Propisi o PDV 2015 (zakon, uredbe, pravilnici)

0.00  RSD

Nema na zalihama

Propisi o PDV-u – Zakon, uredbe, pravilnici (prečišćeni tekstovi, februar 2015.)

SADRŽAJ:

ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST
(“Sl. glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14)

 • UVODNE ODREDBE (čl. 1. i čl. 2.)
 • PREDMET OPOREZIVANJA (čl. 3. do čl. 7.)
  • Promet dobara i usluga (čl. 4. do čl. 6.)
  • Uvoz dobara (član 7.)
 • PORESKI OBVEZNIK I PORESKI DUŽNIK (čl. 8. do čl. 10.)
  • Poreski obveznik (čl. 8. i čl. 9.)
  • Poreski dužnik (član 10.)
 • MESTO I VREME PROMETA DOBARA I USLUGA I NASTANAK PORESKE OBAVEZE (čl. 11. do čl. 16.)
  • Mesto prometa dobara (član 11.)
  • Mesto prometa usluga (član 12.)
  • Mesto uvoza dobara (član 13.)
  • Vreme prometa dobara (član 14.)
  • Vreme prometa usluga (član 15.)
  • Vreme uvoza dobara (član 15a)
  • Nastanak poreske obaveze (član 16.)
 • PORESKA OSNOVICA I PORESKA STOPA (čl. 17. do čl. 23.)
  • Poreska osnovica kod prometa dobara i usluga (čl. 17. i čl. 18.)
  • Osnovica kod uvoza dobara (čl. 19. i čl. 20.)
  • Izmena poreske osnovice (član 21.)
  • Obračun vrednosti iskazanih u stranim valutama (član 22.)
  • Poreska stopa (član 23.)
 • PORESKA OSLOBOĐENJA (čl. 24. do čl. 26.)
  • Poreska oslobođenja za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza (član 24.)
  • Poreska oslobođenja za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza (član 25.)
  • Poreska oslobođenja kod uvoza dobara (član 26.)
 • PRETHODNI POREZ (čl. 27. do čl. 32b)
  • Pojam (član 27.)
  • Uslovi za odbitak prethodnog poreza (član 28.)
  • Izuzimanje od odbitka prethodnog poreza (član 29.)
  • Podela prethodnog poreza i srazmerni poreski odbitak (član 30.)
  • Ispravka odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice (član 31.)
  • Ispravka odbitka prethodnog poreza na osnovu odluke poreskog ili carinskog organa (član 31a)
  • Ispravka odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti (član 32.)
  • Naknadno sticanje prava na odbitak prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti (član 32a)
  • Sticanje prava na odbitak prethodnog poreza kod evidentiranja za obavezu plaćanja PDV (član 32b)
 • POSEBAN POSTUPAK OPOREZIVANJA (čl. 33. do čl. 36a)
  • Mali poreski obveznici (član 33.)
  • Poljoprivrednici (član 34.)
  • Turistička agencija (član 35.)
  • Polovna dobra, umetnička dela, kolekcionarska dobra i antikviteti (član 36.)
  • Poreska obaveza po naplaćenom potraživanju (član 36a)
 • OBAVEZE PORESKIH OBVEZNIKA KOD PROMETA DOBARA I USLUGA (čl. 37. do čl. 51a)
  • Evidentiranje i brisanje iz evidencije obveznika PDV (čl. 38. do čl. 41.)
  • Izdavanje računa (čl. 42. do čl. 45.)
  • Obaveza vođenja evidencije (čl. 46. i čl. 47.)
  • Poreski period, podnošenje poreske prijave, obračun i plaćanje PDV (čl. 48. do čl. 51a)
 • POVRAĆAJ, REFAKCIJA I REFUNDACIJA POREZA (čl. 52. do čl. 57.)
  • Povraćaj poreza (član 52.)
  • Refakcija PDV stranom obvezniku (član 53.)
  • Humanitarne organizacije (član 54.)
  • Tradicionalne crkve i verske zajednice (član 55.)
  • Refakcija PDV diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama (član 55a)
  • Refakcija PDV stranom državljaninu (član 56.)
  • Refundacija PDV kupcu prvog stana (član 56a)
  • Refundacija PDV za kupovinu hrane i opreme za bebe (čl. 56b i čl. 57.)
 • POSEBNI PROPISI ZA UVOZ DOBARA (čl. 58. i čl. 59.)
 • KAZNENE ODREDBE (čl. 60. i čl. 60a)
 • PRELAZNI REŽIM (član 61.)
 • PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 62. do čl. 68.)

