Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.01.2015. godine

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak pod br. 401-00-56/2015-12 od 12.01.2015. koje dajemo u nastavku: 

„Na osnovu čl. 23. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14), člana 71. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 108/13 i 142/14), člana 7. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu („Sl. glasnik RS“, br. 142/14) i rešenja broj 021-02-1/2014-01 od 28.04.2014. godine, donosim: 

REŠENJE
O NOMINALNIM IZNOSIMA PRAVA NA FINANSIJSKU PODRŠKU PORODICI
SA DECOM I CENZUSIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DEČIJI DODATAK 

NOMINALNI IZNOSI PRAVA
REDOVAN IZNOS 
UVEĆAN IZNOS 
1) 
RODITELJSKI DODATAK od 1. januara 2015. godine 
 
 
 
za prvo dete – jednokratno 
37.519,04
 
 
za drugo dete – 146.713,64 u 24 rate 
Rata – 6.113,07
 
 
za treće dete – 264.072,47 u 24 rate 
Rata – 11.003,02
 
 
za četvrto dete – 352.092,91 u 24 rate 
Rata – 14.670,54
 
2) 
DEČIJI DODATAK za decembar 2014. godine
(prvo, drugo, treće i četvrto dete) 
2.622,28
3.408,97

3) 
NOVČANA POMOĆ MAJKAMA IZBEGLICAMA za decembar 2014. 
4.573,65
 
II 
CENZUS za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.01.2015. 
 
 
a) 
Cenzus za ostvarene prihode u skladu sa čl. 19. i 20. Zakona
8.043,00
9.651,60
b) 
Cenzus za ostvarene prihode od poljoprivrede 
 
 
– 
Član 19. stav 1. tačka 1. Zakona 
2,83
3,40
– 
Član 19. stav 1. tačka 2. Zakona 
6,62
7,94
III 
NAKNADA ZA RAD HRANITELJA 
 
 
   – 
za smeštaj jednog deteta 
14.366,95
 
   – 
za smeštaj dvoje i više dece (neto iznos po detetu) 
8.841,20
 

Obrazloženje

Na osnovu čl. 14. i 17. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“, br. 16/02, 115/05 i 107/09) nominalni iznosi roditeljskog i dečijeg dodatka usklađuju se dva puta godišnje i to 1. aprila i 1. oktobra sa šestomesečnim indeksom potrošačkih cena u RS, a cenzus za ostvarivanje prava na dečiji dodatak usklađuje se mesečno sa indeksom potrošačkih cena u RS.

Pravo na novčanu pomoć majkama izbeglicama utvrđuje se mesečno u iznosu od 7,5% prosečne zarade u RS, na osnovu člana 10. Uredbe o zbrinjavanju izbeglica („Službeni glasnik RS“, broj 20/92).

Rešenje dostaviti Službama dečije zaštite u opštinama, odnosno gradovima.“

 

 
Ove podatke  redovno objavljujemo u časopisu „Informator“.