PDV broj 2/2011 od 04.02.2011.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Pretežni izvoznici i obaveza dostavljanja podataka o ostvarenom prometu dobara i usluga

SADRŽAJ

DOPUNE PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM I BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA
(detaljnije)

 • Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja za prevozne i ostale usluge povezane sa uvozom dobara iz člana 24. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV-u od 4. januara 2011. godine pa nadalje
 • Mogućnost korišćenja Obrasca PST za ostvarivanje poreskog oslobođenjima za promet prevoznih i drugih usluga povezanih sa uvozom dobara koji je izvršen pre Dopune pravilnika

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Pretežni izvoznici i obaveza dostavljanja podataka o ostvarenom prometu dobara i usluga
 • Obračunavanje i plaćanje PDV-a u carinski dozvoljenim postupcima ili upotrebi carinske robe
 • Poreski tretman montažnih kuća za stanovanje
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje konačnog obračuna akcize za 2010. godinu
  • Obaveza sastavljanja konačnog obračuna
  • Propisi koje treba imati u vidu prilikom sastavljanja ovog obračuna akcize
  • Rok za podnošenje konačnog obračuna akcize
  • Dinarski iznosi i stope akcize u periodu od 1.01.2010. do 31.12.2010. godine
  • Način sastavljanja konačnog obračuna akcize
 • Novi – usklađeni dinarski iznosi akcize

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Novi – usklađeni iznosi naknade koji se plaćaju prema Zakonu o duvanu
  • Novi – usklađeni iznosi naknade za upis u registre
  • Novi – usklađeni iznosi naknade za Budžetski fond

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2011. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Pregled službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz člana 23. stav 2. Zakona o PDV-u, od 1. januara 2005. godine