66

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o akcizama

 

Sadržaj knjige:
ZAKON O AKCIZAMA
(prečišćen tekst)
(„Sl. gl. RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03,
43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05, 61/07, 5/09)
 

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. i čl. 1a)

– Značenje pojedinih izraza (član 1a)
 
II. PREDMET OPOREZIVANJA (član 2.)
 

III. NASTANAK OBAVEZE AKCIZE (član 3.)

– Proizvodnja i uvoz (član 3.)
 
IV. OBVEZNIK AKCIZE (član 6.)
 
V. OSNOVICA AKCIZE (član 8.)
 
VI. IZNOSI I STOPE AKCIZE (čl. 9. do čl. 18.)

– Derivati nafte (član 9.)

– Duvanske prerađevine (član 10.)

– Alkoholna pića (član 12.)

– Pivo (član 12a)

– Kafa (član 14.)

– Indeksacija (član 17.)

– Kontrolne akcizne markice (član 18.)
 

VII. OLAKŠICE KOD PLAĆANJA AKCIZE (čl. 19. i čl. 20.)

– Oslobođenja (član 19.)

– Umanjenje obračunate akcize (član 20.)

VIIa REŽIM ODLOŽENOG OBRAČUNAVANJA
I PLAĆANJA AKCIZE (čl. 20a i čl. 20b)
 

VIII. OBRAČUN I NAPLATA AKCIZE (čl. 21. do čl. 29.)

– Obračun akcize (član 21.)

– Obračun akcize pri uvozu akciznih proizvoda (član 21a)

– Obračunavanje akcize na tečni naftni gas (član 21b)

– Posebni slučajevi obračunavanja akcize (član 22a)

– Plaćanje akcize (član 23.)

– Sastavljanje i podnošenje obračuna akcize (čl. 24. do čl. 26.)

– Mesto plaćanja akcize (član 29.)
 

IX. ISKAZIVANJE I EVIDENTIRANJE AKCIZE
I DOSTAVLJANJE PODATAKA I DOKUMENTACIJE (čl. 30. do čl. 34.)

– Prijava mesta obavljanja delatnosti (član 30.)

– Evidencija (član 31.)

– Popis zaliha (član 34.)

X. ZASTARELOST
 
XI. KONTROLA OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE
 

XII. POVRAĆAJ I REFAKCIJA AKCIZE (čl. 37. do čl. 40.)

– Povraćaj akcize (član 37.)

– Refakcija akcize (čl. 39. do čl. 40.)
 
XIIa OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE AKCIZE NA CIGARETE (čl. 40a do čl. 40đ)
 
XIIb PROMET AKCIZNIH PROIZVODA
SA AP KOSOVO I METOHIJA (član 40e)
 
XIII. KAZNENE ODREDBE (čl. 41. do čl. 46.)
 
XIV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 47. do čl. 50.)

 Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
(„Sl. glasnik RS“, br. 73/01) koje nisu ušle u prečišćen tekst

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
(„Sl. glasnik RS“, br. 135/04) koje nisu ušle u prečišćen tekst

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
(„Sl. glasnik RS“, br. 46/05) koje nisu ušle u prečišćen tekst

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
(„Sl. glasnik RS“, br. 61/07) koje nisu ušle u prečišćen tekst

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
(„Sl. glasnik RS“, br. 5/09) koje nisu ušle u prečišćen tekst