PDV broj 1/2011 od 04.01.2011.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja za PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza

SADRŽAJ

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Nisu usvojene izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja za PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza
  • Izmene u vezi sa načinom ostvarivanja poreskog oslobođenja za prevozne i druge usluge povezane sa uvozom dobara
  • Izmene u vezi sa načinom ostvarivanja poreskog oslobođenja iz člana 24. stav 1. tač. 16a), 16b) i 16v) Zakona o PDV-u koje se odnosi na promet dobara i usluga koji se vrši u skladu sa međunarodnim ugovorima o donaciji, kreditu i drugim međunarodnim ugovorima
  • Izmene kod obuhvata poreskog oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza koji se odnosi na usluge obrazovanja (predškolskog, osnovnog srednjeg i višeg i visokog)
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama
  • Ostvarivanja poreskog oslobođenja na direktan način pri nabavci dobara i korišćenju usluga
  • Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja na posredan način, preko refakcije plaćenog PDV-a
 • Rokovnik

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Izmene i dopune Zakona o akcizama
  • Povećanje dinarskih iznosa akciza na derivate nafte i cigarete
  • Izmene kod indeksacije dinarskih iznosa akcize
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. decembra 2010. godine
  • Pregled stopa i iznosa akcize po periodima primene u 2010. godini
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu
 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu

PRIMENA PROPISA O FISKALNIM KASAMA

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2011. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Pregled službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz člana 23. stav 2. Zakona o PDV-u, od 1. januara 2005. godine

Registar objavljenih napisa u časopisu „PDV“ u 2010. godini po temama

 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena Zakona o duvanu
 • Primena propisa o fiskalnim kasama