Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva REF 5 je 31. oktobar 2016. godine

 

Refakcija i refundacija poreza, kao i postupak refakcije i refundacije propisani su:

Prečišćene tekstove navedenih propisa možete naći u „Ekspert-u.
Skrećemo pažnju na to da na našoj internet stranici (www.cekos.rs), u delu Obrasci, sve napred navedene obrasce možete naći u formi pogodnoj za popunjavanje, čuvanje i štampanje.
 
U broju 8/2016 časopisa „PDV“ dali smo tabelarni prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose i rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja o refakciji.
U broju 10/2016 časopisa „PDV“ pišemo detaljno o obavezi podnošenja zahteva za refakciju PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima (obrazac REF 5), koji se kvartalno podnosi Poreskoj upravi.
Rok za podnošenje zahteva za refakciju PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama po isteku trećeg kvartala je 31. oktobar 2016. godine.