Objedinjena naplata poreza i doprinosa po odbitku (u skladu sa Predlogom pravilnika i Korisničkim uputstvom za primenu pravilnika)

Početak objedinjene naplate poreza i doprinosa po odbitku bio je predviđen od 1. januara 2014. godine u celosti. Međutim, na zahtev mnogih poreskih obveznika da se omogući prelazni režim, izvršene su izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 108/13) – o čemu detaljno pišemo u broju 27/2013 časopisa „Informator“, čime je ovaj zahtev ispunjen.

Naime, ovim izmenama data je mogućnost da se za isplate prihoda zaključno sa 28. februarom 2014. godine dostavljaju zbirne poreske prijave (sve vrste obrazaca PP OD i PP OPJ) u skladu sa članom 41. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji pre izmena objavljenih u „Sl. glasniku RS“, br. 47/13.

Istovremeno je propisana i obaveza dostavljanja pojedinačne poreske prijave (objedinjena poreska prijava) za svaku isplatu prihoda izvršenu u januaru, odnosno februaru 2014. godine najkasnije do 31. januara, odnosno 28. februara 2014. godine.

To znači da će poreski obveznici zaključno sa 28. februarom 2014. godine biti u obavezi da podnose i „stare“ obrasce zbirnih poreskih prijava, ali i da Poreskoj upravi podnesu i novu pojedinačnu poresku prijavu najkasnije do poslednjeg dana u mesecu u kojem je isplata izvršena.

U „Informator“-u broj 27/2013 pišemo o postupku objedinjene naplate, sa detaljno objašnjenim načinom popunjavanja podataka na obrascu pojedinačne poreske prijave (PPP-PD, PP-PD S i PPP-PO).