Podzakonska akta Zakon o akcizama

0.00  RSD

Nema na zalihama

Podzakonska akta za primenu Zakona o akcizama (prečišćeni tekstovi uredbi i pravilnika, decembar 2017.)

Napomen​a: Ova knjiga iz edicije „Propisi“ dostavljena je svim pretplatnicima na časopis „PDV“ i uključena je u cenu pretplate .

SADRŽAJ:

 • Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne  cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina („Sl. glasnik RS“, br. 55/12, 88/17)
 • Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta, alkoholnih pića i kafe („Sl. gl. RS“, br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15, 9/17, 108/17)
  • Obrazac ZAM/CA – Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica za cigarete i alkoholna pića
  • Obrazac ZAM/K – Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica za kafu
  • Obrazac PU – Podaci o izvršenom uvozu cigareta, alkoholnih pića i kafe
  • Obrazac AM-C – Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika cigareta o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za cigarete
  • Obrazac AM-A – Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika alkoholnog pića o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za alkoholna pića
  • Obrazac AM-K – Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika kafe o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za kafu
  • Obrazac SZ – Stanje zaliha cigareta i alkoholnih pića
  • Obrazac ZAM-1 – Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica radi dodatnog obeležavanja
  • Obrazac AM-C/ZALIHE – Izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika cigareta o stanju zaliha preuzetih kontrolnih akciznih markica za cigarete
  • Obrazac AM-A/ZALIHE – Izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika alkoholnog pića o stanju zaliha preuzetih kontrolnih akciznih markica za alkoholna pića
 • Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza („Sl. glasnik RS“, br. 137/04, 109/09, 96/12, 88/17)
  • Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća akciza
 • Uredba o izvršavanju Zakona o akcizama na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 („Sl. glasnik RS“, br. 111/13, 6/14)
 • Pravilnik o Listi aditiva, odnosno ekstendera koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva („Sl. glasnik RS“, br. 95/12)
  • Lista aditiva, odnosno ekstendera koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva
 • Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora („Sl. glasnik RS“, br. 41/09, 56/13, 90/17)
  • Obrazac SNA – Službeni nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize
  • Obrazac LNA – Nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize, za lične potrebe korisnika proizvoda
 • Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu („Sl. glasnik RS“, br. 41/09, 99/12, 64/13, 67/15)
 • Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića i kafe („Sl. glasnik RS“, br. 3/05, 86/17)
 • Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja Registra prodavaca tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila („Sl. glasnik RS“, br. 63/07)
 • Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave („Sl. gl. RS“, br. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12, 56/13, 67/15, 101/16, 86/17)
  • Obrazac PP OA – Poreska prijava o obračunu akcize
 • Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje („Sl. glasnik RS“, br. 112/12, 38/13, 93/13, 111/15)
  • Obrazac REF-T
  • Obrazac REF-G
 • Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe („Sl. glasnik RS“ br. 38/13, 93/13, 111/15, 101/16)
  • Lista gasnih ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona koja se koriste u industrijske svrhe
  • Obrazac REF-ETE, REF-ETEa, REF-ETEb
  • Obrazac REF-I, REF-Ia, REF-Ib
 • Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju („Sl. glasnik RS“ br. 76/15, 101/16, 86/17)
  • Obrazac PP OAEL – Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za kalendarski mesec _______ 20__ godine u kome je izvršeno očitavanje potrošnje električne energije