880.00  RSD

Nema na zalihama

Pravilnik o porezu na dodatu vrednost (prečišćen tekst, februar 2023.)

SADRŽAJ

PRAVILNIK O POREZU NA DODATU VREDNOST
(„Sl. glasnik RS“, br. 37/21, 64/21,127/21, 49/22, 59/22 i 7/23)

I. UVODNA ODREDBA (član 1.)

II. KRITERIJUMI NA OSNOVU KOJIH SE ODREĐUJE KADA SE PREDAJA DOBARA NA OSNOVU UGOVORA O LIZINGU, ODNOSNO ZAKUPU SMATRA PROMETOM DOBARA (čl. 2. do čl. 7.)

III. UZIMANJE I UPOTREBA DOBARA I DRUGI PROMET DOBARA I USLUGA, BEZ NAKNADE (čl. 8. do čl. 11a.)

 • Uzimanje dobara i svaki drugi promet dobara bez naknade (čl. 8. i čl. 9.)
 • Upotreba dobara i drugo pružanje usluga bez naknade (čl. 10. i čl. 11.)

IV. PRENOS CELOKUPNE ILI DELA IMOVINE (čl. 12. do čl. 14.)

V. ZAMENA DOBARA U GARANTNOM ROKU (čl. 15. i čl. 16.)

VI. UOBIČAJENA KOLIČINA POSLOVNIH UZORAKA, REKLAMNI MATERIJAL I DRUGI POKLONI MANJE VREDNOSTI (čl. 17. do čl. 21.)

 • Uobičajena količina poslovnih uzoraka (čl. 17. i čl. 18.)
 • Reklamni materijal i drugi pokloni manje vrednosti (čl. 19. do čl. 21.)

VII. SEKUNDARNE SIROVINE I USLUGE NEPOSREDNO POVEZANE SA SEKUNDARNIM SIROVINAMA (čl. 22. i čl. 23.)

 • Sekundarne sirovine (član 22.)
 • Usluge koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama (član 23.)

VIII. DOBRA I USLUGE IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA (čl. 24. do čl. 26.)

IX. NAČIN I POSTUPAK ODOBRAVANJA PORESKOG PUNOMOĆSTVA (čl. 27. do čl. 30.)

X. USLUGE U VEZI SA NEPOKRETNOSTIMA (čl. 31. do čl. 33.)

XI. USLUGE PREDAJE JELA I PIĆA ZA KONZUMACIJU NA LICU MESTA (član 34.)

XII. PREVOZNA SREDSTVA (član 35.)

XIII. USLUGE TELEKOMUNIKACIJA, USLUGE PRUŽENE ELEKTRONSKIM PUTEM, KRITERIJUM I PRETPOSTAVKE ZA ODREĐIVANJE MESTA SEDIŠTA, STALNE POSLOVNE JEDINICE, PREBIVALIŠTA ILI BORAVIŠTA PRIMAOCA USLUGA TELEKOMUNIKACIJA, RADIJSKOG I TELEVIZIJSKOG EMITOVANJA I USLUGA PRUŽENIH ELEKTRONSKIM PUTEM (čl. 36. do čl. 41.)

 • Usluge telekomunikacija (član 36.)
 • Usluge pružene elektronskim putem (član 37.)
 • Kriterijum i pretpostavke za određivanje mesta sedišta, stalne poslovne jedinice, prebivališta ili boravišta primaoca usluga telekomunikacija, radijskog i televizijskog emitovanja i usluga pruženih elektronskim putem, kao i način njihove primene (čl. 38. do čl. 41.)

XIV. NAČIN UTVRĐIVANJA PORESKE OSNOVICE KOD PROMETA KOJI SE VRŠI UZ NAKNADU (čl. 42. do čl. 47a.)

XV. NAČIN UTVRĐIVANJA PORESKE OSNOVICE U SLUČAJU PREVOZA PUTNIKA AUTOBUSIMA KOJI VRŠI STRANI PREVOZNIK (čl. 48. do čl. 50.)

XVI. NAČIN IZMENE PORESKE OSNOVICE (čl. 51. do čl. 57.)

XVII. PROMET DOBARA I USLUGA I UVOZ DOBARA KOJI SE OPOREZUJE PO POSEBNOJ STOPI PDV (čl. 58. do čl. 78.)

XVIII. NAČIN I POSTUPAK OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA (čl. 79. do čl. 132.)

 • Usluge povezane sa uvozom dobara (član 79.)
 • Slanje ili otpremanje dobara u inostranstvo (čl. 80. do čl. 86.)
 • Slobodne zone, carinsko skladištenje i slobodne carinske prodavnice (čl. 87. do čl. 95a.)
 • Usluge oplemenjivanja, opravke ili ugradnje (čl. 96. do čl. 98.)
 • Usluge povezane sa izvozom, tranzitom i privremenim uvozom dobara (čl. 99. do čl. 101.)
 • Međunarodni prevoz lica u vazdušnom saobraćaju, isporuke letilica i promet dobara i usluga namenjenih neposrednim potrebama letilica (čl. 102. i čl. 103.)
 • Međunarodni prevoz lica brodovima u rečnom saobraćaju, isporuke brodova i promet dobara i usluga namenjenih neposrednim potrebama brodova (čl. 104. i čl. 105.)
 • Diplomatska i konzularna predstavništva i međunarodne organizacije (čl. 106. do čl. 111.)
 • Ugovori o donaciji, ugovori o kreditu, odnosno zajmu i drugi međunarodni ugovori (čl. 112. do čl. 126.)
 • Realizacija infrastrukturnih projekata izgradnje autoputeva za koje je posebnim zakonom utvrđen javni interes (čl. 127. do čl. 132.)

