PDV broj 1/2019 od 3.01.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:

NAPOMENA: uz ovaj broj časopisa “PDV”, svim pretplatnicima šaljemo “Zakon o duvanu – prečišćen tekst“.

SADRŽAJ:

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O DUVANU

 • Izmene i dopune u delu I – Osnovne odredbe
 • Izmene i dopune u delu II – Uprava za duvan
 • Izmene i dopune u delu III – Registri, evidencione liste i evidencije
 • Izmene i dopune u delu IV – Proizvodnja i obrada duvana
 • Izmene i dopune u delu IVa – Proizvodnja i promet prerađenog duvana
 • Izmene i dopune u delu V – Proizvodnja i promet duvanskim proizvodima
 • Izmene i dopune Dela VI – Posebne odredbe
 • Izmene dela VIII – Zabrana prodaje duvanskih proizvoda, sadržaj pojedinačnog pakovanja cigareta, vrste podataka na pakovanju i obeležavanja pakovanja duvanskih proizvoda u Republici
 • Izmene dela IX – Nadzor
 • Izmene dela X – Kaznene odredbe
 • Prelazne i završne odredbe Izmene zakona

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Izmene i dopune pravilnika za bližu primenu Zakona o PDV-u
  • Izmene i dopune Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV
  • Izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 5 je 30. januar 2019. godine
 • Podsetnik na obaveze po osnovu PDV-a koje treba izvršiti u januaru 2019. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu
 • Sastavljanje i podnošenje prijave (PP OA) o mesečnom obračunu akcize za period od 1.12. do 31.12.2018. godine – rok za podnošenje obračuna je 15.01.2019. godine
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave (PP OAEL) o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period decembar 2018. godine
 • Podsetnik obaveza po osnovu akciza koje treba izvršiti u januaru 2019. godine

PRIMENA PROPISA O DUVANU

 • Novi pravilnici za bližu primenu odredaba Zakona o duvanu
  • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja registara i evidencionih lista o proizvodnji, obradi, preradi i prometu duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda
  • Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencija od strane proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko i malo duvanskim proizvodima, uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda
 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu

PRILOZI

 • Prilog 1: Stope poreza na dodatu vrednost
 • Prilog 2: Pregled iznosa i stopa akciza u 2019. godini
 • Prilog 3: Posebna stopa PDV-a
 • Prilog 4: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 5: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 6: Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Prilog 7: Pregled uplatnih računa
 • Prilog 8: Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa

REGISTAR OBJAVLJENIH NAPISA U ČASOPISU “PDV” U 2018. GODINI PO TEMAMA