Referentna kamatna stopa, kamata – javni prihodi, eskontna stopa za 2013. godinu

Na sednici Izvršnog odbora NBS održanoj 17.12.2013., referentna kamatna stopa je smanjena na 9.5% (naredna sednica zakazana je za 16.01.2014. godine). U nastavku dajemo pregled važećih stopa u 2013. godini:

 

Period važenja REFERENTNA
KAMATNA STOPA

(utvrđuje Izvršni odbor NBS)
– na godišnjem nivou –
KAMATA ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE
(kol. 2 + 10 procentnih poena)
– na godišnjem nivou –
ESKONTNA STOPA NBS
– na godišnjem nivou –
1
2
3
4

od 14/12/2012 do 16/01/2013

11,25%

21,25%

11,25%

od 17/01/2013 do 4/02/2013 11,50% 21,50% 11,50%
od 5/02/2013 do 13/05/2013 11,75% 21,75% 11,75%
od 14/05/2013 do 05/06/2013 11,25% 21,25% 11,25%
od 06/06/2013 do 17/10/2013 11,00% 21,00% 11,00%
od 18/10/2013 do 6/11/2013 10.50% 20,50% 10,50%
od 7/11/2013 do 16/12/2013 10.00% 20.00% 10.00%
od 17/12/2013 do 07.05.2014. 9.50% 19.50% 9.50%
 

 

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode (kol. 3 tabele) izračunava se na osnovu člana 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13).

Odlukom o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 104/09, 17/10, 31/10) od 12.05.2010. godine, eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini 100% referentne kamatne stope Narodne banke Srbije po osnovu operacija na novčanom tržištu.
 


Podatke o referentnoj kamatnoj stopi, kamati za neblagovremeno plaćene javne prihode i dnevnim konformnim koeficijentima za kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode redovno objavljujemo u časopisu „Informator“.

Videti: „Cekos – kamata“