PDV broj 13/2013 od 9.12.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Usvojen je Zakon o izmenama Zakona o PDV-u, koji se primenjuje od 1. januara 2014. godine
 • Da li zadržati status evidentiranog obveznika PDV-a u 2014. godini ili podneti zahtev za brisanje iz evidencije za PDV?
 • Novi dinarski iznosi akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti i cigarete i nove stope akcize na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine, koji se primenjuju od 1. januara 2014. godine
 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu, koji je stupio na snagu 7. decembra 2013. godine

SADRŽAJ:

DA LI ZADRŽATI STATUS EVIDENTIRANOG OBVEZNIKA PDV-a U 2014. GODINI ILI PODNETI ZAHTEV ZA BRISANJE IZ EVIDENCIJE ZA PDV?

 • Način sticanja svojstva evidentiranog obveznika PDV-a od 1.01.2014. godine
 • Prestanak svojstva obveznika PDV-a od 1. januara 2014. godine

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Usvojen je Zakon o izmenama Zakona o PDV-u, koji se primenjuje od 1. januara 2014. godine
  • Povećana je posebna (snižena) stopa PDV-a sa 8% na 10% i sužen je obuhvat dobara na čiji se promet PDV plaća po posebnoj (sniženoj) stopi
   • Povećanje posebne stope PDV-a
   • Promet personalnih računara i komponenti od kojih se sastoje personalni računari od 1.01.2014. godine oporezuje se po stopi od 20%
   • Radnje koje treba izvršiti zbog promene poreskih stopa PDV-a
  • Usklađivanje odredbi koje uređuju PDV nadoknadu poljoprivrednicima
 • Poreski tretman manjka, rashoda i viška dobara utvrđenih po godišnjem popisu
 • Mogućnost promene poreskog perioda
 • Obaveza ispravke utvrđenog srazmernog odbitka tokom 2013. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Novi dinarski iznosi akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti i cigarete i nove stope akcize na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine, koji se primenjuju od 1. januara 2014. godine

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o duvanu
  • Izmene i dopune odredaba koje uređuju proizvodnju i promet duvana
  • Izmene i dopune odredaba koje uređuju proizvodnju i promet obrađenog duvana
  • Izmene i dopune kod obaveza koje je dužan da izvršava izvoznik duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda
  • Zabrane

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2013. godini i od 1.01.2014.
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa

 


Uz ovaj broj časopisa „PDV“ svim pretplatnicima šaljemo prečišćen tekst Zakona o porezu na dodatu vrednost, zaključno sa najnovijim izmenama objavljenim u „Sl. glasniku RS“, br. 108/13.