PDV broj 4/2020 od 6.04.2020.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Strano lice kao obveznik i poreski dužnik PDV-a
 • Isporuka zaštitnih sredstava – maski i rukavica od strane RFZO oslobođena je od plaćanja PDV-a
 • Defiskalizacija fiskalne kase zbog privremenog zatvaranja maloprodajnih objekata
 • Obaveza dostavljanja izveštaja od strane proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana (za prvi kvartal 2020. godine) – obrasci 1-7

 

SADRŽAJ:

STRANO LICE KAO OBVEZNIK I PORESKI DUŽNIK PDV-a

 • Strano lice kao obveznik i poreski dužnik PDV-a
  • Obaveza određivanja poreskog punomoćnika
  • Šta se smatra prometom dobara i usluga koje vrši strano lice, po osnovu kojeg stiče svojstvo obveznika PDV-a i obavezu određivanja poreskog punomoćnika?
  • Za koji je oporezivi promet dobara i usluga strano lice obveznik PDV-a i istovremeno i poreski dužnik?
  • Koje obaveze poreski punomoćnik stranog lica je dužan da izvršava u ime i za račun stranog lica i način njihovog izvršavanja?
 • Obračunavanje i plaćanje PDV-a za oporezivi promet dobara i usluga koje vrši strano lice koje se nije evidentiralo za PDV u Republici Srbiji i nije odredilo poreskog punomoćnika

PRIMENA PROPISA IZ OBLASTI PDV-a I FISKALNIH KASA KOJE SU NADLEŽNI DRŽAVNI ORGANI DONELI ZA VREME TRAJANJA VANREDNOG STANJA

 • Isporuka zaštitnih sredstava – maski i rukavica od strane Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje oslobođena je od plaćanja PDV-a
 • Defiskalizacija fiskalne kase zbog privremenog zatvaranja maloprodajnih objekata
  • Način postupanja ako je obveznik doneo odluku o privremenom zatvaranju objekta zbog vanrednog stanja
  • Način postupanja ako je obveznik doneo odluku da nastavi da obavlja rad od kuće

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 5 je 30. april 2020. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31. marta 2020. – rok za podnošenje obračuna je 15.04.2020. godine

PRIMENA PROPISA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja izveštaja od strane proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana (za prvi kvartal 2020. godine)

SLUŽBENO MIŠLJENJE (PDV)

 • Poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza – po osnovu međunarodnih ugovora

PRILOZI

 • Prilog 1: Stope poreza na dodatu vrednost
 • Prilog 2: Pregled iznosa i stopa akciza u 2020. godini
 • Prilog 3: Posebna stopa PDV-a
 • Prilog 4: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 5: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 6: Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Prilog 7: Pregled uplatnih računa
 • Prilog 8: Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa