Podzakonska akta za primenu Zakona o PDV-u

0.00  RSD

Nema na zalihama

Podzakonska akta za primenu Zakona o PDV-u (prečišćeni tekstovi uredbi i pravilnika)

 

 

SADRŽAJ:

Podzakonska akta za primenu Zakona o PDV-u
– prečišćeni tekstovi uredbi i pravilnika –

 

 1. Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 124/04)
  • Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost
 2. Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo („Sl. glasnik RS“, br. 124/04, 27/05, 4/13, 21/15)
  • Obrazac PID PDV
  • Obrazac PID PDV 1
 3. Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta Bezbednosti OUN broj 1244 („Sl. glasnik RS“, br. 111/13)
 4. Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti („Sl. glasnik RS“, br. 118/12)
 5. Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu, odnosno zakupu smatra prometom dobara („Sl. glasnik RS“, br. 122/12)
 6. Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku kod koje se smatra da promet dobara nije izvršen („Sl. glasnik RS“, br. 118/12)
 7. Pravilnik o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen („Sl. glasnik RS“, br. 118/12)
 8. Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 86/15)
 9. Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 107/12, 74/13)
 10. Pravilnik o načinu i postupku odobravanja poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/15)
  • Obrazac ZPPPDV – Zahtev za odobravanje poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost
 11. Pravilnik o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 107/12, 86/15)
 12. Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu („Sl. glasnik RS“, br. 86/15)
 13. Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV u slučaju prevoza putnika autobusima koji vrši strani obveznik („Sl. glasnik RS“, br. 105/04)
 14. Pravilnik o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 86/15)
 15. Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV („Sl. gl. RS“, br. 108/04, 130/04 – ispravka, 140/04, 65/05, 63/07, 29/11, 95/12, 113/13, 86/15)
 16. Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS“, br. 120/12, 40/15, 82/15, 86/15)
  • Obrazac PII – Potvrda o izvršenom izvozu
  • Obrazac SNPDV – Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV
  • Obrazac LNPDV – Nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava
 17. Pravilnik o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 120/12, 86/15)
 18. Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka („Sl. glasnik RS“, br. 122/12)
 19. Pravilnik o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV („Sl. glasnik RS“, br. 86/15)
 20. Pravilnik o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte, načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza i načinu utvrđivanja dela prethodnog poreza za koji naknadno može da se ostvari pravo na odbitak, za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte („Sl. glasnik RS“, br. 120/12)
 21. Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima („Sl. glasnik RS“, br. 105/04, 118/12)
 22. Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra naplatom potraživanja, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 114/12)
 23. Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV („Sl. glasnik RS“, br. 123/12, 115/13, 66/14, 86/15)
  • Spisak organizacionih jedinica Poreske uprave
  • Obrazac EPPDV – Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
  • Obrazac PEPDV – Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
  • Obrazac ZBPDV – Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV
  • Obrazac PBPDV – Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV
  • Obrazac PP PDV – Poreska prijava poreza na dodatu vrednost
 24. Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci („Sl. glasnik RS“, br. 123/12, 86/15)
 25. Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV („Sl. glasnik RS“, br. 120/12)
 26. Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV („Sl. glasnik RS“, br. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13, 66/14)
  • Obrazac REF 1 – Zahtev stranog obveznika za refakciju
  • Obrazac REF 2 – Zahtev humanitarne organizacije za refakciju
  • Obrazac REF 3A – Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju
  • Obrazac REF 4 – Zahtev stranog državljanina za refakciju
  • Obrazac REF 4E – Evidencija zahteva stranog državljanina za refakciju
  • Obrazac REF 5 – Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju
  • Obrazac IKPS-PDV – Izjava kupca stana da kupuje prvi stan
  • Obrazac RFN – Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV
  • Obrazac RFNB – Zahtev kupca hrane i opreme za bebe za refundaciju PDV