79

0.00  RSD

Nema na zalihama

Krivični zakonik, Zakonik o krivičnom postupku (prečišćeni tekstovi)

 

KRIVIČNI ZAKONIK
(„Sl. glasnik RS“, br. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09)

OPŠTI DEO (čl. 1. do čl. 112.)

Glava prva: OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 4.)

Glava druga: VAŽENJE KRIVIČNOG ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE SRBIJE (čl. 5. do čl. 13.)

Glava treća: KRIVIČNO DELO (čl. 14. do čl. 41.)

Glava četvrta: KAZNE (čl. 42. do čl. 63.)

Glava peta: MERE UPOZORENJA (čl. 64. do čl. 77.)

Glava šesta: MERE BEZBEDNOSTI (čl. 78. do čl. 90.)

Glava sedma: ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI (čl. 91. do čl. 93.)

Glava osma: PRAVNE POSLEDICE OSUDE (čl. 94. do čl. 96.)

Glava deveta: REHABILITACIJA, PRESTANAK PRAVNIH POSLEDICA OSUDE I DAVANJE PODATAKA IZ KAZNENE EVIDENCIJE (čl. 97. do čl. 102.)

Glava deseta: ZASTARELOST (čl. 103. do čl. 108.)

Glava jedanaesta: AMNESTIJA I POMILOVANJE (čl. 109. do čl. 111.)

Glava dvanaesta: ZNAČENJE IZRAZA (član 112.)

POSEBNI DEO (čl. 113. do čl. 435.)

Glava trinaesta: KRIVIČNA DELA PROTIV ŽIVOTA I TELA (čl. 113. do čl. 127.)

Glava četrnaesta: KRIVIČNA DELA PROTIV SLOBODA I PRAVA ČOVEKA I GRAĐANINA (čl. 128. do čl. 153.)

Glava petnaesta: KRIVIČNA DELA PROTIV IZBORNIH PRAVA (čl. 154. do čl. 162.)

Glava šesnaesta: KRIVIČNA DELA PROTIV PRAVA PO OSNOVU RADA (čl. 163. do čl. 169.)

Glava sedamnaesta: KRIVIČNA DELA PROTIV ČASTI I UGLEDA (čl. 170. do čl. 177.)

Glava osamnaesta: KRIVIČNA DELA PROTIV POLNE SLOBODE (čl. 178. do čl. 186.)

Glava devetnaesta: KRIVIČNA DELA PROTIV BRAKA I PORODICE (čl. 187. do čl. 197.)

Glava dvadeseta: KRIVIČNA DELA PROTIV INTELEKTUALNE SVOJINE (čl. 198. do čl. 202.)

Glava dvadeset prva: KRIVIČNA DELA PROTIV IMOVINE (čl. 203. do čl. 222.)

Glava dvadeset druga: KRIVIČNA DELA PROTIV PRIVREDE (čl. 223. do čl. 245.)

Glava dvadeset treća: KRIVIČNA DELA PROTIV ZDRAVLJA LJUDI (čl. 246. do čl. 259.)

Glava dvadeset četvrta: KRIVIČNA DELA PROTIV ŽIVOTNE SREDINE (čl. 260. do čl. 277.)

Glava dvadeset peta: KRIVIČNA DELA PROTIV OPŠTE SIGURNOSTI LJUDI I IMOVINE (čl. 278. do čl. 288.)

Glava dvadeset šesta: KRIVIČNA DELA PROTIV BEZBEDNOSTI JAVNOG SAOBRAĆAJA (čl. 289. do čl. 297.)

Glava dvadeset sedma: KRIVIČNA DELA PROTIV BEZBEDNOSTI RAČUNARSKIH PODATAKA (čl. 298. do čl. 304a)

Glava dvadeset osma: KRIVIČNA DELA PROTIV USTAVNOG UREĐENJA I BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE (čl. 305. do čl. 321.)

Glava dvadeset deveta: KRIVIČNA DELA PROTIV DRŽAVNIH ORGANA (čl. 322. do čl. 330.)

Glava trideseta: KRIVIČNA DELA PROTIV PRAVOSUĐA (čl. 331. do čl. 342.)

Glava trideset prva: KRIVIČNA DELA PROTIV JAVNOG REDA I MIRA (čl. 343. do čl. 354.)

Glava trideset druga: KRIVIČNA DELA PROTIV PRAVNOG SAOBRAĆAJA (čl. 355. do čl. 358.)

Glava trideset treća: KRIVIČNA DELA PROTIV SLUŽBENE DUŽNOSTI (čl. 359. do čl. 369.)

Glava trideset četvrta: KRIVIČNA DELA PROTIV ČOVEČNOSTI I DRUGIH DOBARA ZAŠTIĆENIH MEĐUNARODNIM PRAVOM (čl. 370. do čl. 393.)

Glava trideset peta: KRIVIČNA DELA PROTIV VOJSKE SRBIJE (čl. 394. do čl. 430.)

Glava trideset šesta: PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 431. i čl. 432.)

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika
(„Sl. glasnik RS“, br. 72/09) koje nisu ušle u prečišćen tekst
ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU
(„Sl. list SRJ“, br. 70/01, 68/02, „Sl. glasnik RS“, br. 58/04, 85/05, 85/05, 115/05, 49/07, 20/09, 72/09)
Deo prvi
OPŠTE ODREDBE (čl. 1. do čl. 221.)

Glava I: OSNOVNA NAČELA (čl. 1. do čl. 22.)

Glava II: NADLEŽNOST SUDOVA (čl. 23. do čl. 39.)

Glava III: IZUZEĆE (čl. 40. do čl. 45.)

Glava IV: DRŽAVNI TUŽILAC (čl. 46. do čl. 52.)

