Propisi o akcizama

0.00  RSD

Nema na zalihama

Propisi o akcizama (Zakon, uredbe, pravilnici)

NAPOMENA: Ova knjiga iz edicije „Propisi“ dostavljena je svim pretplatnicima na stručni časopis „PDV“ i uključena je u cenu pretplate na ovaj stručni časopis.

SADRŽAJ:

 ZAKON O AKCIZAMA
(„Sl. glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13)

 

Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne  cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina („Sl. glasnik RS“, br. 55/12)

Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića („Sl. glasnik RS“, br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06, 83/11)

 • Obrazac PU – Podaci o izvršenom uvozu cigareta i alkoholnih pića
 • Obrazac SZ – Stanje zaliha cigareta i alkoholnih pića
 • Obrazac ZAM – Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica
 • Obrazac ZAM-1 – Zahtev za izdavanje kontrolnih akciznih markica radi dodatnog obeležavanja

Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza
(„Sl. glasnik RS“, br. 137/04, 109/09, 96/12)

 • Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća akciza

Uredba o izvršavanju Zakona o akcizama na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 („Sl. glasnik RS“, br. 111/13)

 

Pravilnik o Listi aditiva, odnosno ekstendera koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva („Sl. glasnik RS“, br. 95/12)

 

 • Lista aditiva, odnosno ekstendera koji su kao takvi deklarisani za dodavanje u pogonska goriva

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora („Sl. glasnik RS“, br. 41/09, 56/13)

 • Obrazac SNA – Službeni nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize
 • Obrazac LNA – Nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize, za lične potrebe korisnika proizvoda

 

Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu („Sl. glasnik RS“, br. 41/09, 99/12, 64/13)

 

Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića („Sl. glasnik RS“, br. 3/05)

Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra prodavaca tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila („Sl. glasnik RS“, br. 63/07)

Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize („Sl. glasnik RS“, br. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09, 63/12, 95/12, 96/12 – ispravka, 56/13)

 • Obrazac PP OAK – Poreska prijava o kumulativnom – godišnjem obračunu akcize
 • Obrazac PP OAK – Prilog 1
 • Obrazac PP OAK – Prilog 2
 • Obrazac PP OAK – Prilog 3
 • Obrazac PP OAK – Prilog 4
 • Obrazac PP TOA – Poreska prijava o tromesečnom obračunu akcize

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju i za grejanje („Sl. glasnik RS“, br. 112/12, 38/13, 93/13)

 • Obrazac REF-T – Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biogoriva iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama
 • Obrazac REF-BP – Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama
 • Obrazac REF-G – Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte, odnosno biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama

Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5), 6) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe („Sl. glasnik RS“ br. 38/13, 93/13)

 • Lista gasnih ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona koja se koriste u industrijske svrhe
 • Obrazac REF-ETE – Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 7) Zakona o akcizama
 • Obrazac REF-ETEa
 • Obrazac REF-ETEb
 • Obrazac REF-I – Zahtev za refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) Zakona o akcizama koji se koriste u industrijske svrhe
 • Obrazac REF-Ia
 • Obrazac REF-Ib