Nove odluke Narodne banke Srbije koje se odnose na sprovođenje Zakona o deviznom poslovanju i Zakona o platnom prometu

U "Službenom glasniku RS", br. 98/13 objavljene su:

  1. Odluka o uslovima i načinu obavljanja kreditnih poslova sa inostranstvom u dinarima;
  2. Odluka o izmeni Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu;
  3. Odluka o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa.

Odluke navedene pod 1. i 2. doneo je Izvršni odbor Narodne banke Srbije na osnovu Zakona o deviznom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 62/06, 31/11 i 119/12), dok je odluku pod 3. doneo guverner Narodne banke Srbije na osnovu Zakona o platnom prometu ("Sl. list SRJ", br. 3/02, 5/03, "Sl. glasnik RS", br. 43/04, 62/06, 111/09 – dr. zakon, 31/11) .

U "Informator"-u broj 26/2013 detaljno pišemo o ovim odlukama, a njihove tekstove (osnovne i prečišćene) možete naći u "Ekspert"-u.