Referentna kamatna stopa, kamata – javni prihodi, eskontna stopa za 2015. godinu

Na sednici Izvršnog odbora NBS održanoj 10.12.2015., odlučeno je da se zadrži referentna kamatna stopa na nivou od 4,5% (naredna sednica zakazana je za 12.01.2016. godine). U nastavku dajemo pregled važećih stopa u 2015. godini:

Period važenja REFERENTNA
KAMATNA STOPA

(utvrđuje Izvršni odbor NBS)
– na godišnjem nivou –
KAMATA ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE
(kol. 2 + 10 procentnih poena)
– na godišnjem nivou –
ESKONTNA STOPA NBS
– na godišnjem nivou –
1
2
3
4
od 13.11.2014. do 11.03.2015. 8,00% 18,00% 8,00%
od 12.03.2015. do 8.04.2015. 7,50% 17,50% 7,50%
od 9.04.2015. do 10.05.2015. 7,00% 17,00% 7,00%
od 11.05.2015. do 10.06.2015. 6,50% 16,50% 6,50%
od 11.06.2015. do 12.08.2015. 6,00% 16,00% 6,00%
od 13.08.2015. do 09.09.2015. 5,50% 15,50% 5,50%
od 10.09.2015. do 13.10.2015. 5,00% 15,00% 5,00%
od 14.10.2015. do 10.02.2016. 4,50% 14,50% 4,50%

 

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode (kol. 3 tabele) izračunava se na osnovu člana 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14).

Odlukom o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 104/09, 17/10, 31/10) od 12.05.2010. godine, eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini 100% referentne kamatne stope Narodne banke Srbije po osnovu operacija na novčanom tržištu.


Poručite prečišćen tekst Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji


Podatke o referentnoj kamatnoj stopi, kamati za neblagovremeno plaćene javne prihode i dnevnim konformnim koeficijentima za kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode redovno objavljujemo u časopisu „Informator“.

Videti: „Cekos – kamata“