Referentna kamatna stopa, kamata – javni prihodi, eskontna stopa za 2016. godinu

Na sednici Izvršnog odbora NBS održanoj 12.01.2017., odlučeno je da se zadrži referentna kamatna stopa na nivou od 4,00% (naredna sednica zakazana je za 14.02.2017. godine). U nastavku dajemo pregled stopa u 2016. i 2017. godini:

Period važenja REFERENTNA
KAMATNA STOPA

(utvrđuje Izvršni odbor NBS)
– na godišnjem nivou –
KAMATA ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE
(kol. 2 + 10 procentnih poena)
– na godišnjem nivou –
ESKONTNA STOPA NBS
– na godišnjem nivou –
1
2
3
4
od 14.10.2015. do 10.02.2016. 4,50% 14,50% 4,50%
od 11.02.2016. do 06.07.2016. 4,25% 14,25% 4,25%
od 07.07.2016. 4,00% 14,00% 4,00%

 

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode (kol. 3 tabele) izračunava se na osnovu člana 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16).

Odlukom o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 104/09, 17/10, 31/10) od 12.05.2010. godine, eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini 100% referentne kamatne stope Narodne banke Srbije po osnovu operacija na novčanom tržištu.


Podatke o referentnoj kamatnoj stopi, kamati za neblagovremeno plaćene javne prihode i dnevnim konformnim koeficijentima za kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode redovno objavljujemo u časopisu „Informator“.