XIX. DOBRA I USLUGE ZA ČIJI JE PROMET PROPISANO PORESKO OSLOBOĐENJE BEZ PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA (čl. 133. do čl. 142.)

XX. NAČIN UTVRĐIVANJA I ISPRAVKE SRAZMERNOG PORESKOG ODBITKA (čl. 143. do čl. 148.)

 • Način utvrđivanja srazmernog poreskog odbitka (čl. 143. i čl. 144.)
 • Način utvrđivanja ispravke srazmernog poreskog odbitka (čl. 145. do čl. 148.)

XXI. NAČIN ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA KOD IZMENE OSNOVICE ZA PDV (čl. 149. do čl. 152.)

XXII. OPREMA I OBJEKTI ZA VRŠENJE DELATNOSTI I ULAGANJA U OBJEKTE, NAČIN SPROVOĐENJA ISPRAVKE ODBITKA I NAČIN UTVRĐIVANJA DELA PRETHODNOG POREZA ZA KOJI NAKNADNO MOŽE DA SE OSTVARI PRAVO NA ODBITAK (čl. 153. do čl. 155.)

 • Oprema i objekti za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte (član 153.)
 • Način sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza (član 154.)
 • Način utvrđivanja dela prethodnog poreza za koji naknadno može da se ostvari pravo na odbitak (član 155.)

XXIII. POLOVNA DOBRA, UMETNIČKA DELA, KOLEKCIONARSKA DOBRA I ANTIKVITETI (čl. 156. do čl. 159.)

XXIV. NAPLATA POTRAŽIVANJA ZA SVRHU ODREĐIVANJA NASTANKA PORESKE OBAVEZE KOD OBVEZNIKA PDV IZ ČLANA 36A ZAKONA (čl. 160. i čl. 161.)

XXV. NAČIN I POSTUPAK OPREDELJIVANJA ZA OBRAČUNAVANJE PDV KOD PROMETA INVESTICIONOG ZLATA (čl. 162. i čl. 163.)

XXVI. IZDAVANJE RAČUNA (čl. 164. do čl. 202.)

 • Slučajevi u kojima nema obaveze izdavanja računa (čl. 164. do čl. 169.)
 • Izostavljanje pojedinih podataka u računu (čl. 170. do čl. 180b)
 • Dodatna pojednostavljenja u vezi sa izdavanjem računa (čl. 181. do čl. 202a.)

XXVII. PRIJAVA ZA EVIDENTIRANJE OBVEZNIKA PDV I POSTUPAK EVIDENTIRANJA (čl. 203. do čl. 208.)

XXVIII. OBLIK, SADRŽINA I NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV (čl. 209. do čl. 237.)

XXIX. OBLIK I SADRŽINA PREGLEDA OBRAČUNA PDV (čl. 238. do čl. 258.)

XXX. OBLIK I SADRŽINA PORESKE PRIJAVE PDV (čl. 259. do čl. 264.)

XXXI. POSTUPAK BRISANJA IZ EVIDENCIJE OBVEZNIKA PDV (čl. 265. do čl. 267.)

XXXII. POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ PDV I NAČIN I POSTUPAK REFAKCIJE I REFUNDACIJE PDV (čl. 268. do čl. 278.)

 • Povraćaj PDV (čl. 268. do čl. 270.)
 • Refakcija PDV stranom obvezniku (član. 271.)
 • Refakcija PDV humanitarnim organizacijama (član. 272.)
 • Refakcija PDV tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama (čl. 273. i čl. 274.)
 • Refakcija PDV diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama (član. 275.)
 • Refundacija PDV kupcu prvog stana (čl. 276. do čl. 278.)

XXXIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 279. do čl. 282.)

 

Odredbe Pravilnika o izmenama i dopunama… koje nisu ušle u prečišćen tekst:

 •  „Sl. glasnik RS“, br. 127/21
 •  „Sl. glasnik RS“, br. 7/23

OBRASCI

 • ZOPPPDV Zahtev za odobravanje poreskog punomoćstva za porez na dodatu vrednost
 • OOPPPDV Obaveštenje o opozivu, odnosno otkazu poreskog punomostva za porez na dodatu vrednost
 • PII Potvrda o izvršenom izvozu
 • ZPPPDV Zahtev putnika za povraćaj PDV
 • SNPDV Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV
 • LNPDV Nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava
 • EPPDV Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
 • PEPDV Potvrda o izvršenom evidentiranju za PDV
 • EZPPPDV Evidencija zahteva putnika za povraćaj PDV
 • POPDV Pregled obračuna PDV za poreski period od __________ do _________ 20__. godine
 • PPPDV Poreska prijava poreza na dodatu vrednost
 • ZBPDV Zahtev za brisanje iz evidencije obveznika PDV
 • PBPDV Potvrda o brisanju iz evidencije obveznika PDV
 • REF 1 Zahtev stranog obveznika za refakciju
 • REF 2 Zahtev humanitarne organizacije za refakciju
 • REF 3 Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju
 • REF 4 Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju
 • RFN Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV
 • IKPS PDV Izjava kupca stana da kupuje prvi stan