PDV broj 13/2015 od 14.12.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Primena prelaznog perioda pri određivanju poreskog dužnika iz oblasti građevinarstva
 • Novi dinarski iznosi akcize na derivate nafte, biogoriva, biotečnosti i cigarete i nove stope akcize na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine, koji se primenjuju od 1. januara 2016. godine

 

Uz ovaj broj časopisa “PDV”, svim pretplatnicima šaljemo: “Zakon o akcizama – prečišćen tekst”.

SADRŽAJ:

USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA
(detaljnije)

 • Izmene i dopune koje se odnose na obračunavanje i plaćanje akcize na derivate nafte
  • Povećanje dinarskih iznosa akcize
  • Ukidanje prava na refakciju plaćene akcize na gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo za pogon brodova za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju
  • Iznosi do kojih se može ostvariti refakcija plaćene akcize za derivate nafte u 2016. godini
  • Produženje poreskog oslobođenje za tečni naftni gas (TNG) kada se koristi za određene namene
 • Izmene i dopune koje se odnose na obračunavanje i plaćanje akcize na alkoholna pića
  • Novo naimenovanje alkoholnih pića koja podležu plaćanju akcize
  • vođenje akcize na niskoalkoholna pića sa sadržajem alkohola od 1,2% vol do 5% vol
 • Izmene i dopune koje se odnose na obračunavanje i plaćanje akcize na električnu energiju
 • Izmene i dopune koje se odnose na usklađivanje obaveze indeksacije dinarskih iznosa akcize sa nastalim izmenama u plaćanju akcize na derivate nafte i alkoholna pića
 • Preciziran je rok za uplatu akcize ako je poslednji dan u mesecu neradni dan
 • Odložena je primena novog načina obračunavanja i podnošenja poreske prijave za akcizu – i u 2016. godini

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Primena prelaznog perioda pri određivanju poreskog dužnika iz oblasti građevinarstva
  • Postupanje pri utvrđivanju poreskog dužnika za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u slučajevima kada je za taj promet izvršeno avansno plaćanje pre 15. oktobra 2015. godine
  • Tekst Objašnjenja Ministarstva finansija, broj 011-00-1180/2015-04 od 10. novembra 2015. godine
  • Službena mišljenja Ministarstva finansija u vezi sa obračunavanjem i plaćanjem PDV-a za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva
 • Poreski tretman manjka, rashoda i viška dobara utvrđenih po godišnjem popisu
  • Poreski tretman manjka dobara utvrđenog po godišnjem popisu
  • Poreski tretman rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) dobara utvrđenog po godišnjem popisu
  • Poreski tretman rashoda dobara zbog proteka roka trajanja
  • Poreski tretman rashoda osnovnih sredstava i opreme
  • Poreski tretman viška dobara po godišnjem popisu
 • Mogućnost promene poreskog perioda
 • Obaveza ispravke utvrđenog srazmernog odbitka tokom 2015. godine
 • Od 1. januara 2016. godine svi obveznici PDV-a dužni su da poresku prijavu podnesu u roku od 15 dana po isteku poreskog perioda

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Novi dinarski iznosi akcize na derivate nafte, biogoriva, biotečnosti i cigarete i nove stope akcize na duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine, koji se primenjuju od 1. januara 2016. godine
 • Akciza na manjak i rashod akciznih proizvoda utvrđen po godišnjem popisu

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost
 • Akcize