Zakon o akcizama - podzakonska akta 2017

0.00  RSD

Nema na zalihama

Podzakonska akta za primenu Zakona o akcizama (prečišćeni tekstovi uredbi i pravilnika, januar 2017.)

 

SADRŽAJ:

1. Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina („Sl. glasnik RS“, br. 55/12)

2. Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića („Sl. glasnik RS“, br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11, 113/15)

 

 • Obrazac ZAM – Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica
 • Obrazac PU – Podaci o izvršenom uvozu cigareta i alkoholnih pića
 • Obrazac AM-C – Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika cigareta o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za cigarete
 • Obrazac AM-A – Kvartalni izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika alkoholnog pića o preuzetim, utrošenim i vraćenim kontrolnim akciznim markicama za alkoholna pića
 • Obrazac SZ – Stanje zaliha cigareta i alkoholnih pića
 • Obrazac ZAM-1 – Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica radi dodatnog obeležavanja
 • Obrazac AM-C/ZALIHE – Izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika cigareta o stanju zaliha preuzetih kontrolnih akciznih markica za cigarete
 • Obrazac AM-A/ZALIHE – Izveštaj proizvođača, odnosno uvoznika alkoholnog pića o stanju zaliha preuzetih kontrolnih akciznih markica za alkoholna pića

3. Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza („Sl. glasnik RS“, br. 137/04, 109/09, 96/12)

 • Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća akciza

4. Uredba o izvršavanju Zakona o akcizama na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 („Sl. glasnik RS“, br. 111/13, 6/14)

5. Pravilnik o Listi aditiva, odnosno ekstendera koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva („Sl. glasnik RS“, br. 95/12)

 • Lista aditiva, odnosno ekstendera koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva

6. Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora („Sl. glasnik RS“, br. 41/09, 56/13)

 • Obrazac SNA – Službeni nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize
 • Obrazac LNA – Nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize, za lične potrebe korisnika proizvoda

7. Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu („Sl. glasnik RS“, br. 41/09, 99/12, 64/13, 67/15)

8. Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića („Sl. glasnik RS“, br. 3/05)

9. Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra prodavaca tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila („Sl. glasnik RS“, br. 63/07)

10. Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave („Sl. glasnik RS“, br. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12, 56/13, 67/15, 101/16)

 • Obrazac PP OAK – Poreska prijava o kumulativnom – godišnjem obračunu akcize
 • Obrazac PP OAK – Prilog 1
 • Obrazac PP OAK – Prilog 2
 • Obrazac PP OAK – Prilog 3
 • Obrazac PP OAK – Prilog 4
 • Obrazac PP TOA – Poreska prijava o tromesečnom obračunu akcize

11. Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje („Sl. glasnik RS“, br. 112/12, 38/13, 93/13, 111/15)

 • Obrazac REF-T – Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama
 • Obrazac REF-G – Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama

12. Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe („Sl. glasnik RS“ br. 38/13, 93/13, 111/15, 101/16)

 • Lista gasnih ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona koja se koriste u industrijske svrhe
 • Obrazac REF-ETE – Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 7) Zakona o akcizama
 • Obrazac REF-ETEa
 • Obrazac REF-ETEb
 • Obrazac REF-I – Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) Zakona o akcizama koji se koriste u industrijske svrhe
 • Obrazac REF-Ia
 • Obrazac REF-Ib

13. Pravilnik o načinu i postupku za obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju („Sl. glasnik RS“ br. 76/15, 101/16)

 • Obrazac PP OAEL – Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za kalendarski mesec _______ 20__ godine u kome je izvršeno očitavanje potrošnje električne energije