 

 • Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost koje nisu ušle u prečišćen tekst:
  • “Sl. glasnik RS”, br. 61/05
  • “Sl. glasnik RS”, br. 61/07
  • “Sl. glasnik RS”, br. 93/12

Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost
(“Sl. glasnik RS”, br. 124/04)

 • Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost

Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo
(“Sl. glasnik RS”, br. 124/04, 27/05, 4/13, 21/15)

 • Obrazac PID PDV
 • Obrazac PID PDV 1

Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta Bezbednosti OUN broj 1244
(“Sl. glasnik RS”, br. 111/13)

Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti
(“Sl. glasnik RS”, br. 118/12)

Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu, odnosno zakupu smatra prometom dobara
(“Sl. glasnik RS”, br. 122/12)

Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku kod koje se smatra da promet dobara nije izvršen
(“Sl. glasnik RS”, br. 118/12)

Pravilnik o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen
(“Sl. glasnik RS”, br. 118/12)

Pravilnik o utvrđivanju sekundarnih sirovina i usluga koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
(“Sl. glasnik RS”, br. 107/12, 74/13)

Pravilnik o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
(“Sl. glasnik RS”, br. 107/12)

Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV u slučaju prevoza putnika autobusima koji vrši strani obveznik
(“Sl. glasnik RS”, br. 105/04)

Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV
(“Sl. gl. RS”, br. 108/04, 130/04 – ispravka, 140/04, 65/05, 63/07, 29/11, 95/12, 113/13)

Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
(“Sl. glasnik RS”, br. 120/12)

 • Obrazac PII – Potvrda o izvršenom izvozu
 • Obrazac SNPDV – Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV
 • Obrazac LNPDV – Nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava

Pravilnik o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost
(“Sl. glasnik RS”, br. 120/12)

Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka
(“Sl. glasnik RS”, br. 122/12)

Pravilnik o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte, načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza i načinu utvrđivanja dela prethodnog poreza za koji naknadno može da se ostvari pravo na odbitak, za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte
(“Sl. glasnik RS”, br. 120/12)

Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju polovnim dobrima, umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima
(“Sl. glasnik RS”, br. 105/04, 118/12)

Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra naplatom potraživanja, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
(“Sl. glasnik RS”, br. 114/12)

Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
(“Sl. glasnik RS”, br. 123/12, 115/13, 66/14)

 • Spisak organizacionih jedinica Poreske uprave
 • Obrazac EPPDV – Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
 • Obrazac PEPDV – Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
 • Obrazac ZBPDV – Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV
 • Obrazac PBPDV – Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV
 • Obrazac PP PDV – Poreska prijava poreza na dodatu vrednost

Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
(“Sl. glasnik RS”, br. 123/12)

Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV
(“Sl. glasnik RS”, br. 120/12)

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV
(“Sl. glasnik RS”, br. 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13, 66/14)

 • Obrazac REF 1 – Zahtev stranog obveznika za refakciju
 • Obrazac REF 2 – Zahtev humanitarne organizacije za refakciju
 • Obrazac REF 3A – Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju
 • Obrazac REF 4 – Zahtev stranog državljanina za refakciju
 • Obrazac REF 4E – Evidencija zahteva stranog državljanina za refakciju
 • Obrazac REF 5 – Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju
 • Obrazac IKPS-PDV – Izjava kupca stana da kupuje prvi stan
 • Obrazac RFN – Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV
 • Obrazac RFNB – Zahtev kupca hrane i opreme za bebe za refundaciju PDV