83

0.00  RSD

Nema na zalihama

Propisi o akcizama (Zakon, uredbe, pravilnici, odluka)

 

SADRŽAJ:
 • ZAKON O AKCIZAMA
  („Sl. glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05, 61/07, 5/09, 31/09)
 • Uredba o načinu i postupku utvrđivanja iznosa najpopularnijih cena cigareta, cigara, cigarilosa, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina („Sl. glasnik RS“, br. 49/05, 116/06, 22/09, 41/09)
 • Uredba o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića („Sl. glasnik RS“, br. 137/04, 11/05, 29/05, 56/05, 75/05, 88/05, 108/06)
  • Obrazac PU
  • Obrazac SZ
  • Obrazac ZAM
  • Obrazac ZAM-1
 • Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza („Sl. glasnik RS“, br. 137/04, 109/09)
  •  Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća akciza
 • Pravilnik o Listi ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380°C („Sl. glasnik RS“, br. 63/07)
 • Lista ostalih derivata nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380° C
 • Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora („Sl. glasnik RS“, br. 41/09)
  • Obrazac LNA
  • Obrazac SNA
 • Pravilnik o uslovima i postupku za dobijanje, obnavljanje i oduzimanje akcizne dozvole, načinu i kontroli otpremanja i dopremanja proizvoda u akcizno skladište i o vođenju evidencije u akciznom skladištu („Sl. glasnik RS“, br. 41/09)
 • Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača alkoholnih pića („Sl. glasnik RS“, br. 3/05)
 • Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra prodavaca tečnog naftnog gasa za pogon motornih vozila („Sl. glasnik RS“, br. 63/07)
 • Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i sastavljanja obračuna akcize („Sl. glasnik RS“, br. 3/05, 54/05, 36/07, 63/07, 53/09)
  • Obrazac PP TOA
  • Obrazac PP OAK
  • Obrazac PP OAK – Prilog 1
  • Obrazac PP OAK – Prilog 2
  • Obrazac PP OAK – Prilog 3
  • Obrazac PP OAK – Prilog 4
 • Pravilnik o uslovima za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na dizel gorivo, načinu i postupku ostvarivanja refakcije, uslovima za dobijanje ovlašćenja za distribuciju dizel goriva, normativima potrebnih količina za pogon traktora („Sl. glasnik RS“, br. 3/05, 5/05, 63/07, 23/08)
 • Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na ostale derivate nafte iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama koji se koriste za industrijske svrhe („Sl. glasnik RS“ br. 51/05)
  • Obrazac REF-1
  • Prilog REF-1a
  • Prilog REF-1b
 • Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 1) i 2) Zakona o akcizama koji su prodati kupcima sa teritorije AP Kosovo i Metohija („Sl. glasnik RS“, br. 54/05, 88/08)
 • Odluka o iznosima najpopularnijih cena i minimalnih akciza za duvanske prerađevine („Sl. glasnik RS“, br. 57/09)