PDV broj 11/2015 od 19.10.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Usklađivanje podzakonskih akata za primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost, shodno poslednjim izmenama i dopunama Zakona, koje se, sa izuzetkom nekoliko odredaba, primenjuju od 15. oktobra 2015. godine.

Uz ovaj broj časopisa “PDV”, svim pretplatnicima dostavjena je knjiga: “Podzakonska akta za primenu Zakona o PDV-u – prečišćeni tekstovi uredbi i pravilnika”.

SADRŽAJ:

USKLAĐIVANJE PODZAKONSKIH AKATA ZA PRIMENU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

 • Donet je Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost
 • Izmena i dopuna Pravilnika o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Donet je Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu
 • Donet je Pravilnik o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost
 • Izmene i dopune Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV
 • Izmene i dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Izmene Pravilnika o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Donet je Pravilnik o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV
 • Izmene i dopune Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
  • Usklađivanje odredaba pravilnika sa Izmenom zakona
  • Ostale izmene odredaba koje uređuju sadržinu računa i pojednostavljenja pri izdavanju računa o izvršenom prometu dobara i usluga
 • Izmene i dopune Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
  • Izmene i dopune odredaba koje uređuju evidencionu prijavu
   • Obrazac EPPDV – Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
  • Izmene i dopune odredaba koje uređuju poresku prijavu
 • Donet je Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost u 2015. godini
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2015. godini
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa