PDV broj 2/2016 od 9.02.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ: 

TEMA BROJA
OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE PDV NADOKNADE POLJOPRIVREDNICIMA 
– normativna uređenost, prava i obaveze – 

 • Sadržina i način funkcionisanja posebnog postupka oporezivanja za poljoprivrednike
  • Na koja se lica poseban postupak oporezivanja odnosi?
  • Kada se poljoprivrednicima priznaje pravo na PDV nadoknadu?
  • Obaveza obračunavanja i isplate PDV nadoknade poljoprivrednicima
  • PDV nadoknada i pravo na odbitak prethodnog poreza
 • Prestanak primene posebnog postupka oporezivanja za poljoprivrednike

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Isporuka električne energije kao predmet oporezivanja PDV-om
  • Šta je predmet oporezivanja kod isporuke električne energije?
  • Mesto prometa kod isporuke električne energije
  • Ko je poreski obveznik i poreski dužnik kod isporuke električne energije?
  • Vreme prometa i nastanak poreske obaveze pri isporuci električne energije
 • Novi – usklađeni dinarski iznosi neto prihoda i imovine roditelja, odnosno staratelja za ostvarivanje refundacije PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe i iznosi do kojih se može ostvariti refundacija PDV-a pri kupovini hrane i opreme za bebe
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA 

 • Novi (usklađeni) dinarski iznosi akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti, kafu, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta i duvanske prerađevine – u primeni od 25. januara 2016. godine
 • Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine stupili su na snagu 9. februara 2016. godine
 • Sastavljanje konačnog obračuna akcize za 2015. godinu
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period januar 2016. godine
 • Sastavljanje šestomesečnog konačnog obračuna akcize na električnu energiju koja je utvrđena na osnovu procenjenih, odnosno sporazumno utvrđenih mesečnih količina električne energije
 • Obaveza dostavljanja podataka o stanju zaliha niskoalkoholnih pića sa sadržinom alkohola od 1,2% vol. do 5% vol. popisanih na dan 31.12.2015.

PRIMENA ZAKONA O DUVANU 

 • Od 2. februara 2016. godine u primeni su novi – usklađeni iznosi naknada koji se plaćaju prema Zakonu o duvanu

SLUŽBENA MIŠLJENJA 

 • Porez na dodatu vrednost
  • Predmet oporezivanja
  • Mesto prometa
  • Poreski obveznik i poreski dužnik
  • Poreske stope
  • Poreska osnovica
  • Poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  • Poreska oslobođenja pri uvozu dobara
  • Poresko oslobođenje bez prava na odbitak prethodnog poreza
  • Prethodni porez
  • Izdavanje računa
  • Refundacija PDV-a