Referentna kamatna stopa, kamata – javni prihodi, eskontna stopa za 2014. godinu

Na sednici Izvršnog odbora NBS održanoj 11.12.2014., odlučeno je da se zadrži referentna kamatna stopa na nivou 8.0% (naredna sednica zakazana je za 15.01.2015. godine). U nastavku dajemo pregled važećih stopa u 2014. godini:

Period važenja REFERENTNA
KAMATNA STOPA

(utvrđuje Izvršni odbor NBS)
– na godišnjem nivou –
KAMATA ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE
(kol. 2 + 10 procentnih poena)
– na godišnjem nivou –
ESKONTNA STOPA NBS
– na godišnjem nivou –
1
2
3
4
od 17/12/2013 do 7.05.2014. 9.50% 19.50% 9.50%
od 8.05.2014. do 11.06.2014. 9.00% 19.00% 9.00%
od 12.06.2014. do 12.11.2014. 8.50% 18.50% 8.50%
od 13.11.2014. do 11.03.2015. 8.00% 18.00% 8.00%

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode (kol. 3 tabele) izračunava se na osnovu člana 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14).

Odlukom o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 104/09, 17/10, 31/10) od 12.05.2010. godine, eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini 100% referentne kamatne stope Narodne banke Srbije po osnovu operacija na novčanom tržištu.


Poručite prečišćen tekst Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji


Podatke o referentnoj kamatnoj stopi, kamati za neblagovremeno plaćene javne prihode i dnevnim konformnim koeficijentima za kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode redovno objavljujemo u časopisu „Informator“.

Videti: „Cekos – kamata“