PDV broj 1/2018 od 3.01.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Način odobravanja i izdavanja kontrolnih akciznih markica nakon poslednje izmene i dopune Uredbe o akciznim markicama iz decembra 2017. godine
 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. decembra 2017. godine

Uz ovaj broj časopisa “PDV”, svim pretplatnicima šaljemo “Zakon o porezu na dodatu vrednost – prečišćen tekst“.

SADRŽAJ:

TEMA BROJA:
Način odobravanja i izdavanja kontrolnih akciznih markica nakon poslednje izmene i dopune Uredbe o akciznim markicama iz decembra 2017. godine

 • Koji proizvodi podležu obavezi obeležavanja akciznim markicama?
 • Ko je dužan da akciznim markicama obeležava cigarete, alkoholna pića i kafu namenjenu za krajnju potrošnju?
 • Izgled i vrsta podataka na markici za obeležavanje cigareta, alkoholnih pića i kafe
 • Štampanje akciznih markica
 • Odobravanje i izdavanje akciznih markica (obrasci ZAM/CA, ZAM/K i PU)
 • Način obeležavanja akciznih proizvoda
 • Obaveza vođenja evidencije o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama (obrasci AM-C, AM-A i AM-K)
  • Prilog: Izvod iz Objašnjenja u vezi oporezivanja akcizom kafe od 1.01.2018. (MF broj: 430-00-817/2017-04 od 12.12.2017. godine)

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u
 • Refakcija PDV-a stranim DKP i MO – rok za podnošenje – 30.01.2018. (obrazac REF-5)
 • Podsetnik na obaveze po osnovu PDV-a koje treba izvršiti u januaru 2018.

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. decembra 2017. godine
 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete i alkoholna pića (obrasci AM-C, AM-A i AM-K)
 • Prestaje da važi akcizno oslobođenje za tečni naftni gas kada se koristi u određene industrijske svrhe
 • Propisan je račun za uplatu akcize na kafu proizvedenu u zemlji
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period decembar 2017. godine
 • Podsetnik na obaveze po osnovu akciza koje treba izvršiti u januaru 2018.

PRIMENA PROPISA O OBRAČUNAVANJU I PLAĆANJU POREZA NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu (godišnji izveštaji)

PODSETNIK NA PROPISE ČIJE SE POJEDINE ODREDBE PRIMENJUJU OD 1. JANUARA 2018. GODINE

OBRASCI (PORESKE PRIJAVE) IZ OBLASTI PDV-a, AKCIZA I PREMIJA NEŽIVOTNIH OSIGURANJA, KOJI SE U ELEKTRONSKOM OBLIKU DOSTAVLJAJU PORESKOJ UPRAVI

PRILOZI

Prilog 1: Stope poreza na dodatu vrednost

Prilog 2: Pregled iznosa i stopa akciza u 2018. godini

Prilog 3: Mesto prometa usluga

Prilog 4: Posebna stopa PDV-a

Prilog 5: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza

Prilog 6: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza

Prilog 7: Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara

Prilog 8: Pregled uplatnih računa

Prilog 9: Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa

Prilog 10: Registar poreskih punomoćnika

 


REGISTAR OBJAVLJENIH NAPISA U ČASOPISU “PDV” U 2017. GODINI PO TEMAMA

 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena Zakona o duvanu
 • Primena propisa o obračunavanju i plaćanju poreza na premije neživotnih osiguranja