PDV broj 3/2015 od 6.03.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Isporuke dobara i usluga koje nisu predmet PDV-a – neoporezive usluge, sa posebnim osvrtom na tzv. “prefakturisavanje” troškova i nadoknadu – “refundaciju” troškova
 • Izmene Uredbe o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo

Uz ovaj broj časopisa “PDV”, svim pretplatnicima šaljemo knjigu: “Propisi o PDV-u: Zakon, uredbe, pravilnici – prečišćeni tekstovi”.

SADRŽAJ:

ISPORUKE DOBARA I USLUGA KOJE NISU PREDMET PDV-a – NEOPOREZIVE USLUGE, SA POSEBNIM OSVRTOM NA TZV. “PREFAKTURISAVANJE” TROŠKOVA I NADOKNADU – “REFUNDACIJU” TROŠKOVA

 • Promet dobara i usluga koji prividno imaju obeležja isporuke,  ali ne ispunjavaju sve uslove propisane za oporezivu isporuku
 • Poreski tretman “prefakturisavanja” troškova  i nadoknade – “refundacije” troškova
  • Poreski tretman prefakturisavanja sporednih troškova pri izvršenju prometa dobara i usluga
   • Pojedinačni slučajevi nadoknade sporednih troškova pri izvršenju prometa dobara i usluga, koji se najčešće pojavljuju praksi
    • Poreski tretman prefakturisavanja komunalnih troškova pri zakupu poslovnog prostora
    • Poreski tretman prefakturisavanja komunalnih troškova pri zakupu stambenog prostora
    • Poreski tretman prefakturisavanja troškova pri zakupu pokretnih stvari
    • Poreski tretman prefakturisavanja troškova eskontovanja menice
     • Poreski aspekt prihoda koje ostvari poslovna banka po osnovu eskontovanja menice
     • Poreski aspekt naplate troškova eskontovanja od kupca
    • Poreski tretman troškova bankarskih garancija
    • Poreski tretman prefakturisavanja troškova kamata po osnovu kredita
  • Poreski tretman nadoknade troškova koji po svojoj ekonomskoj suštini nisu povezani sa izvršenjem nekog prometa dobara i usluga, tzv. refundacija troškova
 • Poreski tretman nadoknade troškova za izvršen sporedan promet u okviru isporuke glavnog prometa dobara i usluga

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Izmene Uredbe o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo
 • Obaveza dostavljanja podataka za utvrđivanje statusa pretežnog izvoznika
  • Korišćenje mogućnosti iz člana 3. Uredbe o pretežnim izvoznicima, za sticanje svojstva pretežnog izvoznika
  • Šta se smatra izvozom dobara kao kriterijumom za utvrđivanje svojstva pretežnog izvoznika?

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost u 2015. godini
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2015. godini
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa