PDV broj 5/2018 od 8.05.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

POSEBNA (snižena) PORESKA STOPA POREZA NA DODATU VREDNOST – obuhvat, problemiu praksi i zauzeti stavovi po spornim pitanjima – (nastavak teme iz br. 3/18 i 4/18 časopisa “PDV”)

 • Šta se smatra uslugama smeštaja u ugostiteljskim objektima za smeštaj u skladu sa zakonom kojim se uređuje turizam čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi od 10%?
 • Šta se smatra uslugama iz oblasti komunalne delatnosti čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi od 10%?
  • Sporna pitanja iz prakse u oporezivanju komunalnih usluga

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
  • Izmene i dopune koje se odnose na nastanak poreske obaveze PDV-a
  • Izmene i dopune koje se odnose na stopu PDV-a
  • Izmene i dopune koje se odnose na poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  • Izmene i dopune koje se odnose na refakciju PDV-a stranom obvezniku
  • Izmene i dopune koje se odnose na refundaciju PDV-a po osnovu nabavke hrane i opreme za bebe
 • Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji koje su od uticaja na primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Izmene Uredbe o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta Bezbednosti OUN broj 1244
  • Određivanje mesta prometa za telekomunikacione usluge sa APKM
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama – podnošenje obrasca REF 3A po isteku prvog kvartala 2018. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVAI DRUGIH OBRAZACA U MAJU 2018. GODINE

 • Podsetnik

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost
 • Akcize

PRILOZI

 • Prilog 1: Stope poreza na dodatu vrednost
 • Prilog 2: Pregled iznosa i stopa akciza u 2018. godini
 • Prilog 3: Mesto prometa usluga
 • Prilog 4: Posebna stopa PDV-a
 • Prilog 5: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 6: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 7: Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Prilog 8: Pregled uplatnih računa
 • Prilog 9: Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost  Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Prilog 10: Registar poreskih punomoćnika