PDV broj 11/2019 od 6.11.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Usvojeni su pravilnici za bližu primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Podela prethodnog poreza i srazmerni poreski odbitak od 1. januara 2020. godine (način podele, način i postupak utvrđivanja srazmernog odbitka i način iskazivanja)
 • Donete su izmene i dopune pravilnika za bližu primenu odredaba Zakona o akcizama, a koje uređuju poreska oslobođenja od plaćanja akcize i obračun akcize na električnu energiju

SADRŽAJ:

USVOJENI SU PRAVILNICI ZA BLIŽU PRIMENU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

 • Pravilnik o utvrđivanju usluga telekomunikacija i usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, i o utvrđivanju kriterijuma i pretpostavki za određivanje mesta sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta ili boravišta primaoca usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem
  • Šta se smatra uslugama telekomunikacija i uslugama pruženim elektronskim putem?
  • Određivanje kriterijuma i pretpostavke za određivanje mesta sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta ili boravišta primaoca usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV
  • Izmene i dopune koje se odnose na vođenje posebnih evidencija
  • Izmene i dopune koje se odnose na popunjavanje rubrika Pregleda obračuna PDV-a

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Podela prethodnog poreza i srazmerni poreski odbitak od 1. januara 2020. godine (način podele, način i postupak utvrđivanja srazmernog odbitka i način iskazivanja)
  • Delimično priznavanje poreskog odbitka – podela prethodnog poreza i srazmerni poreski odbitak
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama – podnošenje obrasca REF 3A po isteku trećeg kvartala 2019. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Donete su izmene i dopune pravilnika za bližu primenu odredaba Zakona o akcizama, a koje uređuju poreska oslobođenja od plaćanja akcize i obračun akcize na električnu energiju
  • Pravilnik o dopuni Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva  i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnih ugovora
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju
 • Refakcija plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti koje se koriste za grejanje
  • Vrste, normativna uređenost, opšti principi i načela ostvarivanja refakcije plaćene akcize za grejanje
  • Način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize od strane privrednih subjekata (pravna lica i preduzetnici)
  • Način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize od strane fizičkih lica
  • Tabelarni prikaz lica koja imaju pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti, koja koriste za grejanje
  • Službena mišljenja Ministarstva finansija u vezi sa refakcijom plaćene akcize na derivate nafte koji se koriste za grejanje
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31. oktobra 2019. – rok za podnošenje obračuna je 15.11.2019. godine

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U NOVEMBRU 2019. GODINE

 • Podsetnik

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o akcizama

PRILOZI

 • Prilog 1: Stope poreza na dodatu vrednost
 • Prilog 2: Pregled iznosa i stopa akciza u 2019. godini
 • Prilog 3: Posebna stopa PDV-a
 • Prilog 4: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 5: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 6: Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Prilog 7: Pregled uplatnih računa
 • Prilog 8: Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa