PDV broj 1/2020 od 8.01.2020.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Izmene i dopune pravilnika za bližu primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Donet je novi Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog odbitka
 • Propisan je novi obrazac zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za grejanje (Obrazac REF-G)
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju (Obrazac PP OAEL) za poreski obračunski period decembar 2019.

SADRŽAJ:

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Izmene i dopune pravilnika za bližu primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost
  • Izmene i dopune Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
  • Izmene i dopune Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
 • Donet je novi Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog odbitka
 • Prestanak važenja podzakonskih akata za bližu primenu propisa o porezu na dodatu vrednost
  • Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na refundaciju PDV plaćenog od 1. januara do 26. jula 2005. godine
  • Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o načinu ostvarivanja prava na odbitak poreza na promet kao prethodnog poreza kod PDV
  • Pravilnik o prestanku važenja Pravilnika o sadržini popisnih listi i načinu utvrđivanja iznosa ostvarenog odbitka prethodnog poreza
 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 5 je 30. januar 2020. godine
 • Podsetnik na obaveze koje treba izvršiti u januaru 2020. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Propisan je novi obrazac zahteva za refakciju plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za grejanje (Obrazac REF-G)
 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu (obrasci AM-C, AM-A i AM-K)
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize (Obrazac PP OA) za period od 1. do 31.12.2019. – rok za podnošenje obračuna je 15.01.2020.
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju (Obrazac PP OAEL) za poreski obračunski period decembar 2019.
 • Podsetnik na novi iznos akcize na cigarete od 1. januara 2020. godine

PRIMENA PROPISA O DUVANU

 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
  • Izmene i dopune koje se odnose na registre, evidencione liste i evidencije
  • Izmene i dopune koje se odnose na proizvodnju i obradu duvana
  • Izmene i dopune koje se odnose na proizvodnju i promet prerađenog duvana
  • Izmene i dopune koje se odnose na proizvodnju i promet duvanskih proizvoda
 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu
  • Podaci koje dostavljaju proizvođači duvanskih proizvoda, trgovci na veliko i trgovci na malo duvanskim proizvodima, uvoznici i izvoznici duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana i duvanskih proizvoda
  • Podaci koje dostavljaju proizvođači, obrađivači i prerađivači duvana

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost
 • Fiskalne kase

PRILOZI

 • Prilog 1: Stope poreza na dodatu vrednost

 • Prilog 2: Pregled iznosa i stopa akciza u 2020. godini
 • Prilog 3: Posebna stopa PDV-a
 • Prilog 4: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 5: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 6: Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Prilog 7: Pregled uplatnih računa
 • Prilog 8: Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa

 

REGISTAR OBJAVLJENIH NAPISA U ČASOPISU “PDV” U 2019. GODINI (po temama)