i držanje oružja čija je upotreba zabranjena (član 377.)
 • Protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja (član 378.)
 • Protivpravno oduzimanje stvari od ubijenih (član 379.)
 • Povreda parlamentara (član 380.)
 • Surovo postupanje s ranjenicima, bolesnicima i ratnim zarobljenicima (član 381.)
 • Neopravdano odlaganje repatrijacije ratnih zarobljenika (član 382.)
 • Uništavanje kulturnih dobara (član 383.)
 • Nesprečavanje vršenja krivičnih dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom (član 384.)
 • Kršenje sankcija uvedenih od strane međunarodnih organizacija (član 384a)
 • Zloupotreba međunarodnih znakova (član 385.)
 • Agresivan rat (član 386.)
 • Učestvovanje u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi (član 386a)
 • Organizovanje učestvovanja u ratu ili oružanom sukobu u stranoj državi (član 386b)
 • Rasna i druga diskriminacija (član 387.)
 • Trgovina ljudima (član 388.)
 • Trgovina maloletnim licima radi usvojenja (član 389.)
 • Zasnivanje ropskog odnosa i prevoz lica u ropskom odnosu (član 390.)
 • Ugrožavanje lica pod međunarodnopravnom zaštitom (član 390a)
 • Terorizam (član 391.)
 • Javno podsticanje na izvršenje terorističkih dela (član 391a)
 • Vrbovanje i obučavanje za vršenje terorističkih dela (član 391b)
 • Upotreba smrtonosne naprave (član 391v)
 • Uništenje i oštećenje nuklearnog objekta (član 391g)
 • Ugrožavanje lica pod međunarodnom zaštitom (član 392.)
 • Finansiranje terorizma (član 393.)
 • Terorističko udruživanje (član 393a)

Glava trideset peta
KRIVIČNA DELA PROTIV VOJSKE SRBIJE (čl. 394. do čl. 430.)

 • Izbegavanje vojne obaveze (član 394.)
 • Izbegavanje popisa i pregleda (član 395.)
 • Neizvršavanje materijalne obaveze (član 396.)
 • Izbegavanje vojne službe onesposobljenjem i obmanom (član 397.)
 • Protivpravno oslobođenje od vojne službe (član 398.)
 • Samovoljno odsustvovanje i bekstvo iz Vojske Srbije (član 399.)
 • Neizvršenje i odbijanje izvršenja naređenja (član 400.)
 • Protivljenje pretpostavljenom (član 401.)
 • Protivljenje vojnom licu koje vrši posebnu vojnu službu (član 402.)
 • Prinuda prema vojnom licu u vršenju službene dužnosti (član 403.)
 • Napad na vojno lice u vršenju vojne službe (član 404.)
 • Oslobođenje od kazne za dela iz čl. 400. do 404. (član 405.)
 • Zlostavljanje potčinjenog i mlađeg (član 406.)
 • Povreda posebne vojne službe (član 407.)
 • Povreda obezbeđenja državne granice (član 408.)
 • Neistinito službeno izveštavanje (član 409.)
 • Nepreduzimanje mera za obezbeđenje vojne jedinice (član 410.)
 • Nesavesna izrada i preuzimanje naoružanja i druge vojne opreme (član 411.)
 • Nepropisno staranje o poverenom oružju (član 412.)
 • Protivpravno raspolaganje poverenim oružjem (član 413.)
 • Krađa oružja i dela borbenog sredstva (član 414.)
 • Odavanje vojne tajne (član 415.)
 • Neovlašćen pristup vojnom objektu (član 416.)
 • Kažnjavanje za krivična dela koja su izvršena za vreme ratnog stanja, oružanog sukoba i vanrednog stanja (član 417.)
 • Neispunjavanje dužnosti pri sprovođenju mobilizacije (član 418.)
 • Podrivanje vojne i odbrambene moći (član 419.)
 • Sprečavanje borbe protiv neprijatelja (član 420.)
 • Prelazak i predaja neprijatelju (član 421.)
 • Služba u neprijateljskoj vojsci (član 422.)
 • Pomaganje neprijatelju (član 423.)
 • Neispunjenje i napuštanje dužnosti za vreme borbe (član 424.)
 • Napuštanje položaja protivno naređenju (član 425.)
 • Napuštanje oštećenog broda i vazduhoplova pre vremena (član 426.)
 • Slabljenje borbenog morala (član 427.)
 • Neizveštavanje vojnih organa (član 428.)
 • Uslovi za izricanje disciplinske kazne, odnosno mere (član 429.)
 • Krivično delo izvršeno po naređenju pretpostavljenog (član 430.)

Glava trideset šesta
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 431. i 432.)

 • Odredbe Zakona o izmenama i dopunama… koje nisu ušle u prečišćen tekst:

  • „Sl. glasnik RS“, br. 72/09
  • „Sl. glasnik RS“, br. 94/16