Glava V: OŠTEĆENI I PRIVATNI TUŽILAC (čl. 53. do čl. 67.)

Glava VI: BRANILAC (čl. 68. do čl. 76.)

Glava VII: RADNJE DOKAZIVANJA (čl. 77. do čl. 132a)

Glava VIII: MERE ZA OBEZBEĐENJE PRISUSTVA OKRIVLJENOG I ZA NESMETANO VOĐENJE KRIVIČNOG POSTUPKA (čl. 133. do čl. 153.)

Glava IX: DONOŠENJE I SAOPŠTAVANJE ODLUKA (čl. 154. do čl. 158.)

Glava X: DOSTAVLJANJE PISMENA I RAZMATRANJE SPISA (čl. 159. do čl. 170.)

Glava XI: PODNESCI I ZAPISNICI (čl. 171. do čl. 181.)

Glava XII: ROKOVI (čl. 182. do čl. 186.)

Glava XIII : IZVRŠENJE ODLUKA (čl. 187. do čl. 192.)

Glava XIV: TROŠKOVI KRIVIČNOG POSTUPKA (čl. 193. do čl. 200.)

Glava XV : IMOVINSKOPRAVNI ZAHTEVI (čl. 201. do čl. 212.)

Glava XVI:PREJUDICIJALNA PITANJA (član 213.)

Glava XVII: ZNAČENJE ZAKONSKIH IZRAZA I OSTALE ODREDBE (čl. 214. do čl. 221.)

Deo drugi
TOK POSTUPKA (čl. 222. do čl. 504ć)

A. Pretkrivični postupak (čl. 222. do čl. 240.)

Glava XVIII: KRIVIČNA PRIJAVA I OVLAŠĆENJA ORGANA PRETKRIVIČNOG POSTUPKA (čl. 222. do čl. 240.)

B. Prethodni postupak (čl. 241. do čl. 282d)

Glava XIX: ISTRAGA (čl. 241. do čl. 264.)

Glava XX: OPTUŽNICA I PRIGOVOR PROTIV OPTUŽNICE (čl. 265. do čl. 282.)

Glava XXa: SPORAZUM O PRIZNANJU KRIVICE (čl. 282a do čl. 282d)

V. Glavni pretres i presuda (čl. 283. do čl. 362.)

Glava XXI: PRIPREME ZA GLAVNI PRETRES (čl. 283. do čl. 290.)

Glava XXII: GLAVNI PRETRES (čl. 291. do čl. 349.)

Glava XXIII: PRESUDA (čl. 350. do čl. 362.)

G. Postupak po pravnim lekovima (čl. 350. do čl. 362.)

Glava XXIV: REDOVNI PRAVNI LEKOVI (čl. 363. do čl. 403.)

Glava XXV: VANREDNI PRAVNI LEKOVI (čl. 404. do čl. 432.)

D. Posebne odredbe za skraćeni postupak, za postupke izricanja krivičnih sankcija bez glavnog pretresa i za izricanje sudske opomene (čl. 433. do čl. 504ć)

Glava XXVI: SKRAĆENI POSTUPAK (čl. 433. do čl. 448.)

Glava XXVII: POSTUPCI ZA IZRICANJE KRIVIČNIH SANKCIJA BEZ GLAVNOG PRETRESA (čl. 449. do čl. 458.)

Glava XXVIII: POSEBNE ODREDBE O IZRICANJU SUDSKE OPOMENE (čl. 459. do čl. 463.)

Glava XXIX: POSTUPAK PREMA MALOLETNICIMA (čl. 464. do čl. 504.)

Glava XXIXa: POSEBNE ODREDBE O POSTUPKU ZA KRIVIČNA DELA ORGANIZOVANOG KRIMINALA, KORUPCIJE I DRUGA IZUZETNO TEŠKA KRIVIČNA DELA (čl. 504a do čl. 504ć)

Deo treći
POSEBNI POSTUPCI (čl. 505. do čl. 577.)

Glava XXX: POSTUPAK ZA PRIMENU MERA BEZBEDNOSTI, ZA ODUZIMANJE IMOVINSKE KORISTI, ZA OPOZIVANJE USLOVNE OSUDE I ZA PUŠTANJE OSUĐENOG NA USLOVNI OTPUST (čl. 505. do čl. 522.)

Glava XXXI: POSTUPAK ZA DONOŠENJE ODLUKE O REHABILITACIJI, ZA PRESTANAK PRAVNIH POSLEDICA OSUDE I MERA BEZBEDNOSTI (čl. 523. do čl. 529.)

Glava XXXII: POSTUPAK ZA PRUŽANJE MEĐUNARODNE PRAVNE POMOĆI I IZVRŠENJE MEĐUNARODNIH UGOVORA U KRIVIČNOPRAVNIM STVARIMA (čl. 530. do čl. 538.)

Glava XXXIII: POSTUPAK ZA IZDAVANJE OKRIVLJENIH I OSUĐENIH LICA (čl. 539. do čl. 555.)

Glava XXXIV: POSTUPAK ZA NAKNADU ŠTETE, REHABILITACIJU I OSTVARIVANJE DRUGIH PRAVA LICA NEOSNOVANO OSUĐENIH I NEOSNOVANO LIŠENIH SLOBODE (čl. 556. do čl. 564.)

Glava XXXV: POSTUPAK ZA IZDAVANJE POTERNICE I OBJAVE (čl. 565. do 569.)

Glava XXXVI: PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 570. do čl. 577.)

ODREDBE ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONIKA
O KRIVIČNOM POSTUPKU KOJE NISU UŠLE U PREČIŠĆEN TEKST:

– („Sl. list SRJ“, br. 68/02)

– („Sl. glasnik RS“, br. 58/04)

– („Sl. glasnik RS“, br. 72/09)