Neke filijale RFZO pogrešno tumače da “topli obrok” i regres ne ulaze u zaradu ni u osnov za obračun bolovanja na teret RFZO

Određeni broj čitalaca našeg časopisa “Informator” nam se javio sa informacijom da im referenti u filijalama Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: RFZO) nisu primili obračune bolovanja na teret RFZO, jer su u zaradu uključili “topli obrok” i regres, i uputili ih na mišljenje Ministarstva zdravlja od 15.04.2019. godine.

Zabunu u nekim filijalama RFZO oko toga da li “topli obrok” i regres ulaze u zaradu koja čini osnov za obračun bolovanja na teret RFZO je unelo UPRAVO mišljenje Ministarstva zdravlja od 15.04.2019. godine /tekst tog mišljenja (br. 011-00-00072/2019-05) smo objavili u časopisu “Informator” broj 15/2019, na str. 88-90/.

Naime, u ovom mišljenju je tačno navedeno da zaradu ne čine primanja iz člana 118. tač. 1)-4), ali su u zagradi, gde su ove tačke date i opisno, pogrešno opisno navedene i tač. 5) i 6) – tj. “topli obrok” i regres.

Izvod iz mišljenja Ministarstva zdravlja od 15.04.2019. godine:

“Članom 105. stav 1. i 2. pomenutog Zakona o radu propisano je da se zarada iz člana 104. stav 1. ovog zakona sastoji od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i drugih primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, odnosno da se pod zaradom smatra zarada koja sadrži porez i doprinose koji se plaćaju iz zarade.

Stavom 3. istog člana 105. navedenog Zakona o radu propisano je da se pod zaradom u smislu stava 1. ovog člana smatraju sva primanja iz radnog odnosa, osim primanja iz člana 14. (dobit ostvarena u poslovnoj godini), člana 42. stav 3. tač. 4) i 5) (primanja koja se odnose na naknadu troškova za upotrebu sredstava za rad zaposlenog, odnosno drugih troškova rada kada je u pitanju radni odnos za obavljanje poslova van prostorija poslodavca), člana 118. tač. 1)-4) (primanja za dolazak i odlazak sa rada1), za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu2), za smeštaj i ishranu za rad i boravak na terenu3), za ishranu u toku rada i za regres za korišćenje godišnjeg odmora)4), člana 119. (otpremnina, naknada troškova pogrebnih usluga i naknada štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja, kao i primanja po osnovu poklona deci zaposlenog za Božić i Novu godinu, ako ih poslodavac obezbeđuje), člana 120. tačka 1) (jubilarna nagrada i solidarna pomoć) i člana 158. ovog zakona (isplaćena otpremnina u slučaju proglašenja tehnološkim viškom zaposlenog).”

Ovaj propust je ispravljen u mišljenju Ministarstva zdravlja broj 011-00-00074/2019-05 od 21.05.2019. godine (tekst ovog mišljenja smo takođe objavili u “Informator”-u broj 15/2019, na str. 92-94), gde su ispravno opisno citirane tačke 1)-4) člana 118. Zakona o radu, tj. primanja koja ne čine zaradu, a tač. 5) i 6) tj. “topli obrok” i regres nisu ušle u primanja koja ne čine zaradu, već u primanja koja čine zaradu.

Izvod iz navedenog mišljenja:

“Stavom 3. istog člana 105. navedenog Zakona o radu propisano je da se pod zaradom u smislu stava 1. ovog člana smatraju sva primanja iz radnog odnosa, osim primanja iz člana 14. (dobit ostvarena u poslovnoj godini), člana 42. stav 3. tač. 4) i 5) (primanja koja se odnose na naknadu troškova za upotrebu sredstava za rad zaposlenog, odnosno drugih troškova rada kada je u pitanju radni odnos za obavljanje poslova van prostorija poslodavca), člana 118. tač. 1)-4) (primanja za dolazak i odlazak sa rada, za vreme provedeno na službenom putu u zemlji i inostranstvu, za smeštaj i ishranu za rad i boravak na terenu), člana 119. (otpremnina, naknada troškova pogrebnih usluga i naknada štete zbog povrede na radu ili profesionalnog oboljenja , kao i primanja po osnovu poklona deci zaposlenog za Božić i Novu godinu, ako ih poslodavac obezbeđuje), člana 120. tačka 1) (jubilarna nagrada i solidarna pomoć) i člana 158. ovog zakona (isplaćena otpremnina u slučaju proglašenja tehnološkim viškom zaposlenog).”

U Instrukciji (str. 25 do 27 “Informator”-a broj 15/2019) koju je Ministarstvo zdravlja uputilo RFZO i na osnovu koje je RFZO dalo uputstvo svojim filijalama o postupanju u kontroli obračuna naknade za bolovanje na teret RFZO, takođe je navedeno da zaradu ne čine primanja iz člana 118. tač. 1)-4) što znači da tačka 5) – “topli obrok” i tačka 6) – regres – čine zaradu.

U nastavku navodimo čl. 105. i 118. stav 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – US, 113/17, 95/18 – dr. propis):

“Član 105.

(1) Zarada iz člana 104. stav 1. ovog zakona sastoji se od zarade za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, zarade po osnovu doprinosa zaposlenog poslovnom uspehu poslodavca (nagrade, bonusi i sl.) i drugih primanja po osnovu radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu.

(2) Pod zaradom u smislu stava 1. ovog člana smatra se zarada koja sadrži porez i doprinose koji se plaćaju iz zarade.

(3) Pod zaradom u smislu stava 1. ovog člana smatraju se sva primanja iz radnog odnosa, osim primanja iz člana 14, člana 42. stav 3. tač. 4) i 5), člana 118. tač. 1)-4), člana 119, člana 120. tačka 1) i člana 158. ovog zakona.”

“Član 118. stav 1.

(1) Zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, i to:

1) za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, ako poslodavac nije obezbedio sopstveni prevoz;

2) za vreme provedeno na službenom putu u zemlji;

3) za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu;

4) smeštaja i ishrane za rad i boravak na terenu, ako poslodavac nije zaposlenom obezbedio smeštaj i ishranu bez naknade;

5) za ishranu u toku rada, ako poslodavac ovo pravo nije obezbedio na drugi način;

6) za regres za korišćenje godišnjeg odmora.”

Iz svega napred iznetog se može zaključiti da bi referenti u pojedinim filijalama RFZO trebalo da pažljivo pročitaju uputstvo (dopis) dobijen od centrale RFZO.

Ukoliko ne bi prihvatili da su “topli obrok” i regres zarada, što je suprotno Zakonu o radu i Instrukciji, ne samo što bi kršili zakon, nego bi doveli u neravnopravni odnos osiguranike kojima se “topli obrok” i regres isplaćuju kao posebna stavka u obračunu zarade, prema državnim službenicima, nameštenicima i zaposlenima u javnom sektoru kojima su ova primanja ušla u osnovnu zaradu kroz koeficijent.

………………………………………….

1) tačka 1)

2) tač. 2) i 3)

3) tačka 4)

4) “topli obrok” je tačka 5), a regres tačka 6) stava 1. člana 118. Zakona o radu.

 

* * *

O naknadi zarade, odnosno plate za vreme privremene sprečenosti za rad na teret Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (shodno novom Zakonu o zdravstvenom osiguranju) detaljno smo pisali u “Informatoru”, br. 15/2019 od 1. jula 2019. godine.