Referentna kamatna stopa, kamata – javni prihodi, eskontna stopa za 2023. godinu

Na sednici Izvršnog odbora NBS održanoj 11.01.2024., odlučeno je da se zadrži referentna kamatna stopa na nivou od 6,50% (naredna sednica zakazana je za 08.02.2024. godine). U nastavku dajemo pregled stopa koje se primenjuju u 2023. godini:

Period važenja REFERENTNA
KAMATNA STOPA

(utvrđuje Izvršni odbor NBS)
– na godišnjem nivou –
KAMATA ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE
(kol. 2 + 10 procentnih poena)
– na godišnjem nivou –
ESKONTNA STOPA NBS
– na godišnjem nivou –
1
2
3
4
od 8.12.2022. do 11.01.2023. 5,00% 15,00% 5,00%
od 12.01.2023. do 08.02.2023. 5,25% 15,25% 5,25%
od 09.02.2023. do 08.03.2023 5,50% 15,50% 5,50%
od 09.03.2023. do 05.04.2023. 5,75% 15,75% 5,75%
od 06.04.2023. do 07.06.2023. 6,00% 16,00% 6,00%
od 08.06.2023. do 12.07.2023. 6,25% 16,25% 6,25%
od 13.07.2023. 6,50% 16,50% 6,50%

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode (kol. 3 tabele) izračunava se na osnovu člana 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21 I 138/22).

Odlukom o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 104/09, 17/10, 31/10) od 12.05.2010. godine, eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini 100% referentne kamatne stope Narodne banke Srbije po osnovu operacija na novčanom tržištu.